Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO įstatymo Nr. VIII-1764 

2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 151 ir 17 STRAIPSNIŲ pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Matininkas – fizinis asmuo, turintis Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą matininko kvalifikacijos pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, atstatyti žemės sklypų ribas žyminčius riboženklius.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio pavadinimą ir išdėstyti jį taip:

3 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro statusas ir paskirtis

2. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nekilnojamojo turto kadastro paskirtis – registruoti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytus nekilnojamojo turto kadastro objektus bei įrašyti, kaupti ir apdoroti šio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytus duomenis; teikti šiuos duomenis Lietuvos Respublikos valdžios institucijoms, viešojo administravimo subjektams, kitiems valstybės registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, kitiems juridiniams asmenims, jų filialams, atstovybėms, įstatymų nustatytas funkcijas atliekantiems valstybės įgaliotiems asmenims, taip pat fiziniams asmenims įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Įrašant nekilnojamojo daikto (išskyrus jūrinėje teritorijoje esančio statinio kadastro duomenis) kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, turi būti įrašomas nekilnojamajam daiktui Vyriausybės nustatyta tvarka suteiktas adresas. Adresas į Nekilnojamojo turto kadastrą įrašomas tik tais atvejais, jei nekilnojamas daiktas yra adreso objektas.

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) nustatoma statinio paskirtis, pavadinimas, adresas, statybos ir kitų statybos rūšių pradžios ir pabaigos metai;“.

2. Papildyti 8 straipsnį 7 dalimi ir ją išdėstyti taip:

7. Žemės sklypų ribos, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos grafiškai pagal paskiausiai atnaujintą kartografinę medžiagą, atstatomos vadovaujantis teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto, kuriame suprojektuotos žemės sklypo ribos, sprendiniais.“

 

5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) patikslinant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, kai šie nekilnojamieji daiktai ar jų dalys paimami visuomenės poreikiams. Iki žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto patvirtinimo projektą įgyvendinanti institucija, gavusi numatomų paimti visuomenės poreikiams žemės sklypų savininkų sutikimą, inicijuoja numatomų paimti visuomenės poreikiams žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje, kadastrinius matavimus. Patikslinti žemės sklypų kadastro duomenys įregistruojami projektą įgyvendinančios institucijos prašymu ir lėšomis;“.

2. Papildyti 9 straipsnį 5 dalimi:

5. Dėl už žemės sklypų suformavimą atsakingų valstybės tarnautojų netinkamo veikimo neteisingai patvirtinti žemės sklypo kadastro duomenys taisomi, jeigu nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą žemės sklypą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus, valstybės biudžeto lėšomis ir apie organizuojamą jų ištaisymą pranešama šio žemės sklypo savininkui. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti neteisingi žemės sklypo kadastro duomenys keičiami už žemės sklypų suformavimą atsakingos institucijos sprendimo pagrindu Kadastro nuostatų nustatyta tvarka šio žemės sklypo savininko prašymu.“

 

6 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Sodininkų bendrijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo Kadastro nuostatų nustatyta supaprastinta tvarka parengtus ir su Vyriausybės įgaliota institucija suderintus sodininkų bendrijai priskirtos mėgėjų sodo teritorijos ribų duomenis pateikia Kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas sodininkų bendrijos pirmininko arba jo įgalioto asmens prašymu Kadastro nuostatų nustatyta tvarka pažymi sodininkų bendrijai priskirtos mėgėjų sodo teritorijos ribas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir nekilnojamojo turto kadastre padaro įrašus apie žemės sklypų buvimą toje sodininkų bendrijai priskirtoje mėgėjų sodo teritorijoje.“

 

7 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Matininko veiklos pažeidimu laikoma, kai matininkas nesilaiko šio straipsnio 8 dalyje nustatytų jo veiklos reikalavimų. Šio straipsnio 10, 101 ir 12 dalyse numatytos poveikio priemonės matininkui už jo veiklos pažeidimą gali būti taikomos ne vėliau kaip per penkerius metus nuo pažeidimo padarymo dienos. Trunkamojo pažeidimo atveju penkerių metų terminas, per kurį matininkui gali būti taikomos atitinkamos poveikio priemonės, skaičiuojamas nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos.“

2. Papildyti 11 straipsnį 91ir 92 dalimis:

91. Matininkų veiklos pažeidimai pagal pobūdį skirstomi:

1) mažareikšmiai pažeidimai – įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, pažeidimai, kurie nesukelia žalos užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims. Kai mažareikšmio pažeidimo pašalinimas yra įmanomas, šį pažeidimą padariusiam matininkui pateikiamas rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą per šio straipsnio 10 dalyje nurodytą terminą;

2) nešiurkštūs pažeidimai – įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, pažeidimai, dėl kurių atsirado arba galėjo atsirasti nedidelė žala užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims. Nedidelės žalos dydis nustatomas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Kai nešiurkštaus pažeidimo pašalinimas yra įmanomas, šį pažeidimą padariusiam matininkui pateikiamas rašytinis nurodymas pašalinti nešiurkštų teisės aktų reikalavimų pažeidimą per šio straipsnio 10 dalyje nurodytą terminą;

3) šiurkštūs pažeidimai – įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, pažeidimai, dėl kurių atsirado arba galėjo atsirasti didelė žala užsakovui ir (arba) tretiesiems asmenims. Didelės žalos dydis nustatomas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

92. Matininkui poveikio priemonė už padarytą pažeidimą skiriama atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pažeidėjo kaltę.“

3. Pakeisti 11 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Vyriausybės įgaliotai institucijai nustačius mažareikšmį ir (ar) nešiurkštų matininko veiklos pažeidimą, kai pažeidimo pašalinimas įmanomas, matininkas raštu įspėjamas, kad ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo įspėjimo raštu gavimo dienos turi pašalinti nustatytą pažeidimą ir pateikti šio pažeidimo pašalinimo įrodymo dokumentus. Nurodytiems pažeidimams pašalinti terminas gali būti pratęstas vieną kartą 20 darbo dienų laikotarpiui.“

4. Papildyti 11 straipsnį 101 dalimi:

101. Vyriausybės įgaliotos institucijos sprendimu, matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas 3 mėnesiams:

1) Vyriausybės įgaliotai institucijai nustačius mažareikšmį ir (ar) nešiurkštų matininko veiklos pažeidimą, jei per šio straipsnio 10 dalyje nustatytą terminą matininkas nepateikė pažeidimų pašalinimo įrodymo dokumentų;

2) jei per trejus metus nuo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo ir vėliau kas trejus metus, turėdamas kvalifikacijos pažymėjimą, matininkas nekėlė kvalifikacijos pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintas mokymo programas. Jei praėjus 3 mėnesių kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo terminui matininkas nepateikia Vyriausybės įgaliotai institucijai kvalifikacijos kėlimą patvirtinančių dokumentų, kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo terminas gali būti pratęstas dar 3 mėnesiams. Jeigu matininkas praleidžia pratęstą terminą dėl priežasčių, kurias Vyriausybės įgaliota institucija pripažįsta svarbiomis, šis terminas gali būti vieną kartą atnaujintas.

5. Pakeisti 11 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Matininkui per šio straipsnio 101 dalies 1 punkte nurodytą matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo terminą ištaisius nustatytus šio straipsnio 91 dalies 1 ir (ar) 2 punkte nurodytus pažeidimus, kurių pašalinimas įmanomas, ir pateikus dokumentus, įrodančius šių pažeidimų pašalinimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo dienos kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.“

6. Papildyti 11 straipsnį 111 dalimi:

111. Šio straipsnio 101 dalies 2 punkte nurodytu atveju matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikiami kvalifikacijos kėlimą patvirtinantys dokumentai.“

7. Pakeisti 11 straipsnio 12 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) nustatydamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, šiurkščiai pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, reikalavimus;“.

8. Pakeisti 11 straipsnio 12 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) pasibaigus pratęstam terminui, matininkas nepateikia Vyriausybės įgaliotai institucijai kvalifikacijos kėlimą patvirtinančių dokumentų;“.

 

8 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio pavadinimą ir išdėstyti jį taip:

15 straipsnis. Kadastro tvarkytojo sprendimų apskundimas ir prašymų bei skundų nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo srityje nagrinėjimo tvarka

2. Papildyti 15 straipsnį 3–6 dalimis:

3. Prašymai ar skundai nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo srityje pateikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

4. Prašymai ar skundai Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikiami per 20 darbo dienų nuo skundžiamo Vyriausybės įgaliotos institucijos sprendimo dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo įteikimo asmeniui, atliktų veiksmų ar atsisakymo juos atlikti (neveikimo) dienos. Jeigu suinteresuotas asmuo praleidžia nustatytą skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovas pripažįsta svarbiomis, šis terminas Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti atnaujintas. Praleistas terminas turi būti ne ilgesnis kaip 6 mėnesiai ir negali būti atnaujintas, išskyrus atvejus, kai dėl sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba kai prašymas ar skundas susijęs su viešuoju interesu.

5. Vyriausybės įgaliotos institucijos valstybės tarnautojų veiksmai (neveikimas), vilkinimas atlikti pagal kompetenciją priskirtas funkcijas skundžiami Viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

6. Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikti prašymai ar skundai, kiek to nereglamentuoja šis ar kiti specialieji įstatymai, nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir turi būti išnagrinėti per Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą.“

 

9 straipsnis. Įstatymo papildymas 151 straipsniu

Papildyti Įstatymą 151 straipsniu:

151 straipsnis. Prašymų ir skundų nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo srityje nenagrinėjimas, jų nagrinėjimo nutraukimas

1. Prašymai ir skundai nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo srityje nenagrinėjami:

1) Viešojo administravimo įstatyme nustatytais atvejais;

2) prašymą ar skundą pateikusio asmens prašymu, išskyrus atvejus, kai dėl pažeidimo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba kai prašymas ar skundas susijęs su viešuoju interesu;

3) dėl administracinio sprendimo nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo srityje teisėtumo – jeigu nuo jo patvirtinimo iki prašymo ar skundo padavimo praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai dėl sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba kai prašymas ar skundas susijęs su viešuoju interesu.

2. Skundas visais atvejais nenagrinėjamas, jeigu jo padavimo metu nuo skundžiamų sprendimų priėmimo praėjo daugiau kaip 5 metai, išskyrus viešojo intereso gynimo atvejus. Nurodytas terminas skaičiuojamas nuo skundžiamo sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui, atliktų veiksmų ir (ar) atsisakymo juos atlikti (neveikimo) dienos.

3. Jeigu šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos aplinkybės paaiškėja pradėjus nagrinėti skundą, skundo nagrinėjimo procedūra nutraukiama.

4. Pranešimas dėl skundo nenagrinėjimo pateikiamas per 5 darbo dienas nuo jo užregistravimo Vyriausybės įgaliotoje institucijoje dienos, o pranešimas dėl prašymo ar skundo nagrinėjimo nutraukimo – per 5 darbo dienas nuo aplinkybių, sudarančių pagrindą nutraukti nagrinėjimą, paaiškėjimo dienos.“

 

10 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 17 straipsnio 2 dalį 12 ir 13 punktais:

12) nustatytų servitutų ribos valstybinėje koordinačių sistemoje;

13) nustatytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribos valstybinėje koordinačių sistemoje.“

2. Papildyti 17 straipsnį 8 dalimi:

8. Servitutų ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žymimos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalis, šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. spalio 1 d. priima nutarimą, suteikiantį reikiamus įgaliojimus įstaigoms ir (ar) institucijoms pagal kompetenciją atlikti atitinkamus šiame įstatyme Vyriausybės įgaliotai institucijai priskirtus veiksmus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas