Projektas Nr. TSP-155

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-20 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės     d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 57 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Papildyti Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-20 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir išdėstyti nauja redakcija pridedamus:

1.1. Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programos aprašymą;

1.2. Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinę;

1.3. lentelę „Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programos lėšų poreikis ir numatomi finansiniai šaltiniai“;

1.4. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinę;

1.5. lentelę „Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos lėšų poreikis ir numatomi finansiniai šaltiniai“;

1.6. lentelę „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansiniai šaltiniai“;

1.7. 2019 m. strateginių tikslų ir programų išlaidų suvestinę.

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

 

 

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Viešųjų pirkimo ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė

 

 

 

Asta Visockienė

 

 

Projektas suderintas DVS