Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

VIETOS SAVIVALDOS  ĮSTATYMO

NR.  I-533

12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.            d.   Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis 12 straipsnio pakeitimas

1 pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Savivaldybės tarybos nariui, su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, viešosios informacijos rengėjų teikiamų paslaugų, tarybos nario ataskaitų gamybos ir platinimo, kuro transportui, viešojo transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius. Šios išmokos bendras dydis negali viršyti 0,2 VMDU dydžio sumos. Atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente. Savivaldybės tarybos narys per kadenciją ir ne vėliau kaip metai iki jos pabaigos gali įsigyti vieną mobilų telefoną ir kompiuterį, kurie pasibaigus savivaldybės tarybos nario įgaliojimui turi būti grąžinti savivaldybės administracijai. Detali informacija apie šias kiekvieno tarybos nario išlaidas skelbiama savivaldybės interneto svetainėje ir atnaujinama ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Savivaldybės tarybos nario veiklos išmokų panaudojimo ir apskaitos nepriklausomas auditas savivaldybės administracijos užsakymu atliekamas kas du metus. Audito rezultatai skelbiami viešai, savivaldybės interneto svetainėje.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023  m. liepos 1 d.

2. Savivaldybės tarybos iki  2023 m. rugsėjo 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo nariai:                                                                          

 

1.  Vilius Semeška;

2.  Jurgis Razma;

3.  Bronislovas Matelis;

4.  Andrius Vyšniauskas;

5.  Andrius Kupčinskas;

6.  Irena Haase;

7.  Jonas Gudauskas.