Projektas

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

 

                                                                   ĮSAKYMAS                                 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGPJŪČIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 2-215 „DĖL FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                                    

Nr.

 

Vilnius

 

P a k e i č i u viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo“:

1.    1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Prašymo suteikti TRI(A) instruktoriaus kvalifikaciją formą (A9 forma).“

2.    Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Prašymo pratęsti arba atnaujinti TRI(A) instruktoriaus kvalifikaciją formą (A10 forma).“

3.    Papildau 86 punktu:

86. Prašymo išduoti sklandytuvo piloto licenciją (SPL), suteikiant sklandytuvų piloto kvalifikaciją formą (S1 forma).“

4.    Papildau 87 punktu:

87. Prašymo išduoti sklandytuvo piloto licenciją (SPL), suteikiant TMG piloto kvalifikaciją formą (S2 forma).“

5.    Papildau 88 punktu:

88. Pašymo suteikti TMG piloto kvalifikaciją (taikoma SPL turėtojams, pilotuojantiems tik sklandytuvus) formą (S3 forma).“

6.    Papildau 89 punktu:

89. Prašymo suteikti Sklandytuvų piloto kvalifikaciją (taikoma tik SPL su TMG kvalifikacija turėtojams) formą (S4 forma).“

7.    Papildau 90 punktu:

90. Prašymo suteikti sklandytuvų vilkimo arba plakatų vilkimo kvalifikacijas SPL turėtojams, turintiems TMG piloto kvalifikaciją formą (S5 forma).“

8.    Papildau 91 punktu:

91. Prašymo suteikti skrydžių TMG naktį kvalifikaciją formą (S6 forma).“

9.    Papildau 92 punktu:

92. Prašymo suteikti skrydžių sklandytuvu instruktoriaus FI(S) kvalifikaciją formą (S7 forma).“

10.  Papildau 93 punktu:

93. Prašymo išduoti piloto licencijos pripažinimo pažymėjimą formą (P6 forma).“

11.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo suteikti TRI(A) instruktoriaus kvalifikaciją formą (A9 forma) ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

12.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo pratęsti arba atnaujinti TRI(A) instruktoriaus kvalifikaciją formą (A10 forma) ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

13.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Sklandytuvų pilotų licencijos formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

14.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išduoti arba pakeisti organizacijos patvirtinimo pažymėjimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 II priedą (145 dalį), Vc priedą (CAMO dalį) arba Vd priedą (CAO dalį) formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius