Projektas

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVŪNŲ AUGINTINIŲ VEISĖJŲ IR GYVŪNŲ AUGINTINIŲ LAIKINO APGYVENDINIMO PASLAUGOS TEIKĖJŲ VEIKLOS ATITIKTIES GYVŪNŲ GEROVĖS KRITERIJAMS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m.                d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.12 papunkčiu ir siekdamas skatinti gyvūnų augintinių veisėjus ir gyvūnų augintinių laikino apgyvendinimo paslaugų teikėjus taikyti aukštus gyvūnų gerovės standartus:

1. T v i r t i n u Gyvūnų augintinių veisėjų ir gyvūnų augintinių laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjų veiklos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m.                            d.

 

 

Direktorius                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

part_11318dfe13284c849f8a89ef18f50939_end

part_e7a623cbdcbe42c899c8087d70ceda2a_end

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2022 m.                   d.

įsakymu Nr.

 

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ VEISĖJŲ IR GYVŪNŲ AUGINTINIŲ LAIKINO APGYVENDINIMO PASLAUGOS TEIKĖJŲ VEIKLOS ATITIKTIES GYVŪNŲ GEROVĖS KRITERIJAMS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvūnų augintinių veisėjų ir gyvūnų augintinių laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjų veiklos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gyvūnų augintinių veisėjų ir gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjų veiklos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams vertinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme, Veterinarijos reikalavimuose gyvūnų augintinių viešbučiams, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. B1-445 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių viešbučiams patvirtinimo“ (toliau – Veterinarijos reikalavimai gyvūnų augintinių viešbučiams), Veterinarijos reikalavimuose gyvūnų augintinių veisėjams, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. B1-508 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams patvirtinimo“ (toliau – Veterinarijos reikalavimai gyvūnų augintinių veisėjams), ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose gyvūnų gerovę ir apsaugą, vartojamas sąvokas. 

3. Aprašas taikomas Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams nustatyta tvarka registruotiems gyvūnų augintinių veisėjams, veisiantiems šunis ir (ar) kates (toliau – gyvūnų veisėjai), ir gyvūnų augintinių laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjams, turintiems Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių viešbučiams nustatyta tvarka patvirtintus gyvūnų augintinių viešbučius, kuriuose teikia šunų ir (ar) kačių laikino apgyvendinimo paslaugą (toliau – gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjai). Gyvūnų veisėjai ir gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjai, atitinkantys Aprašo 4 punktą, Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka ir 17 punkte nurodytais būdais gali kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritorinį padalinį dėl jų veiklos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams, nustatytiems Aprašo 1 ar 2 prieduose, įvertinimo. Aprašo 3 priede nustatyti gyvūnų gerovės įvertinimo ženklai naudojami Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka.

4. Gyvūnų veisėjai ir gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjai, kurių veiklos patikrinimo metu VMVT pareigūnai nustatė gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimų, gali kreiptis dėl jų veiklos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams įvertinimo ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimų nustatymo dienos. Naujai veiklą pradedančių gyvūnų veisėjų ir gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjų veiklos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams įvertinimas atliekamas ne anksčiau kaip po 24 mėnesių nuo veiklos pradžios.

 

II SKYRIUS

GYVŪNŲ VEISĖJŲ IR GYVŪNŲ LAIKINO APGYVENDINIMO PASLAUGOS TEIKĖJŲ VEIKLOS ATITIKTIES GYVŪNŲ GEROVĖS KRITERIJAMS VERTINIMO TVARKA

 

5. Gyvūnų veisėjai ir gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjai, siekiantys, kad jų vykdoma veikla būtų įvertinta dėl atitikties gyvūnų gerovės kriterijams, turi kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, kurio administruojamojoje teritorijoje vykdo veiklą, ir jam pateikti laisvos formos prašymą dėl veiklos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams įvertinimo.

6. VMVT teritorinių padalinių pareigūnai, gavę Aprašo 5 punkte nurodytą gyvūnų veisėjo ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo prašymą ir nustatę, kad nėra Aprašo 4 punkte nustatytų aplinkybių, gyvūnų veisėjo ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veiklos atitiktį gyvūnų gerovės kriterijams vertina artimiausio jo veiklos planinio ar neplaninio patikrinimo, atliekamo vadovaujantis Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, metu.

7. Jei VMVT teritorinių padalinių pareigūnai, atlikdami Aprašo 6 punkte nurodytų ūkio subjektų veiklos patikrinimą, nustato, kad gyvūnų veisėjo veikla atitinka Veterinarijos reikalavimus gyvūnų augintinių veisėjams arba kad gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veikla atitinka Veterinarijos reikalavimus gyvūnų augintinių viešbučiams, įvertina gyvūnų veisėjo arba gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veiklos atitiktį atitinkamai Aprašo 1 ar 2 priede nurodytiems gyvūnų gerovės kriterijams ir užpildo VMVT direktoriaus įsakymu patvirtintos ar nustatytos formos gyvūnų veisėjo / gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veiklos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams vertinimo aktą, kuris yra neatskiriama ūkio subjekto veiklos patikrinimo akto dalis ir su kuriuo pasirašytinai supažindinamas atitikties gyvūnų gerovės kriterijams vertinime dalyvavęs gyvūnų veisėjo arba gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo atstovas bei kurio skiltyje „Papildoma informacija“ nurodomas vertinimo metu nustatytas gyvūnų gerovės lygis. Jeigu šiame punkte nurodytų ūkio subjektų veiklos patikrinimo metu atitinkamai nustatoma neatitikčių Veterinarijos reikalavimams gyvūnų augintinių veisėjams arba Veterinarijos reikalavimams gyvūnų augintinių viešbučiams, gyvūnų veisėjo ir gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veiklos atitikties atitinkamai Aprašo 1 ar 2 priede nurodytiems gyvūnų gerovės kriterijams vertinimas nėra atliekamas.

8. Atliekant gyvūnų veisėjo ir gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veiklos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams vertinimą, naudojama dviejų gyvūnų gerovės lygių – aukštesniojo ir aukščiausiojo vertinimo skalė. Nustatytas aukštesnysis gyvūnų gerovės lygis žymimas viena žvaigždute, o aukščiausiasis – dviem žvaigždutėmis (Aprašo 3 priedas).

9. Atitinkamas gyvūnų gerovės lygis gyvūnų veisėjui ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjui  patvirtinamas VMVT teritorinio padalinio vadovo įsakymu, jeigu Aprašo 7 punkte nustatyto patikrinimo metu gyvūnų veisėjo arba gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veikla atitinka atitinkamai visus Aprašo 1 ar 2 priede nurodytus gyvūnų gerovės kriterijus. Jeigu gyvūnų veisėjo arba gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veikla atitinka tik dalį aukštesniojo gyvūnų gerovės lygio kriterijų, gyvūnų gerovės lygis gyvūnų veisėjui ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjui nėra patvirtinamas.

10. VMVT teritorinio padalinio gyvūnų veisėjui ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjui patvirtintas aukščiausiasis gyvūnų gerovės lygis pakeičiamas į aukštesnįjį, atlikus kitą gyvūnų veisėjo ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veiklos patikrinimą ir atitikties gyvūnų gerovės kriterijams vertinimą ir nustačius, kad gyvūnų veisėjo ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veikla atitinka atitinkamai Veterinarijos reikalavimus gyvūnų augintinių veisėjams ar Veterinarijos reikalavimus gyvūnų augintinių viešbučiams, tačiau neatitinka patvirtinto aukščiausiojo gyvūnų gerovės lygio.

11. VMVT teritorinio padalinio vadovo įsakymu gyvūnų veisėjui ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjui patvirtintas aukščiausiasis arba aukštesnysis gyvūnų gerovės lygis panaikinamas, jeigu atlikus gyvūnų veisėjo ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veiklos patikrinimą nustatoma, kad gyvūnų veisėjo ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veikla neatitinka atitinkamai Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams ar Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių viešbučiams.

12. VMVT teritorinio padalinio gyvūnų veisėjui ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjui patvirtintas aukštesnysis gyvūnų gerovės lygis pakeičiamas į aukščiausiąjį, atlikus kitą gyvūnų veisėjo ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veiklos patikrinimą ir atitikties gyvūnų gerovės kriterijams vertinimą ir nustačius, kad gyvūnų veisėjo ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo vykdoma veikla atitinka atitinkamai Veterinarijos reikalavimus gyvūnų augintinių veisėjams ar Veterinarijos reikalavimus gyvūnų augintinių viešbučiams ir aukščiausiojo gyvūnų gerovės lygio kriterijus.

13. Jeigu gyvūnų veisėjas ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjas vykdo veiklą ne vienoje veiklos vietoje, gyvūnų veisėjo ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo kiekvienos veiklos vietos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams vertinimas atliekamas ir kiekvienai veiklos vietai gyvūnų gerovės lygis patvirtinamas atskirai.

14. VMVT teritoriniai padaliniai, priėmę VMVT teritorinio padalinio vadovo įsakymą dėl gyvūnų veisėjo ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veiklos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams, gyvūnų veisėjui ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjui išduoda Gyvūnų gerovės įvertinimo ženklą (atitinkamą lipduką), kurio formos pavyzdys nustatytas Aprašo 3 priede. Gyvūnų gerovės įvertinimo ženklas gali būti naudojamas gyvūnų veisėjo ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo veiklos vietoje, kurios atitiktis gyvūnų gerovės kriterijams buvo įvertinta. Jeigu gyvūnų veisėjas ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjas Gyvūnų gerovės įvertinimo ženklą naudoja skelbdamas informaciją internete ar kitoje viešojoje erdvėje, jis privalo skelbime nurodyti tą savo veiklos vietą, kuri įvertinta kaip atitinkanti Aprašo 1 ar 2 priede nurodytus atitinkamus gyvūnų gerovės kriterijus.

15. Gyvūnų veisėjas ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjas gali kreiptis į VMVT teritorinį padalinį su prašymu panaikinti patvirtintą gyvūnų gerovės lygį.

16. Jeigu gyvūnų veisėjas ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjas nesutinka su jo veiklos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams vertinimo metu nustatytu gyvūnų gerovės lygiu, jis ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo atlikto vertinimo pateikia vertinimą atlikusiam VMVT teritoriniam padaliniui pretenziją dėl nustatyto gyvūnų gerovės lygio, nurodydamas nesutikimo su sprendimu motyvus. VMVT teritorinis padalinys gautą iš gyvūnų veisėjo ar gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjo pretenziją nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta bendrąja prašymų nagrinėjimo tvarka.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Gyvūnų veisėjai ir gyvūnų laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjai į VMVT teritorinį padalinį gali kreiptis tiesiogiai, per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ir atitinkamame prašyme nurodyti, kokiu būdu jie norėtų gauti atsakymą.

18. VMVT teritorinių padalinių priimti sprendimai dėl gyvūnų gerovės lygio gali būti skundžiami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

_____________________

 


 

 

 

part_453e1886963e4be487019f5b55337cd1_end

part_721d8aadd4344d42a1f173e8f7473bab_end

part_0841680f3f234b47b005101685d2025c_end

Gyvūnų augintinių veisėjų ir gyvūnų augintinių laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjų veiklos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams vertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ VEISĖJŲ VEIKLOS ATITIKTIES GYVŪNŲ GEROVĖS KRITERIJAMS VERTINIMAS

 

 

 

 

 

NR.

GYVŪNŲ GEROVĖS KRITERIJUS

ĮVERTINIMAS (LYGIS)

1

2

1.

Veislinių gyvūnų augintinių veisimas

 

 

Gyvūnų augintinių veisėjas (toliau – veisėjas) veisimui naudoja gyvūnus augintinius, kuriems yra išduoti kilmę patvirtinantys dokumentai tokią teisę turinčio Lietuvoje ar kitoje šalyje registruoto ūkio subjekto.

Veisėjas veisimui naudoja gyvūnus augintinius, kuriems yra išduoti kilmę patvirtinantys dokumentai tokią teisę turinčio Lietuvoje ar kitoje šalyje registruoto ūkio subjekto.

2.

Papildoma vakcinacija

Veisimui naudojami šunys reguliariai pagal veterinarinės vakcinos pakuotės lapelio nurodymus vakcinuojami nuo mėsėdžių maro, mėsėdžių virusinio enterito ir infekcinio hepatito. Veisimui naudojamos katės reguliariai pagal veterinarinės vakcinos pakuotės lapelio nurodymus vakcinuojamos nuo kalicivirozės, infekcinio rinotracheito, panleukopenijos. Veisėjas turi veterinarijos gydytojo išduotus dokumentus, patvirtinančius galiojančią vakcinaciją.

Veisimui naudojami šunys reguliariai pagal veterinarinės vakcinos pakuotės lapelio nurodymus vakcinuojami nuo mėsėdžių maro, mėsėdžių virusinio enterito ir infekcinio hepatito. Veisimui naudojamos katės reguliariai pagal veterinarinės vakcinos pakuotės lapelio nurodymus vakcinuojamos nuo kalicivirozės, infekcinio rinotracheito, panleukopenijos. Veisėjas turi veterinarijos gydytojo išduotus dokumentus, patvirtinančius galiojančią vakcinaciją.

3.

Parazitų profilaktika

Suaugusiems šunims ir katėms veterinariniai vaistai nuo endoparazitų suduodami reguliariai, vadovaujantis veterinarinio vaisto pakuotės lapelio nurodymais. Veterinariniai vaistai nuo blusų ir veterinariniai vaistai nuo erkių profilaktiškai šunims ir katėms, išeinančioms į lauką, naudojami reguliariai, vadovaujantis veterinarinio vaisto pakuotės lapelio nurodymais.

Suaugusiems šunims ir katėms veterinariniai vaistai nuo endoparazitų suduodami reguliariai, vadovaujantis veterinarinio vaisto pakuotės lapelio nurodymais. Veterinariniai vaistai nuo blusų ir veterinariniai vaistai nuo erkių profilaktiškai šunims ir katėms, išeinančioms į lauką, naudojami reguliariai, vadovaujantis veterinarinio vaisto pakuotės lapelio nurodymais.

4.

Minimalus gyvūnų augintinių veisimo amžius

 

 

Mažų veislių šunų patelės (2–8 kg) veisimui naudojamos ne jaunesnės kaip 14 mėnesių amžiaus, kitų veislių – ne jaunesnės kaip 18 mėn., mažų veislių šunų patinai (2–8 kg) pradedami kergti ne jaunesni kaip 12 mėn., kitų veislių – ne jaunesni kaip 14 mėn., kačių patelės – ne jaunesnės kaip 10 mėnesių amžiaus.

Mažų veislių šunų patelės (2–8 kg) veisimui naudojamos ne jaunesnės kaip 14 mėnesių amžiaus, kitų veislių – ne jaunesnės kaip 18 mėn., mažų veislių šunų patinai (2–8 kg) pradedami kergti ne jaunesni kaip 12 mėn., kitų veislių – ne jaunesni kaip 14 mėn., kačių patelės – ne jaunesnės kaip 10 mėnesių amžiaus.

5.

Maksimalus gyvūnų augintinių veisimo amžius

Vyresnės kaip 8 metų šunų ir kačių patelės nenaudojamos veisimui.

Vyresnės kaip 7 metų šunų ir kačių patelės nenaudojamos veisimui.

6.

Vadų skaičius

Viena šuns patelė turi ne daugiau kaip 1 šuniukų vadą per 1 metus. Viena katės patelė turi ne daugiau kaip 3 vadas per 2 metus.

Viena šuns ar katės patelė turi ne daugiau kaip 1 šuniukų ar kačiukų vadą per 1 metus.

7.

Veisėjų ir gyvūnus augintinius prižiūrinčių asmenų kvalifikacijos kėlimas

Veisėjai ir gyvūnus prižiūrintys asmenys dalyvauja mokymuose ar seminaruose, susijusiuose su gyvūnų augintinių veisimu, priežiūra, gerove, elgsena, ligų atpažinimu, ne rečiau kaip kartą per 2 metus ir turi tai patvirtinančius dokumentus.

Veisėjai ir gyvūnus prižiūrintys asmenys dalyvauja mokymuose ar seminaruose, susijusiuose su gyvūnų augintinių veisimu, priežiūra, gerove, elgsena, ligų atpažinimu, ne rečiau kaip kartą per 1 metus ir turi tai patvirtinančius dokumentus.

8.

Gyvūnui augintiniui skiriamas grindų plotas

Gyvūnams augintiniams skiriamo ploto norma yra 15 proc. didesnė nei Veterinarijos reikalavimuose gyvūnų augintinių veisėjams* nustatyta norma.

Gyvūnams augintiniams skiriamo ploto norma yra 20 proc. didesnė nei Veterinarijos reikalavimuose gyvūnų augintinių veisėjams* nustatyta norma.

9.

Judėjimo laisvė ir fizinis aktyvumas

Gyvenamosiose patalpose nuolat gyvenančios katės laikomos visą laiką laisvai (nenaudojama gyvūnų laikymo įranga). Šunys laikymo vietoje laikomi laisvai ir reguliariai išleidžiami iš laikymo vietos į pasivaikščiojimo vietą / nuosavą aptvertą teritoriją arba išvedami į lauką pasivaikščioti, kur gali laisvai pabėgioti.

Gyvenamosiose patalpose nuolat gyvenančios katės laikomos visą laiką laisvai (nenaudojama gyvūnų laikymo įranga). Šunys laikymo vietoje laikomi laisvai ir reguliariai išleidžiami iš laikymo vietos į pasivaikščiojimo vietą / nuosavą aptvertą teritoriją arba išvedami į lauką pasivaikščioti, kur gali laisvai pabėgioti.

10.

Gyvūnų augintinių užimtumas ir socializacija

 

 

 

 

Veisėjas turi parengęs ir įgyvendina gyvūnų augintinių (šunų, kačių) užimtumo programą, atitinkančią jų rūšį, amžių, fizines galimybes. Veisėjai ar gyvūnus augintinius prižiūrintys asmenys reguliariai bendrauja su gyvūnais augintiniais (jauniklius pratina prie rankų, žmonių, supažindina su aplinka, pratina prie garsų). Etologiniams poreikiams tenkinti skirtos įrangos (žaidimams skirtų priemonių, katėms skirtų draskyklių / laipyklių lygių (aikštelių, ant kurių / kuriose vienu metu gali tupėti viena katė)) skaičius ne mažesnis kaip 50 proc. laikomų suaugusių, veisimui naudojamų gyvūnų augintinių skaičiaus. 

Veisėjas turi parengęs ir įgyvendina gyvūnų augintinių (šunų, kačių) užimtumo programą, atitinkančią jų rūšį, amžių, fizines galimybes. Veisėjai ar gyvūnus augintinius prižiūrintys asmenys reguliariai bendrauja su gyvūnais augintiniais (jauniklius pratina prie rankų, žmonių, supažindina su aplinka, pratina prie garsų). Etologiniams poreikiams tenkinti skirtos įrangos (žaidimams skirtų priemonių, katėms skirtų draskyklių / laipyklių lygių (aikštelių, ant kurių / kuriose vienu metu gali tupėti viena katė)) skaičius ne mažesnis kaip 70 proc. laikomų suaugusių, veisimui naudojamų gyvūnų augintinių skaičiaus. 

 

* Veterinarijos reikalavimai gyvūnų augintinių veisėjams, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. B1-508 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams patvirtinimo“.

 

_______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 


 

 

part_f2578092bc4d4c4794d616a1e457242e_end

Gyvūnų augintinių veisėjų ir gyvūnų augintinių laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjų veiklos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams vertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ LAIKINO APGYVENDINIMO PASLAUGOS TEIKĖJŲ VEIKLOS ATITIKTIES GYVŪNŲ GEROVĖS KRITERIJAMS VERTINIMAS

 

 

NR.

GYVŪNŲ GEROVĖS KRITERIJUS

ĮVERTINIMAS (LYGIS)

1

2

1.

Patalpų įrengimas

Gyvūnų augintinių viešbutyje (toliau – viešbutis) yra įrengtos uždaros vidaus žaidimų aikštelės, pritaikytos pagal gyvūno augintinio (toliau – gyvūnas) rūšį, su neslidžia grindų danga.

Yra įrengta lauko žaidimų aikštelė šunims.

Viešbutyje yra įrengtos uždaros vidaus žaidimų aikštelės, pritaikytos pagal gyvūno rūšį, su neslidžia grindų danga.

Yra įrengta lauko žaidimų aikštelė šunims. Gyvūnai apsaugoti nuo pabėgimo iš laikymo patalpos už viešbučio teritorijos ne mažiau kaip trimis barjerais (durys, vartai ar pan.). Atsižvelgiant į individualius gyvūno poreikius, yra įrengtų laikymo vietų, iš kurių yra galimybė nematyti kitų gyvūnų.

2.

Papildomas gyvūnų užimtumas

Viešbutyje yra sudaryta ir įgyvendinama gyvūnų užimtumo programa, atitinkanti jų rūšį, amžių, fizines galimybes.

Yra įranga ir (ar) žaidimų inventorius, kurie atitinka priimamų gyvūnų poreikius (pavyzdžiui: draskyklės katėms, žaislai, skirti šunims, katėms, ir pan.). 

Viešbutyje yra sudaryta ir įgyvendinama gyvūnų užimtumo programa, atitinkanti jų rūšį, amžių, fizines galimybes.

Yra įranga ir (ar) žaidimų inventorius, kurie atitinka priimamų gyvūnų poreikius (pavyzdžiui: draskyklės katėms, žaislai, skirti šunims, katėms, ir pan.), sudarytos sąlygos vandens pramogoms (baseinas, lauko tvenkinys ar kt.), katėms sudarytos sąlygos laipioti ne mažiau kaip dviem lygiais į aukštį ar kitoms pramogoms.

Yra sudaryta atskira užimtumo programa specialiųjų poreikių turintiems gyvūnams (itin jautrūs, baikštūs ar kt.), yra aprašyta svetimų šunų pažindinimo procedūra.

3.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Darbuotojai, prižiūrintys gyvūnus, dalyvauja mokymuose ar seminaruose, susijusiuose su gyvūnų priežiūra, gerove, elgsena, ligų atpažinimu, ne rečiau kaip kartą per 2 metus ir turi tai patvirtinančius dokumentus.

Darbuotojai, prižiūrintys gyvūnus, dalyvauja mokymuose ar seminaruose, susijusiuose su gyvūnų priežiūra, gerove, elgsena, ligų atpažinimu, ne rečiau kaip kartą per 1 metus ir turi tai patvirtinančius dokumentus.

4.

Gyvūnų priežiūros laikas

Viešbučio patalpose ne trumpiau kaip 6 val. per parą būna bent vienas gyvūnus prižiūrintis asmuo.

Viešbučio patalpose ne trumpiau kaip 8 val. per parą būna bent vienas gyvūnus prižiūrintis asmuo.

5.

Papildoma vakcinacija

Į viešbutį:

1) priimami šunys yra vakcinuoti nuo mėsėdžių maro, mėsėdžių virusinio enterito ir infekcinio hepatito;

2) priimamos katės yra vakcinuotos nuo kalicivirozės, infekcinio rinotracheito, panleukopenijos ir leukemijos.

 

Viešbučio atstovas tikrina priimamų gyvūnų vakcinacijos galiojimo terminą pagal savininko (laikytojo) pateiktus dokumentus.

Į viešbutį:

1) priimami šunys yra vakcinuoti nuo mėsėdžių maro, mėsėdžių virusinio enterito ir infekcinio hepatito;

2) priimamos katės yra vakcinuotos nuo kalicivirozės, infekcinio rinotracheito, panleukopenijos ir leukemijos.

 

Viešbučio atstovas tikrina priimamų gyvūnų vakcinacijos galiojimo terminą pagal savininko (laikytojo) pateiktus dokumentus.

6.

Patalpų mikroklimatas

Patalpose yra kondicionierius, temperatūros matavimo įranga.

Patalpose yra kondicionierius, temperatūros matavimo įranga.

 

 

________________________________________________________________

 

 

 

 

 


 

 


part_d8586dbbb8734f2987fabf6c8c759308_end

Gyvūnų augintinių veisėjų ir gyvūnų augintinių laikino apgyvendinimo paslaugos teikėjų veiklos atitikties gyvūnų gerovės kriterijams vertinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Gyvūnų gerovės įvertinimo ženklo formos pavyzdys)

 

GYVŪNŲ GEROVĖS ĮVERTINIMO ŽENKLAS

 

 

_______________________