Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. girkalnio pagrindinėje mokykloje PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio         d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos nuostatų, patvirtintų Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. TS-370 „Dėl Raseinių r. Girkalnio darželio reorganizavimo“, 7.5. papunkčiu, Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų, patvirtintų Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. TS-144 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“, 1.2 papunkčiu, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių Raseinių r. Girkalnio pagrindinėje mokykloje – 42,14.

2. Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. TS-274 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Girkalnio pagrindinėje mokykloje patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras