PAPILDOMAS

 

Projektas Nr. TSP-221

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-164 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO  NEREIKALINGU SAVIVALDYBĖS POREIKIAMS IR JO NUOMOS“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio         d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-164 „Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo  nereikalingu savivaldybės poreikiams ir jo nuomos“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Nustatyti pradinį nuompinigių dydį –  1,45  euro per mėnesį už vieną kv. metrą ir 5 metų nuomos laikotarpį.“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                                                

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

 

Mažvydas Šalkauskas

 

Projektas suderintas DVS