Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ UŽIMAMOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR JA DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. __________ __ d. Nr. ___

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 231 straipsnio           1 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 

Patvirtinti Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės perdavimo valdyti, naudoti ir ja disponuoti turto patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Ministras Pirmininkas

 

Susisiekimo ministras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinta     
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m.              d. nutarimu Nr.

 

VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ UŽIMAMOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PERDAVIMO VALDYTI,  NAUDOTI IR JA DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJUI TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės perdavimo valdyti, naudoti ir ja disponuoti turto patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato valstybinės žemės, kurią užima viešosios geležinkelių infrastruktūros objektai, perdavimo valdyti, naudoti ir ja disponuoti turto patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui tvarką ir šios žemės valdymo, naudojimo ir ja disponavimo turto patikėjimo teise po perdavimo sąlygas.

2. Pagal Tvarkos aprašą turto patikėjimo teise perduodami valstybinės žemės sklypai (toliau – žemės sklypai) ar jų dalys, užimti viešosios geležinkelių infrastruktūros objektais, nurodytais Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 14 straipsnyje.

3.  Tuo atveju, kai viešosios geležinkelių infrastruktūros objektai užima dalį žemės sklypo, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui perduodamos valdyti, naudoti ir juo disponuoti turto patikėjimo teise žemės sklypo dalies, kurios reikia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektui eksploatuoti, dydis nustatomas atsižvelgiant į viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto dydį. 

4. Kai viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės sklype kartu su viešosios geležinkelių infrastruktūros objektu, kurį viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise, yra kitų savarankiškai funkcionuojančių statinių, Nekilnojamojo turto registre įregistruotų atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), žemės sklypo plane išskiriamos žemės sklypo dalys, kurių reikia kiekvienam objektui eksploatuoti, ir nustatomas jų dydis.

5. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui turto patikėjimo teise perduodami viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės sklypai formuojami, jeigu tokie žemės sklypai nesuformuoti, pagal įstatymų nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ir žemės valdos projektus.

6. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, perimdamas valdyti, naudoti ir disponuoti turto patikėjimo teise žemės sklypą ar jo dalį, kurį / kurią užima viešosios geležinkelių infrastruktūros objektai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo buvimo vietą pateikia prašymą, kuriame nurodomi viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų, kurie užima valstybinę žemę, unikalūs numeriai, ir žemės sklypo planą, parengtą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

7. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio pagal žemės sklypo buvimo vietą vadovas, gavęs Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų išnagrinėja visus pateiktus dokumentus, priima sprendimą dėl prašomo perduoti viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės sklypo suformavimo, jeigu jis nesuformuotas, pagal pateiktus kadastro duomenis ir kreipiasi į Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teritorinį padalinį su prašymu įregistruoti valstybinės žemės sklypą ir daiktines teises į jį.

8. Jeigu prašyme nurodyti ne visi reikiami duomenys ar pateikti ne visi Tvarkos aprašo        6 punkte nurodyti dokumentai, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys nustato ne trumpesnį kaip 15 darbo dienų terminą jiems pateikti ir apie tai raštu praneša viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui. Jeigu per nustatytąjį laiką reikiami duomenys ir dokumentai nepateikiami, prašymas nenagrinėjamas ir kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui.

9. Žemės sklypą ir daiktines teises į jį įregistravus Nekilnojamojo turto registre, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys pagal žemės sklypo buvimo vietą per 10 kalendorinių dienų parengia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės, perduodamos valdyti, naudoti ir disponuoti ja turto patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui, patikėjimo sutartį (toliau – sutartis), parengtą pagal Tvarkos aprašo 1 priede pateiktą sutarties formą (1 priedas).

10. Sutartį pasirašo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio pagal žemės sklypo buvimo vietą vadovas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

11. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės sklypo ar jo dalies perdavimas įforminamas viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės, perduodamos valdyti, naudoti ir disponuoti ja turto patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui, perdavimopriėmimo aktu (toliau – aktas), parengtu pagal Tvarkos aprašo 2 priede pateiktą akto formą (2 priedas). Aktą pasirašo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio pagal žemės sklypo buvimo vietą vadovas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo per 15 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo.

12. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas per 3 mėnesius nuo akto pasirašymo dienos žemės sklypo patikėjimo teisę privalo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka.

13. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto užimama valstybinė žemė, nelikus viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto, yra grąžinama valstybei ir valstybės patirti nuostoliai atlyginami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės perdavimo valdyti, naudoti ir ja disponuoti turto patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Patikėjimo sutarties forma)

 

VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ UŽIMAMOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS, PERDuodaMOS VALDYTI, NAUDOTI IR JA DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJUI, PATIKĖJIMO SUTARTIS

 

_____________ Nr. ____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

 

Lietuvos  Respublikos valstybė, atstovaujama ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,

(perduodančio valstybinę žemę juridinio asmens atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

veikiančio pagal __________________________________________________________________
                                                  
(pagal įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – atstovo pareigos,

_____________________________________________________________________________________________

vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris)

(toliau – patikėtojas), ir ______________________________________________________________________

(viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas)                               

(toliau – patikėtinis), atstovaujamas ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20 __ m. ______________ d. nutarimu          Nr. ____, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties dalykas ir objektas:

1.1. Patikėtojas pagal šią sutartį perduoda patikėtiniui valdyti, naudoti šios sutarties 1.2 punkte numatytą valstybei nuosavybės teise priklausančią žemę (toliau – valstybinė žemė) ir disponuoti ja turto patikėjimo teise, o patikėtinis perima ir įsipareigoja perduotą valstybinę žemę valdyti, naudoti ir disponuoti ja laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų pagal perduodamos valstybinės žemės paskirtį patikėtinio steigimo dokumentuose nustatytiems veiklos tikslams įgyvendinti.

1.2. Šia sutartimi perduodama valstybinė žemė: _________________________________________

(valstybinės žemės sklypo kadastro Nr., unikalus

_______________________________________________________________________________________________.Nr., plotas, 0001 ha tikslumu,  adresas, valstybinės žemės sklypo dalies indeksas, jeigu perduodama valstybinės žemės sklypo dalis)

2. Valstybinės žemės pagrindinė naudojimo paskirtis __________, valstybinės žemės naudojimo būdas_____________________________________________________________________________.

3. Valstybinės žemės vertė: ____________________________________________________________

(nurodoma valstybinės žemės vertė skaičiais (žodžiais)

4. Valstybinės žemės specialiosios naudojimo sąlygos: ____________________________________

5. Kiti  valstybinės žemės naudojimo apribojimai:_________________________________________

6. Valstybinės žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės:____________________________________

7. Patikėtinio išlaidos valstybinei žemei pagerinti neatlyginamos.

8. Patikėtojo perduota patikėtiniui patikėjimo teise valstybinė žemė, naudojama Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šios sutarties nustatyta tvarka.

9. Patikėtiniui yra žinoma, kad valstybinė žemė, perduota patikėjimo teise, negali būti parduota ar kitaip perleista, įkeista ar kitaip suvaržytos daiktinės teisės į ją, ja garantuoti, laiduoti ar kitu būdu užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą.

10. Už valstybinės žemės, perduotos šia sutartimi, naudojimą patikėjimo teise, atlyginimas nemokamas.

11. Patikėtinis įsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo naudojimosi perduota valstybine žeme, nesilaikant teisės aktų nustatytų reikalavimų, ir (ar) kitaip pažeidus sutartyje numatytas naudojimosi perduota valstybine žeme sąlygas ir tvarką.

12. Patikėtinis atleidžiamas nuo nuostolių atlyginimo, jeigu įrodo, kad jie atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure) arba patikėtojo veiksmų. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Šalys už šios sutarties pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

14. Jeigu perduota valstybinė žemė naudojama ne pagal sutartyje nurodytas sąlygas, patikėtinis turi atlyginti valstybei dėl jo veiksmų patirtus nuostolius.

15. Sutartis patikėtinio reikalavimu prieš terminą gali būti nutraukta, jeigu dėl aplinkybių, už kurias patikėtinis neatsako, valstybine žeme nebegalima naudotis pagal paskirtį.

16. Nelikus viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto, valstybinė žemė grąžinama Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka.

17. Šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir nustatyta tvarka pasirašyti abiejų šalių.

18. Prie šios sutarties pridedamas perduodamo valstybinės žemės sklypo planas                  M 1:_______, kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

19. Sutartis per 3 mėnesius nuo šios sutarties sudarymo dienos turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Patikėtiniui neįvykdžius šios sutarties sąlygos, patikėtojas  įregistruoja sutartį, o patikėtinis turi atlyginti dėl to patikėtojo patirtus nuostolius.

20. Turto patikėjimo teisė į valstybinės žemės sklypą patikėtiniui pereina nuo valstybinės žemės sklypo perdavimo. Valstybinės žemės sklypo perdavimas ir priėmimas įforminamas Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės, perduodamos valdyti, naudoti ir ja disponuoti turto patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui, perdavimo–priėmimo aktu.

21. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

22. Sutartis sudaryta 3 egzemplioriais, 1 egzempliorius patikėtojui ir 2 – patikėtiniui. Visi šios sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

 

Patikėtojo _____________________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

Patikėtinio ____________________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris, kodas, PVM mokėtojo kodas, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

 

Patikėtojas                                    _______________                          ____________________                                                                                                    (parašas)                                    (vardas ir pavardė)     

 

A.V.

 

Patikėtinis                                    ________________                          ___________________

(parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

A. V.  (jeigu pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose)

 

 

 

––––––––––––––––

 

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės perdavimo valdyti, naudoti ir ja disponuoti turto patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Perdavimo–priėmimo akto forma)

 

VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ UŽIMAMOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS, PERDuodaMOS VALDYTI, NAUDOTI IR JA DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJUI, perdavimo–PRIĖMIMO AKTAS

______________ Nr.____________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

_____________________________________________________ (toliau – valstybinės žemės

(valstybinės žemės patikėjimo teise subjekto pavadinimas)

patikėjimo teise subjektas) vadovas ___________________________________________________________,

(vardas ir pavardė)

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20___ m. ____________ ___ d. nutarimu Nr. ______ , perduoda, o ____________________________________________________, atstovaujama (-as)

(viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pavadinimas)

įgalioto ______________________________________________________________________________________

(pagal įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – atstovo pareigos, vardas ir pavardė, įgaliojimo

____________________________________________________________________________________________,

data ir numeris)

priima patikėjimo teise pagal  20___ m. ___________ ___ d. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos  valstybinės žemės, perduodamos valdyti, naudoti ir ja disponuoti turto patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui, patikėjimo sutartį Nr. __ perduotą ______ ha žemės sklypą (žemės sklypo dalį)_____________________________________________________

(valstybinės žemės sklypo kadastro Nr., unikalus Nr., adresas, 

________________________________________________________________________________________________

valstybinės žemės sklypo dalies indeksas, jeigu perduodama valstybinės žemės sklypo dalis)

valdyti, naudoti ir juo disponuoti juo (ja).

Valstybinės žemės sklypo ribos pažymėtos valstybinė žemės sklypo plane M 1: ________, kuris yra privalomas šio akto priedas.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui turto patikėjimo teisė į perduodamą valstybinės žemės sklypą pereina nuo šio akto pasirašymo dienos.

Šis aktas surašytas 3 egzemplioriais, kurie perduodami:

________________________________________________________ (1 egzempliorius);

(valstybinės žemės patikėjimo teise subjekto pavadinimas)

________________________________________________________ (2 egzemplioriai).

(viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pavadinimas)

 

Perdavė

________________________________                            _____________                _____________________

(perdavusio asmens pareigų pavadinimas)                          (parašas)                        (vardas ir pavardė)

A. V.

 

Priėmė

_________________________________                           _____________               _____________________

(priėmusio asmens pareigų pavadinimas)                                                            (parašas)                         (vardas ir pavardė)

A. V.  (jeigu pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose)

_______________