Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ ĮSTATYMO NR. XII-2507 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnio 3 dalį 6 punktu:

6) Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti dokumentai, suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.“

2. Pakeisti 1 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos. 

2. Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai, nurodyti Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 2 punkte, iki jiems bus išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgiau kaip 9 mėnesius nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo jiems galiojusios Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo nuostatos.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas