Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 50 IR 55 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

Papildyti 50 straipsnio 4 dalį 14 punktu ir jį išdėstyti taip:

14) tame pačiame per radiją ir (ar) televiziją transliuojamame reklamos intarpe ar jų grupėje, kartu reklamuoti vaistinius preparatus ir maisto papildus, išskyrus atvejus, kai tarp vaistinių preparatų ir maisto papildų reklamos pateikiama su jais nesusijusi reklama.“

 

2 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 51 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje vaistų reklamuotojai gali teikti informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą tik joje vykstančiuose reklaminiuose renginiuose, kurie turi būti organizuojami asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta tvarka.”

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2018 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia

Seimo nariai

 

Aurelijus Veryga

Asta Kubilienė

Darius Kaminskas

Antanas Baura

Raimundas Martinėlis

Zenonas Streikus