Projektas Nr. TSP-22

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatą (pridedama).                               

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                           

 

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

Mažvydas Šalkauskas

 

 

 

Projektas suderintas DVS