Projektas Nr. XIVP-2073(4)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 16, 18, 21 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) tvirtina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių ir pareigybių sąrašą;“.

2. Papildyti 16 straipsnį 3 dalimi:

3. Kai Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka lygių galimybių kontrolierius nusišalina nuo tarnybinių pareigų atlikimo, Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimu lygių galimybių kontrolieriaus pareigas, nuo kurių atlikimo lygių galimybių kontrolierius nusišalino, nusišalinimo laikotarpiu pavedama atlikti vaiko teisių apsaugos kontrolieriui arba Seimo kontrolieriui.

 

2 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Šio straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytu atveju lygių galimybių kontrolierius eina pareigas tol, kol paskiriamas naujas lygių galimybių kontrolierius. Kitais šio straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais, iki bus paskirtas lygių galimybių kontrolierius, lygių galimybių kontrolieriaus pareigas Seimo valdyba paveda atlikti vaiko teisių apsaugos kontrolieriui arba Seimo kontrolieriui.“

2. Papildyti 18 straipsnį 8 dalimi:

8. Seimo Pirmininkas lygių galimybių kontrolieriaus kandidatūrą Seimui pateikia ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki lygių galimybių kontrolieriaus kadencijos pabaigos. Lygių galimybių kontrolieriaus įgaliojimams nutrūkus šio straipsnio 5 dalies 2–7 punktuose nurodytais pagrindais, Seimo Pirmininkas lygių galimybių kontrolieriaus kandidatūrą pateikia Seimui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo lygių galimybių kontrolieriaus įgaliojimų pabaigos dienos.“

 

3 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Lygių galimybių kontrolieriaus socialinės garantijos

1. Pasibaigus lygių galimybių kontrolieriaus įgaliojimų laikui ir jeigu jis neskiriamas kitai kadencijai, jam išmokama 2 mėnesių atlyginimo dydžio išeitinė išmoka. Lygių galimybių kontrolieriaus įgaliojimams nutrūkus, kai jis dėl sveikatos būklės negali eiti pareigų, išmokama 3 mėnesių atlyginimo dydžio išeitinė išmoka. Lygių galimybių kontrolieriui mirus, jo šeimai išmokama 3 mėnesių atlyginimo dydžio išmoka. Šioje dalyje nurodytos išmokos mokamos iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai skirtų valstybės biudžeto lėšų. Lygių galimybių kontrolieriui atsistatydinus arba kai jam įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis, jis sulaužo priesaiką arba praranda Lietuvos Respublikos pilietybę, išeitinė išmoka jam nemokama.

2. Pasibaigus lygių galimybių kontrolieriaus įgaliojimų laikui, išskyrus atvejus, kai lygių galimybių kontrolieriui įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis, lygių galimybių kontrolierius turi teisę Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka grįžti į ankstesnes pareigas arba, jeigu tokios galimybės nėra, į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas.“

 

4 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 29 straipsnio 2 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

2. Tyrimo metu ar jį atlikęs, lygių galimybių kontrolierius priima vieną arba kelis iš šių sprendimų:“.

2. Papildyti 29 straipsnio 2 dalį 9 punktu:

9) siūlyti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai atlikti tyrimą, ar valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d. 

2. Nepanaudotos lygių galimybių kontrolieriaus kasmetinės atostogos, kurios lygių galimybių kontrolieriui priklausė iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, suteikiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusią Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 21 straipsnio 1 dalį.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                                                Ričardas Juška