Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2022 M. BALANDŽIO 26 D. ĮSAKYMO NR. D1-111 „DĖL ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRE NEREGISTRUOTŲ GĖLO POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIŲ ĮTEISINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                        d. Nr.
Vilnius

 

1.    P a k e i č i u Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. D1-111 „Dėl Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Asmuo, kuriam vadovaujantis Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi nereikia leidimo naudoti požeminio vandens išteklius (toliau – leidimas), gavęs savivaldybės vykdomosios institucijos pritarimą naudoti gręžinį, vadovaudamasis Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos pateikia:

6.1. gręžinio pasą, kurio forma pateikta Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 2 priede, kuriame turi būti užpildyti laukai, kuriuose prašoma nurodyti:

6.1.1. bendruosius duomenis (gręžinio koordinatės pagal 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemą LKS-94, gręžinio adresas, žemės sklypo, kuriame įrengtas gręžinys, kadastro numeris);

6.1.2. gręžinio žiočių aukštį Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS 07;

6.1.3. gręžinio įrengimo datą (jei nežinoma – įrašoma Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo įsigaliojimo data – 2022 m. gegužės 1 d.);

6.1.4. gręžinį įrengusio (jeigu žinoma) juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, buveinės adresą, juridinio asmens kodą arba fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą (adresas), arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo datą ir numerį;

6.1.5. gręžinio būklę;

6.1.6. gręžinio paskirtį;

6.1.7. gręžinio savininko juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, buveinės adresą, juridinio asmens kodą arba fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą (adresą), arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo datą ir numerį;

6.1.8. gręžinio gylį (jeigu žinomas);

6.1.9. gręžinio geologinį pjūvį (jeigu žinomas);

6.1.10. vandeningų sluoksnių charakteristikas (jeigu žinomos);

6.1.11. vandeningų sluoksnių hidrogeochemines charakteristikas (jeigu žinomos);

6.1.12. gręžinio konstrukciją (jeigu žinoma);

6.1.13. gręžinio užvamzdinės ertmės izoliaciją (jeigu žinoma);

6.2. su užpildytu gręžinio pasu pateikti šiuos dokumentus:

6.2.1. Aprašo 4 punkte nurodytos paraiškos ir 5 punkte nurodyto savivaldybės vykdomosios institucijos pritarimo dėl gręžinio naudojimo kopijas arba jų nuorašus (jei dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);

6.2.2. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – VAZ aprašas) 11.1.4 papunktyje nurodytu atveju – VAZ aprašo 16 punkte nurodytą požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos projektą (toliau – VAZ projektas) arba VAZ aprašo 11.1.1, 11.2.1 ir 11.3.2 papunkčiuose nurodytais atvejais žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ 1-ąja juosta ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytus rašytinius sutikimus, jei VAZ 1-oji juosta patenka į kitiems asmenims priklausančius žemės sklypus ar valstybinę žemę, kurioje žemės sklypas nesuformuotas;

6.2.3. vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.“

1.2.    Papildau nauju 7 punktu:

7. Asmuo, kuriam vadovaujantis Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi reikia leidimo, gavęs savivaldybės vykdomosios institucijos pritarimą naudoti gręžinį, vadovaudamasis Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kreipiasi į fizinį ar juridinį asmenį ar šių asmenų grupę, veikiančius pagal jungtinės veiklos sutartį, turinčius leidimą tirti žemės gelmes, suteikiantį teisę atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą (toliau – leidimo turėtojas). Duomenys apie leidimo turėtojus skelbiami Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos viešajame portale (https://www.alisas.lt/public-info/L11).“

1.3.    Buvusį 7 punktą laikau atitinkamai 8 punktu.

1.4.    Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. paimti gręžinio vandens mėginius ir pagal Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų, teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, nustatyti vandens saugos ir kokybės rodiklius, nurodytus Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 18 punkte;“.

1.5.    Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. jei nežinomi Aprašo 8.4.8, 8.4.10 ir 8.4.11 papunkčiuose nurodyti duomenys – atlikti veiksmus, reikalingus nurodytiems duomenims gauti

1.6.    Pakeičiu 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.3. parengti žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ 1-ąja juosta arba VAZ projektą pagal VAZ aprašo reikalavimus;“.

1.7.    Pakeičiu 8.4.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4.8. gręžinio gylis (jeigu žinomas);“.

1.8.    Pakeičiu 8.4.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4.10. vandeningų sluoksnių charakteristikos (jeigu žinomos);“.

1.9.    Pakeičiu 8.4.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4.11. vandeningų sluoksnių hidrogeocheminės charakteristikos (jeigu žinomos);“.

1.10.  Pakeičiu 8.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.5.1. Aprašo 4 punkte nurodytos paraiškos ir 5 punkte nurodyto savivaldybės vykdomosios institucijos pritarimo dėl gręžinio naudojimo kopijas arba jų nuorašus (jei dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);“.

1.11.  Pakeičiu 8.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.5.2. VAZ aprašo 16 punkte nurodytą VAZ projektą arba žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ 1-ąja juosta ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytus rašytinius sutikimus, jei VAZ 1-oji juosta patenka į kitiems asmenims priklausančius žemės sklypus ar valstybinę žemę, kurioje žemės sklypas nesuformuotas;“.

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras