Projektas

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512 FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m.                      d. Nr. VA-

Vilnius

 

 

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu ir išdėstau nauja redakcija nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 04 versiją (pridedama);

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijos FR0512 formos, papildomo lapo FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisykles:

1.2.1. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. Taisyklių nustatyta tvarka užpildytoje Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formoje (toliau – prašymas) paramos gavėjams iki 1,2 procento pajamų mokesčio suma ir (arba) politinėms partijoms iki 0,6 procento pajamų mokesčio, ir (arba) profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams iki 0,6 procento pajamų mokesčio pervestina suma apskaičiuojama nuo:“;

1.2.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Turi būti užpildoma Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau – EDS) pateikta 04 versijos prašymo forma FR0512, skirta užpildyti kompiuteriu. Šią formą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti savarankiškai arba atvykęs į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

Nustatytos formos reikalavimų neatitinkantys (negaliojančios formos versijos, atsiųsti paštu ar laisvos formos) prašymai, pateikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, elektroniniu būdu per EDS ar kitais būdais, nenagrinėjami. Apie tai prašymą teikiančiam gyventojui turi būti pranešama:

5.1. iš karto žodžiu, kai prašymas teikiamas tiesiogiai mokesčių administratoriui;

5.2. per 3 darbo dienas EDS vartotojo nustatytu elektroninio pašto adresu, o jei šis adresas nenurodytas – pranešimas pateikiamas tik EDS;

5.3. jeigu gyventojas pateikė ne elektroniniu būdu užpildytą prašymą, o paštu atsiuntė laisvos formos prašymą ar nustatytos prašymo formos popierinį variantą, apie jo nenagrinėjimą gyventojas informuojamas šio punkto 5.1 arba 5.2 papunkčiuose nurodytais būdais. Jeigu gyventojas nėra EDS vartotojas, pranešimas apie prašymo nenagrinėjimą per 3 darbo dienas išsiunčiamas gyventojo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu.“

1.2.3. Pripažįstu netekusiu galios 6 punktą.

1.2.4. Pakeičiu 16.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.2. viena arba kelios politinės partijos, ir (ar)“.

1.2.5. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Prašymo E4 laukelyje turi būti įrašoma E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui, politinei partijai, profesinei sąjungai arba profesinių sąjungų susivienijimui prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Kai pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 procento) yra skiriama keliems paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą) ar keliems to paties vieneto, turinčio teisę gauti paramą, tikslams, bendra jiems tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė nei 1,2 procento. Kai pajamų mokesčio dalis (iki 0,6 procento) yra skiriama kelioms politinėms partijoms ar keliems tos pačios politinės partijos padaliniams ar tikslams, bendra joms tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė nei 0,6 procento. Kai pajamų mokesčio dalis (iki 0,6 procento) yra skiriama kelioms profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams, ar keliems tos pačios profesinės sąjungos ar profesinės sąjungos susivienijimo tikslams, bendra jiems tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė nei 0,6 procento.“

1.2.6. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Prašymo E5 laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui ir (ar) tai pačiai politinei partijai, ir (ar) tai pačiai profesinei sąjungai arba profesinių sąjungų susivienijimui pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieną – 2019 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2023 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2019 – 2023 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

E5 laukelis taip pat užpildomas, kai gyventojas tai pačiai E2 laukelyje nurodytai profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieną – 2019 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2023 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2019–2023 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.“

1.2.7. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Prašymas pateikiamas elektroniniu būdu per EDS, vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA135 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

1.2.8. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

„32. Prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka elektroniniu būdu per EDS.“

1.2.9. Pripažįstu netekusiu galios 33 punktą.

1.2.10. Pripažįstu netekusiu galios 34 punktą.

1.2.11. Pakeičiu 35 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

35. Prašymas nenagrinėjamas, kai:“.

1.2.12. Pripažįstu netekusiu galios 37 punktą.

1.2.13. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Nustačius, kad prašymo 1 laukelyje mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas) nenurodytas arba nurodytas neteisingas, prašymas laikomas nepateiktu. Apie tai turi būti pranešama EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu, o jei šis adresas nenurodytas, pranešimas pateikiamas tik EDS.

Pranešimai gyventojams išsiunčiami per 30 dienų po to, kai EDS užfiksuojamas trūkumas.

1.2.14. Pripažįstu netekusiu galios 39 punktą.

1.2.15. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Prašymo pateikimo data yra laikoma data, nustatyta programinėmis priemonėmis.“

1.2.16. Pripažįstu netekusiu galios 41 punktą.

1.2.17. Pakeičiu 43.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

43.4. pajamų mokesčio dalies nebeskirti jokiai politinei partijai, turi užpildyti prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7A laukelius.“

1.2.18. Pakeičiu 43.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

43.6. pajamų mokesčio dalies nebeskirti jokiai profesinei sąjungai arba profesinių sąjungų susivienijimui, turi užpildyti prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5 ir 9A laukelius.“

1.2.19. Pakeičiu 44.2 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Jeigu prašymas yra patikslinamas po mokestinio laikotarpio rugpjūčio 20 d., pagal tokį patikslintą prašymą parama yra nebepervedama nuo kito mokestinio laikotarpio. Gyventojas, nepatikslinęs prašymo iki atitinkamo mokestinio laikotarpio rugpjūčio 20 d., jį gali tikslinti nuo kitų metų sausio 1 dienos. Pavyzdžiui, jeigu gyventojas prašymo skirti paramą už 2019 m. mokestinį laikotarpį nepatikslino iki 2020 m. rugpjūčio 20 d., tai prašymą gyventojas turėtų tikslinti nuo 2021 sausio 1 dienos.“

1.2.20. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Gyventojai, teikę prašymus skirti paramą už 2017 m. ar ankstesnius mokestinius laikotarpius, kuriuose nurodė, kad pageidauja skirti paramą paramos gavėjui (gavėjams) – profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams, ir E5 laukelyje nurodė 2018 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį, turėtų pateikti naujai užpildytą prašymo formą už 2018 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį ir pageidaudami skirti paramą profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui, šių taisyklių nustatyta tvarka užpildyti 1- 4, E1- E5 ir 9S laukelius.

Pagal gyventojų prašymus skirti paramą už 2017 m. ar ankstesnius mokestinius laikotarpius, pagal kuriuos pageidaujama 2 proc. pajamų mokesčio dalį skirti profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams ir kitiems paramos gavėjams (pavyzdžiui, 1 proc. profesinei sąjungai ir 1 proc. paramos gavėjui), o E5 laukelyje nurodytas 2018 m. ar vėlesnis mokestinis laikotarpis, pajamų mokesčio dalis bus pervedama paramos gavėjams, išskyrus profesines sąjungas. Gyventojai, pageidaujantys skirti paramą profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui, turėtų šių taisyklių nustatyta tvarka pateikti naujai užpildytą prašymą, kuriame užtektų šių taisyklių nustatyta tvarka užpildyti 1–4 laukelius, 9S laukelį ir E1–E5 laukelius.“

1.3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Viršininkas

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Martynas Montvidas