Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO NR. X-233 6 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokesčio tarifas – nuo 0,5 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendra vertė, neviršijanti 100 000 eurų.“

2. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo šios dalies 6 punkte nurodyto nekilnojamojo turto bendra vertė, neviršijanti 130 000 eurų.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių nekilnojamojo turto mokestį.

3. Jei savivaldybės taryba 2020 metų mokestiniam laikotarpiui nėra nustačiusi nekilnojamojo turto mokesčio tarifo arba nustačiusi mažesnį nekilnojamojo mokesčio tarifą negu šiuo įstatymu keičiamo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas minimalus mokesčio tarifas, arba keičia jau nustatytuosius 2020 metų mokesčio tarifus, tos savivaldybės teritorijoje 2020 metų mokestinį laikotarpį taikomas 0,5 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifas.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas