Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO NR. i-1513 42, 8, 361, 581 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

42 straipsnis. Fizinių asmenų ir įmonių, pageidaujančių teikti laivų agentavimo paslaugas, atestavimas ir veiklos priežiūra

1. Lietuvos Respublikoje laivų agentavimo paslaugas gali neterminuotai teikti Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir turintys leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės (toliau šiame straipsnyje – fiziniai asmenys), Lietuvos Respublikoje įsteigtos įmonės ir įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje (toliau šiame straipsnyje – įmonės).

2. Fizinių asmenų ir įmonių, pageidaujančių teikti laivų agentavimo paslaugas, (toliau šiame straipsnyje – asmenys) atestavimo tvarką nustato susisiekimo ministras.

3. Asmenis įrašo į atestuotų asmenų sąrašą, įspėja apie atestacijos galiojimo sustabdymą, atestacijos galiojimą sustabdo, atestacijos galiojimo sustabdymą panaikina ir atestacijos galiojimą panaikina, atestuotų asmenų veiklos priežiūrą vykdo susisiekimo ministro įgaliota įstaiga, atsakinga už vandens transporto saugą (toliau – vandens transporto saugos institucija).

4. Asmenys, pageidaujantys teikti ar teikiantys laivų agentavimo paslaugas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) neturėti įsiskolinimų uostą valdančiai įmonei;

2) fizinis asmuo, įmonės vadovas (arba įmonės vadovo įgaliotas šios įmonės darbuotojas), kuriam pavesta vadovauti laivų agentavimo veiklai, privalo neturėti teistumo už nusikaltimus ekonomikai, verslo tvarkai ir finansų sistemai;

3) fizinis asmuo, įmonės vadovas (arba įmonės vadovo įgaliotas šios įmonės darbuotojas), kuriam pavesta vadovauti laivų agentavimo veiklai, privalo mokėti anglų kalbą (oficiali jūrų praktikoje vartojama kalba), turėti aukštąjį (arba jam prilygintą) technologijos mokslų srities jūrų inžinerijos ar jūrų technologijos krypties išsilavinimą arba ne mažesnę negu 3 metų laivų agentavimo darbo patirtį;

4) turėti nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais valdomus įrenginius, patalpas, informacijos priėmimo ir perdavimo priemones, reikalingus atestuojamai laivo agentavimo veiklai vykdyti. Įrenginių, patalpų, informacijos priėmimo ir perdavimo priemonių, reikalingų atestuojamai laivo agentavimo veiklai vykdyti, sąrašą tvirtina vandens transporto saugos institucija.

5. Asmenys, pageidaujantys teikti laivų agentavimo paslaugas, susisiekimo ministro nustatyta tvarka pateikia vandens transporto saugos institucijai prašymą ir kitus dokumentus, kuriais patvirtinama atitiktis šio straipsnio 4 dalies 1, 3 ir 4 punktuose nustatytiems reikalavimams. Vandens transporto saugos institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, turi teisę iš valstybės registrų ar informacinių sistemų gauti asmens duomenis, įskaitant ir ypatingus asmens duomenis, reikalingus prireikus patikrinti šio straipsnio 4 dalyje nurodytą informaciją.

6. Asmuo gali teikti laivų agentavimo paslaugas kitą darbo dieną po jo atestavimo ir įrašymo į atestuotų asmenų sąrašą. Popierinės formos dokumentas, liudijantis asmens įrašymą į atestuotų asmenų sąrašą, nėra išduodamas.

7. Sprendimo atestuoti asmenį priėmimo ir jo atestavimo (neatestavimo) tvarka:

1) rašytinis sprendimas atestuoti asmenį ir jį įrašyti į atestuotų asmenų sąrašą arba motyvuotas atsisakymas tai padaryti (kai nustatoma, kad asmuo neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų) priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Vandens transporto saugos institucija, priėmusi motyvuotą sprendimą pratęsti šiame punkte nurodytą terminą, privalo iki šio termino pabaigos pranešti asmeniui apie termino pratęsimą ir priežastis, dėl kurių terminas buvo pratęstas. Šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą ir ne ilgesniam kaip 10 darbo dienų laikotarpiui tais atvejais, kai sprendimas atestuoti asmenį ir jį įrašyti į atestuotų asmenų sąrašą arba motyvuotas atsisakymas tai padaryti negali būti priimtas laiku dėl nuo vandens transporto saugos institucijos nepriklausančių veiksnių. Jeigu į tinkamai įformintą prašymą įrašyti į atestuotų asmenų sąrašą, pateiktą kartu su visais įrašyti į atestuotų asmenų sąrašą reikalingais dokumentais ir informacija, neatsakoma per šiame punkte nustatytą terminą, laikoma, kad asmuo yra atestuotas ir toks asmuo įrašomas į atestuotų asmenų sąrašą;

2) vandens transporto saugos institucija per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kuriuos susisiekimo ministro nustatyta tvarka pateikė pageidaujantis būti atestuotas asmuo, gavimo išsiunčia asmeniui patvirtinimą, kad dokumentai yra gauti; nustačiusi, kad pateikti dokumentai nepagrindžia, jog asmuo atitinka šio straipsnio 4 dalies 1, 3 ir 4 punktuose nurodytus reikalavimus, pateikti ne visi dokumentai, dokumentuose yra netikslių ar klaidingų duomenų, vandens transporto saugos institucija kartu su asmeniui siunčiamu patvirtinimu nurodo konkrečius dokumentus ir (ar) duomenis, kuriuos prašoma papildomai pateikti ir patikslinti, ir nustato 5 darbo dienų terminą (nuo šio patvirtinimo gavimo) trūkumams pašalinti. Laikas, per kurį asmuo pateikia trūkstamus dokumentus ir (ar) duomenis, į sprendimo atestuoti asmenį priėmimo laiką neįskaitomas;

3) nustačiusi, kad asmuo atitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus, vandens transporto saugos institucija asmenį nedelsdama įrašo į atestuotų asmenų sąrašą ir apie tai jį informuoja per 2 darbo dienas nuo įrašymo į atestuotų asmenų sąrašą momento. Jeigu nustatoma, kad asmuo neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų, vandens transporto saugos institucija priima sprendimą neatestuoti asmens ir apie tai jį informuoja per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo.

8. Vandens transporto saugos institucija, nustačiusi, kad atestuotas asmuo pažeidžia šio straipsnio 4 dalies 1, 3, 4 punktuose ir 13 dalyje nurodytus reikalavimus, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pažeidimo nustatymo, įspėja asmenį apie galimą jo atestacijos galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų nuo įspėjimo apie galimą jo atestacijos galiojimo sustabdymą gavimo terminą, per kurį nustatyti pažeidimai turi būti pašalinti. Asmuo, per nustatytą terminą pašalinęs visus pažeidimus, privalo apie tai pranešti vandens transporto saugos institucijai, pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami, vandens transporto saugos institucija priima sprendimą dėl asmens atestacijos galiojimo sustabdymo. Gavus vandens transporto saugos institucijos sprendimą sustabdyti asmens atestacijos galiojimą, asmeniui draudžiama vykdyti atestuojamą veiklą.

9. Sustabdžiusi asmens atestacijos galiojimą, vandens transporto saugos institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo sustabdyti asmens atestacijos galiojimą priėmimo, praneša apie tai asmeniui, kartu įspėdama apie galimą asmens atestacijos galiojimo panaikinimą, ir nurodo pašalinti pažeidimus per 30 darbo dienų (asmeniui pateikus motyvuotą prašymą, pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas iki 6 mėnesių) nuo šio pranešimo gavimo. Pašalinęs pažeidimus, asmuo pateikia tai patvirtinančius dokumentus vandens transporto saugos institucijai, kuri per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos patikrina juos ir nustačiusi, kad pažeidimai pašalinti, priima sprendimą panaikinti asmens atestacijos galiojimo sustabdymą bei apie tai informuoja asmenį per 2 darbo dienas nuo asmens atestacijos galiojimo sustabdymo panaikinimo momento.

10. Vandens transporto saugos institucija panaikina asmens atestacijos galiojimą ir apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti asmens atestacijos galiojimą priėmimo, praneša asmeniui (išskyrus šios dalies 6 punkte nurodytą atvejį, kai nustatoma, kad asmuo yra likviduotas, arba šios dalies 7 punkte nurodytą atvejį), kai:

1) asmuo pateikia prašymą panaikinti jo atestacijos galiojimą;

2) asmuo pakartotinai per vienus metus nuo pirmojo pažeidimo nustatymo pažeidžia šio straipsnio 13 dalyje nustatytus reikalavimus;

3) asmuo neatitinka šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytų reikalavimų;

4) asmuo per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių asmens atestacijos galiojimas sustabdytas, arba tai padaro netinkamai;

5) asmuo, kurio atestacijos galiojimas buvo sustabdytas ir kuris apie tai buvo informuotas ir nėra pašalinęs pažeidimų, dėl kurių jo veikla buvo sustabdyta, vykdo atestuojamą veiklą;

6) asmens patikrinimo metu nustatoma, kad asmuo likviduotas arba jis nebevykdo laivo agentavimo veiklos (vienus metus ar ilgiau);

7) paaiškėjus, kad atestuotas fizinis asmuo mirė.

11. Vandens transporto saugos institucija ar asmuo šiame straipsnyje nurodytus dokumentus teikia tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis ar elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą.

12. Vandens transporto saugos institucijos sprendimai neatestuoti asmens, sustabdyti ar panaikinti asmens atestacijos galiojimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

13. Atestuoti asmenys:

1) privalo laikytis Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių atestuojamą veiklą, reikalavimų;

2) neturi teisės įgalioti ar pagal sutartį perduoti teisę vykdyti atestuojamą veiklą kitiems asmenims;

3) privalo su uostą valdančia įmone sudaryti sutartį dėl uosto rinkliavų mokėjimo tvarkos; uostą valdanti įmonė šioje sutartyje gali numatyti, kad atestuoti asmenys privalo turėti Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruoto banko išduotą garantiją arba draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimą (vienam draudžiamajam įvykiui), pagal kurį naudos gavėja nurodyta uostą valdanti įmonė, arba kad uosto rinkliavos mokamos avansu iki laivo atplaukimo į uostą;

4) privalo pranešti vandens transporto saugos institucijai apie pasikeitusius jų duomenis (juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę ir adresą korespondencijai; fizinio asmens vardą, pavardę, adresą korespondencijai) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių duomenų pasikeitimo momento.

14. Atestuotų asmenų planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų taisykles tvirtina ir šiuos patikrinimus atlieka vandens transporto saugos institucija.

15. Už asmenų atestavimą imama Lietuvos Respublikos valstybės nustatyta rinkliava.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro valdytoja yra Susisiekimo ministerija, šio registro tvarkytoją skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

 

 

 

 

3 straipsnis. 361 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 361 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vandens transporto saugos institucija užtikrina Reglamento (ES) Nr. 1177/2010 nuostatų, susijusių su keleivių vežimo paslaugomis ir jūrų kruizais, išskyrus keleivių ir kruizų dalyvių skundų dėl jų teisių, nurodytų šiame reglamente, pažeidimų nagrinėjimą, vykdymą.“

 

4 straipsnis. 581 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 581 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Vandens transporto saugos institucija ir Lietuvos Respublikos jūrų uostus valdančios įmonės prižiūri, kaip laivų valdytojai laikosi šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų nuostatų.“

 

5     straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                

 

 

 

 

 

Teikia:

 

 

 

Seimo narys                                                                                        V.Sinkevičius