Projektas 2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IV (pavasario) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS

 

2018 m.              d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 89 straipsnio 6 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programą (pridedama).

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                                                             

 

 

 

teikia:

Seimo Pirmininkas

Viktoras Pranckietis

 

 

Seimo Pirmininko

pirmoji pavaduotoja

Rima Baškienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2018 m.                    d.

nutarimu Nr.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IV (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMA

(2018 M. KOVO 10 D. – BIRŽELIO 30 D.)

 

 

I SKYRIUS

 

I.          VEIKLOS KRYPTYS

 

1.   Darni, atsakinga ir sveika visuomenė.

2.   Švietimo, kultūros ir mokslo kokybės bei efektyvumo didinimas.

3.   Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas.

4.   Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra.

5.   Saugi valstybė.

 

II.        SEIMO PAVASARIO SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS PRIORITETAI

 

1.         Socialinės atskirties mažinimas: parama jaunoms šeimoms, įsigyjant pirmąjį būstą, šeimos ir darbo santykių derinimas.

2.         Demografijos, migracijos ir integracijos strategijos 2018-2030 metams priėmimas ir įgyvendinimas.

3.         Neįgaliųjų integracija ir tinkamos jiems paramos užtikrinimas. Socialinių įmonių veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimas.

4.         Sveikatos sistemos finansavimo ir medicinos darbuotojų darbo užmokesčio didinimas, vaistų kainų mažinimas.

5.         Idėjos – Mokytojas prestižinė profesija – įgyvendinimo pradžia. Etatinio darbo apmokėjimo sistemos įvedimas ir kitos mokymo procesą tobulinančios priemonės. Valstybinių aukštųjų mokyklų valdymo modelio bei  studijų finansavimo modelio keitimas ir tobulinimas.

6.         Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos atnaujinimas, numatant Lietuvos energetikos politikos tikslus iki 2030 metų bei politikos gaires iki 2050 metų.

7.         Darnios ir konkurencingos ekonomikos vystymas. Kaimo verslo plėtra. Žemės ūkio paskirties žemės ūkio įsigijimo skaidrumo užtikrinimas.

8.         Lietuvos kultūrinių ir istorinių tradicijų puoselėjimas. Mecenavimo tradicijų ir privačių investicijų į kultūrą ir meną iniciatyvų skatinimas.

9.         Valstybės tarnybos ir viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas.

10.       Saugumo ir gynybos stiprinimas, valstybės interesus atitinkančios užsienio politikos užtikrinimas.

 

III.       DISKUSIJOS STRATEGINĖMIS TEMOMIS

 

1.         Mokesčių ir pensijų sistemų tobulinimas.

2.         Darni plėtra ir inovatyvi ekonomika: galimybės XXI amžiaus Lietuvai globaliame pasaulyje (žalioji energetika, žemės ūkis, renovacija, inovacijos, verslumas).

3.         Europos Sąjungos ateitis ir Lietuvos pozicija.

 

IV.       LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NARIŲ INFORMACINIAI PRANEŠIMAI APIE PRIIMTŲ TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMĄ

 

V.        RESPUBLIKOS PREZIDENTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ PASIŪLYMAI, ĮGYVENDINANT VEIKLOS KRYPTIS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DARNI, ATSAKINGA IR SVEIKA VISUOMENĖ

 

1.  Socialinės atskirties mažinimas. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teisinio reguliavimo tobulinimas, galimybės nepasiturintiems gyventojams pasinaudoti parama būstui išsinuomoti ar įsigyti užtikrinimas, jaunų šeimų rėmimas, įsigyjant  pirmąjį būstą.

2.  Socialinių įmonių veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimas, galimybių neįgaliesiems integruotis į darbo rinką ir gauti tinkamą paramą sudarymas.

3.  Sveikatos sistemos finansavimo ir medicinos darbuotojų darbo užmokesčio didinimas.

4.  Nuoseklus vaistų kainų gyventojams mažinimas, vaistinių konkurencijos skatinimas ir vaistų prieinamumo gerinimas.

5.  Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo efektyvumo didinimas, sveikos gyvensenos principų diegimas. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.

6.  Jaunimo politikos ir Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas.

7.  Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimo užtikrinimas.

8.  Demografijos, migracijos ir integracijos strategijos priėmimas ir įgyvendinimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIP-4174,

XIIP-4175,

nereg.

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė, SRDK

 

Vyriausybė, SRDK

kovas–birželis

2.  

nereg.

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

SRDK

kovas–gegužė

3.  

XIIIP-1530 VK,

XIIIP-1531, XIIIP-1532

Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251
pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, SRDK

kovas–balandis

4.  

XIIIP-1455, XIIIP-1453, XIIIP-1454

Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė

kovas

5.  

XIIIP-1479

Jaunimo politikos pagrindų įstatymo
Nr. IX-1871 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, JSRK

kovas–balandis

6.  

nereg.

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė

birželis

7.  

nereg.

Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 1, 2, 3, 12, 13, 15 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41 ir 16 straipsniais įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė

gegužė

8.  

XIIIP-1292

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRK, LVŽSF

kovas–birželis

9.  

XIIIP-1562, XIIIP-1563,

XIIIP-1640, XIIIP-1641,

nereg

Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

SRK, LSDPF

kovas–

birželis

10.

XIIP-3955, XIIIP-1049, XIIIP-1050,

XIIIP-1051, XIIIP-1421, nereg.

Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė, SRK, LVŽSF

kovas–

birželis

11.

XIIIP-193,

XIIIP-325,

XIIIP-1137,

XIIIP-1167,

XIIIP-1744,

XIIIP-1745,

nereg.

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 pakeitimo įstatymai

 

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė, SRK, LVŽSF

kovas–

birželis

12.

nereg.

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, SRK

balandis–birželis

13.

XIIIP-1006,

XIIP-4829, nereg.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

SRK, LSDDF, LVŽSF

gegužė–

birželis

14.

nereg.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

SRK

gegužė–

birželis

15.

XIIIP-1479

Jaunimo politikos pagrindų įstatymo
Nr. IX-1871 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, JSRK

kovas–balandis

16.

nereg.

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė

birželis

17.

nereg.

Civilinio kodekso 3.182, 3.210, 3.212, 3.213, 3.217, 3.218, 3.219, 3.222, 3.250, 3.253, 3.2541, 3.261, 3.262, 3.263, 3.264, 3.266, 3.267, 3.268, 3.270 ir 3.271 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė

balandis

18.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos 2018–2030 metų strategijos patvirtinimo“

Vyriausybė

 

Vyriausybė

balandis

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO KOKYBĖS BEI EFEKTYVUMO DIDINIMAS

 

1.   Idėjos – Mokytojas prestižinė profesija– įgyvendinimo pradžia. Mokytojo atlyginimo didinimas, etatinio darbo apmokėjimo įvedimas ir kitų mokymo procesą tobulinančių  priemonių vykdymas.

2.   Valstybinių aukštųjų mokyklų valdymo ir studijų finansavimo modelio tobulinimas.

3.   Mecenavimo tradicijų ir privačių investicijų į kultūros ir meno iniciatyvas skatinimas.

4.   Lietuvos kultūrinių ir istorinių tradicijų puoselėjimo galimybių užtikrinimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 27, 28, 29, 59, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė

birželis

2.  

nereg.

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė

birželis

3.  

nereg.

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7, 8, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

ŠMK

gegužė

4.  

XIIIP-1480

Mecenavimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

KK

kovas

5.  

XIIIP-1001

Kultūros rėmimo fondo įstatymo Nr. X-1260 1, 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

KK

kovas

6.  

XIIIP-1733,

XIIIP-1734,

XIIIP-1735,

XIIIP-1736,

XIIIP-1737

Muziejų įstatymo Nr. I-930 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

KK

kovas

7.  

XIIIP-367

Seimo nutarimas "Dėl istorinio Tautos namų sklypo ir Nacionalinių kultūros rūmų – Tautos namų“

Seimo nariai

KK

balandis

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VIEŠOJO SEKTORIAUS EFEKTYVUMO IR SKAIDRUMO DIDINIMAS

 

1.   Valstybės tarnybos santykių teisinio reguliavimo tobulinimas,  valstybės tarnybos efektyvumo didinimas.

2.   Regionų plėtros tarybų įgaliojimų ir įtakos dėl regionų vystymo ir plėtros didinimas.

3.   Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ pertvarkymas, atskiriant krovinių vežimo, keleivių vežimo ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo, naudojimo ir disponavimo ja veiklas.

4.   Veiksmingas valstybės informacinių išteklių sąveikos užtikrinimas, tobulinant teisinio, organizacinio, techninio sąveikumo reikalavimų reglamentavimą.

5.   Vidaus kontrolės ir vidaus audito teisinio reglamentavimo tobulinimas.

6.   Valstybės valdomų įmonių savarankiškumo didinimas, įgyvendinant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Lietuvai pateiktą rekomendaciją.

7.   Kaimo verslo plėtros, žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo skaidrumo užtikrinimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-1596 VK,

XIIIP-1597, XIIIP-1598 VK,

XIIIP-1599, XIIIP-1600, XIIIP-1601, XIIIP-1602, XIIIP-1603, XIIIP-1604, XIIIP-1605, XIIIP-1606, XIIIP-1607, XIIIP-1608, XIIIP-1609, XIIIP-1610, XIIIP-1611, XIIIP-1612, XIIIP-1613, XIIIP-1614, XIIIP-1615, XIIIP-1616, XIIIP-1617, XIIIP-1618, XIIIP-1619, XIIIP-1620, XIIIP-1621, XIIIP-1622, XIIIP-1623

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, SRDK,

VVSK, URK

kovasbirželis

2.  

XIIIP-377

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. X-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“ pakeitimo“

Seimo nariai

EK

balandis

3.  

XIIP-3366, nereg.

Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

VVSK

VVSK

balandis–gegužė

4.  

nereg.

Transporto veiklos pagrindų įstatymo
Nr. I-1863 3, 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK

balandis

5.  

nereg. ES

Geležinkelių transporto kodekso 3, 41, 7, 71, 23, 24, 26, 28, 29 ir 33 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 241 ir 242 straipsniais įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK, ERK

gegužė

6.  

nereg.

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 6, 11, 12, 14, 15, 18, 19 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, BFK

gegužė

7.  

XIIP-4852 VK,

XIIP-4853 VK,

XIIIP-24,

nereg.

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

EK, TTK

balandis–birželis

8.  

XIIIP-1293

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK

kovas

9.  

XIIIP-1779

Seimo nutarimas „Dėl vidutinio laikotarpio tikslo nustatymo“

Vyriausybė

 

Vyriausybė, BFK

kovas

10.

nereg. ES

Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 19, 37, 38 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, BFK, ERK

kovas

11.

XIIIP-1518

Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK

kovas

12.

nereg.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė

birželis

13.

XIIIP-1352,

XIIIP-1465 VK

Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

ADK

kovas–birželis

14.

nereg.

Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 2, 9, 11, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių pakeitimo, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo  vienuoliktuoju1 skirsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

ADK

balandis–birželis

15.

nereg.

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 1, 2, 16, 19, 20, 22, 23, 30, 31, 32, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 221 ir 321 straipsniais įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

ADK

balandis–birželis

16.

nereg. ES

Gyvulių veislininkystės įstatymo Nr. I-384 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, ERK

gegužė

17.

XIIIP-1524 ES,

XIIIP-1525, XIIIP-1526, XIIIP-1527, XIIIP-1528, XIIIP-1529

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 4, 8, 10, 11, 12 ir
13 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, ERK,

KRK

kovas

18.

XIIIP-995, XIIIP-996

Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

KRK

kovas–balandis

19.

XIIIP-1262

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komitetui ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl galimai padarytos didelio masto žalos valstybei 2009 – 2012 metais Finansų ministerijai skolinantis iš komercinių bankų už galimai nepagrįstai dideles palūkanas ir neviešu būdu išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius“

Seimo nariai

BFK, LSDDF

kovas

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DARNI IR KONKURENCINGA EKONOMIKOS PLĖTRA

 

1.   Teisinių, finansinių ir organizacinių sąlygų įrengti laisvųjų ekonominių zonų ir pramonės parkų infrastruktūrą nustatymas.

2.   Startuolio sąvokos apibrėžimas ir startuolio vertinimo tvarkos nustatymas. Startuoliams galimų mokestinių lengvatų ir kitų skatinimo priemonių numatymas.

3.   Viešųjų pirkimų ir mokesčių administravimo skaidrumo užtikrinimas.

4.   Finansinių paslaugų vartotojų teisinės apsaugos stiprinimas.

5.   Pensijų sistemos reformos,  keičiant II pensijų pakopos finansavimo modelį ir valstybinių pensijų sistemos teisinį reguliavimą, įgyvendinimas.

6.   Atliekų tvarkymo sistemos kainodaros principų ir savivaldybių atsakomybės už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas nustatymas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

nereg.

Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

birželis

2.  

nereg.

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK

birželis

3.  

nereg.

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK, ERK

birželis

4.  

nereg.

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 87, 139 ir 140 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, BFK

birželis

5.  

XIIIP-1087

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 139 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas, BFK

balandis

6.  

nereg.

Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, BFK

kovas

7.  

nereg. ES

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 11, 39, 55 straipsnių ir 3 priedėlio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, BFK, ERK

balandis

8.  

nereg. ES

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, BFK, ERK

birželis

9.  

XIIIP-1502

Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 11, 116 ir 117 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK

balandis

10.

XIIIP-1772

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK, EK,

Seimo nariai

balandis

11.

XIIIP-1793,

XIIIP-1794,

XIIIP-1795,

XIIIP-1796,

XIIIP-1797

Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 671, 70, 701, 711, 73 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

EK

gegužė

12.

nereg.

Pensijų sistemos reformos įstatymo Nr. IX-1215 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, SRDK

gegužė–birželis

13.

nereg.

Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK

balandis

14.

nereg.

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, AAK

birželis

15.

nereg. ES

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 32, 4, 30, 3415, 3419, 3420 straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymas

 

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

AAK, ERK

gegužė

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SAUGI VALSTYBĖ

 

1.   Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos atnaujinimas,  Lietuvos energetikos politikos tikslų iki 2030 metų bei politikos gairių iki 2050 metų numatymas.

2.   Žvalgybos pareigūnų, profesinės karo tarnybos karių apmokėjimo ir skatinimo tvarkos nustatymas.

3.   Krašto apsaugos tikslams skirtų teritorijų planavimo ir statinių statybos procedūrų supaprastinimas.

4.   Šalies saugumo ir gynybos stiprinimas ir valstybės interesus atitinkančios užsienio politikos užtikrinimas.

5.   Terorizmo prevencijos užtikrinimas.

6.   Asmenų delegavimo į ES ir tarptautines institucijas supaprastinimas, bendradarbiavimo stiprinimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-1446

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK, NSGK, ENK

kovas–balandis

2.  

nereg.

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 4, 6, 20, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, NSGK

balandis

3.  

nereg.

Statybos įstatymo Nr. I-1240 24, 27, 28, 34, ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

NSGK

balandis

4.  

nereg. ES

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, ERK

balandis

5.  

nereg. ES

Asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, ERK

balandis

6.  

XIIIP-1631 XIIIP-1632

Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 57 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, NSGK

kovas

7.  

nereg.

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 9, 10, 42, 58, 59, 60, 61, 65, 651, 67, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo ir papildymo 611 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, NSGK

gegužė

8.  

XIIP-4438

Įstatymas „Dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomo protokolo ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

URK

birželis

9.  

nereg.

Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė

balandis

 

 

II SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PERKĖLIMU, PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTŲ, Į KURIUOS PERKELIAMOS ARBA KURIAIS ĮGYVENDINAMOS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS, PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-1492 ES

Konsulinio statuto Nr. I-886 1, 2, 10, 11, 14, 22, 27, 38 straipsnių, IV skyriaus ir priedo pakeitimo ir papildymo
221 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

ERK, URK

kovas

2.  

nereg. ES

Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, ERK, NSGK

gegužė

3.  

XIIIP-1543 ES

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 9, 15, 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, ERK, SRK

kovas

4.  

XIIIP-1586 ES,

XIIIP-1587 ES,

XIIIP-1588 ES

Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK, ERK

kovas

5.  

nereg. ES

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK, ERK

birželis

6.  

XIIIP-1754 ES,

XIIIP-1755

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, ERK

balandis

7.  

XIIIP-1416 ES,

XIIIP-1417 ES

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 1091 straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, AAK, ERK,

TTK

kovas–balandis

8.  

nereg. ES

Jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 I priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, AAK, ERK

gegužė

9.  

XIIIP-1582 ES,

XIIIP-1583 ES,

XIIIP-1584, XIIIP-1585

Statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, ERK

kovas

10.

XIIIP-1484 ES,

XIIIP-1566 ES

Administracinių nusižengimų kodekso įstatymaI

Vyriausybė

 

Vyriausybė, SRK

kovas–gegužė

11.

nereg. ES

Baudžiamojo kodekso 250 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, ERK

birželis

12.

XIIIP-1659 ES

Baudžiamojo proceso kodekso 20, 21, 22, 188 ir 189 straipsnių pakeitimo ir Kodekso priedo papildymo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

ERK

kovas–balandis

13.

XIIIP-1214 ES,

XIIIP-1215 ES,

XIIIP-1216 ES,

Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

ERK, TTK

kovas–balandis

14.

nereg. ES

Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK, ERK

kovas

15.

nereg. ES

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 20, 201, 65, 78, 81 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymas 

Vyriausybė

Vyriausybė,

KK

birželis

16.

nereg. ES

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, ERK, NSGK

gegužė

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU PRADĖTA EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PAŽEIDIMO PROCEDŪRA ARBA EUROPOS KOMISIJOS PAKLAUSIMAIS DĖL ATITIKTIES EUROPOS SĄJUNGOS TEISEI, PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

nereg. ES

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

ERK, NSGK

gegužė

2.  

XIIIP-502 ES

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 3, 12, 15, 16, 20, 25 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 161 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

AAK, ERK

gegužė

 

 

III SKYRIUS

KITI RESPUBLIKOS PREZIDENTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ, KOMISIJŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

APLINKOS APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

nereg. ES

Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9 ir
10 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, AAK, ERK

balandis

2.  

nereg. ES

Vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, AAK, ERK

gegužė

3.  

nereg. ES

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 38 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

AAK, ERK

balandis

4.  

XIIIP-1787  ES,

XIIIP-1788,

XIIIP-1789,

XIIIP-1790,

XIIIP-1791

Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

AAK, ERK

kovas–balandis

5.  

nereg.

Įstatymas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, AAK

gegužė

6.  

XIIIP-1515 XIIIP-1516 nereg.

Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 7 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė

kovas

7.  

XIIIP-435,

XIIIP-436,

XIIIP-1116

Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

AAK, BFK

kovas

8.  

XIIIP-278,

XIIIP-1701

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

AAK, LVŽSF

kovas–birželis

9.  

XIIP-4758,

XIIIP-1172,

XIIIP-1555,

XIIIP-1556,

XIIIP-1698,

XIIIP-1711

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

AAK, LVŽSF

kovas–birželis

10.

XIIIP-985

Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, AAK

kovas–balandis

11.

XIIIP-1286

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

kovas

12.

XIIIP-1635

Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK, KRK, LVŽSF

balandis

13.

XIIIP-260

Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 241, 25, 27, 29, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 321 straipsniu įstatymo Nr. XII-2683 20 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

balandis

14.

XIIIP-1205

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 14, 17 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

balandis

15.

XIIIP-1324

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

gegužė

16.

XIIIP-1391, XIIIP-1392, XIIIP-1393

Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 2, 6, 7, 11, 20, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo šeštuoju1 skyriumi įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, AAK

kovas–balandis

17.

XIIIP-1412

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 ir 3 straipsnių bei Įstatymo 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymas

Seimo nariai

AAK, LVŽSF

 

gegužė

18.

XIIIP-1447

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 21, 26 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK, LVŽSF

balandis

19.

XIIIP-1675

Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK, LVŽSF

gegužė

20.

XIIIP-1688

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK, LVŽSF

gegužė

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

AUDITAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-1261

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

ADK

ADK

kovas

2.  

XIIIP-281,

XIIIP-1448

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 pakeitimo įstatymai

ADK,

Seimo nariai

ADK

kovas–birželis

3.  

nereg.

Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907  straipsnio pakeitimo įstatymas

ADK

ADK

balandis–birželis

4.  

XIIIP-516

Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ADK, LSDDF

gegužė–birželis

5.  

nereg.

Įstatymai ir Seimo nutarimai dėl valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo

ADK

ADK

kovas–birželis

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKESČIAI, JŲ ADMINISTRAVIMAS, FINANSAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-1504 ES,

XIIIP-1505 ES,

XIIIP-1506 ES,

XIIIP-1507, XIIIP-1508 ES,

XIIIP-1509 ES,

XIIIP-1510, XIIIP-1511, XIIIP-1512

Mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

BFK, ERK

kovas

2.  

nereg. ES

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 6, 8, 11, 211, 42, 43, 47 straipsnių, 1 ir 3 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 421, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437 straipsniais ir septintuoju3 skirsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, BFK,

ERK

balandis

3.  

XIIIP-1746

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

BFK

kovas

4.  

XIIIP-1513 ES

Draudimo įstatymo Nr. XI-1737 1, 2, 3, 5, 11, 12, 16, 22, 23, 25, 28, 29, 33, 53, 68, 69, 76, 80, 81, 93, 116, 126, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 214, 216, 222 straipsnių, VII skyriaus pavadinimo, ketvirtojo skirsnio, VIII skyriaus pavadinimo, Įstatymo priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 901, 902, 903, 904, 931, 1151, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1861, 2011 straipsniais ir 159, 163 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, BFK, ERK

kovas

5.  

XIIIP-1489,

XIIIP-1712

Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

BFK

balandis

6.  

XIIIP-1109

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 148 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

BFK, LSF

gegužė

7.  

XIIIP-1267

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 11 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

BFK

gegužė

8.  

XIIP-2812

Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

BFK,

LLRA-KŠSF

birželis

9.  

XIIIP-1544

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo Nr. VIII-792 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, AAK

kovas

10.

XIIIP-1131,

XIIIP-1132

Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LKK

kovas–birželis

11.

XIIP-4669 VK,

XIIP-4670,

XIIIP-1199,

XIIIP-1200

Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

BFK, PPK, LVŽSF

kovas–birželis

12.

XIIIP-1191

Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

PPK, LVŽSF

kovas

13.

nereg.

Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, BFK

birželis

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

EKONOMIKA, VERSLAS, ENERGETIKA, TRANSPORTAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-1394

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 312 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK

kovas

2.  

XIIP-3694, XIIIP-199

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė,

Seimo nariai

 

Vyriausybė, EK , LSF

gegužė

3.  

XIIP-4775

Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 2, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
211 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK

kovas

4.  

nereg.

Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 24 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–

birželis

5.  

nereg.

Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 33 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–

birželis

6.  

XIIIP-1139 ES,

XIIIP-1140 ES

Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

EK, ERK

kovas

7.  

XIIIP-1430, XIIIP-1431, XIIIP-1432

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 2, 3, 5, 12 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 straipsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK

balandis

8.  

XIIIP-1294, XIIIP-1295

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK, ENK

kovas

9.  

nereg.

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221straipsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK

birželis

10.

nereg.

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 6, 9 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

ENK

kovas–birželis

11.

nereg.

Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK

birželis

12.

nereg. ES

Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 9 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK, ERK

birželis

13.

nereg.

Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 2, 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

ENK

kovas–birželis

14.

XIIIP-1777,

XIIIP-1778, nereg.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

 

Vyriausybė, EK, ENK

kovas–birželis

15.

nereg.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo Nr. IX-466 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

ENK

kovas–birželis

16.

nereg.

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

ENK

kovas–birželis

17.

nereg.

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

ENK

kovas–birželis

18.

XIIIP-729

Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK

kovas

19.

XIIP-2375

Metropoliteno įgyvendinimo įstatymas

Seimo nariai

EK

balandis

20.

XIIIP-1519

Seimo nutarimas „Dėl UAB „Lietuvos energija“ dukterinės bendrovės UAB „NT Valdos“ nekilnojamojo turto viešo pardavimo konkurso stabdymo“

Seimo nariai

EK, ENK, LSDDF

kovas–birželis

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIP-3480 VK,

XIIP-4688 VK,

XIIIP-1102,

XIIIP-1287,

XIIIP-1286

Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

KRK

kovas– balandis

2.  

nereg.

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė

birželis

3.  

XIIIP-1100,

XIIIP-1101, XIIIP-1102, XIIIP-1577

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 3 straipsnio pakeitimo įstatymai ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

KRK,

TS-LKDF

kovas

4.  

XIIIP-1255

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 21 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK, LVŽSF

kovas

5.  

XIIIP-701,

XIIIP-702,

XIIIP-703,

XIIIP-704, XIIIP-964

 

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

KRK,

TS-LKDF

birželis

6.  

XIIP-4223

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 papildymo 51 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

KRK,

TS-LKDF

birželis

7.  

XIIIP-1279

Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 15, 16, ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK

balandis

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

NACIONALINIS SAUGUMAS IR GYNYBA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-1533, XIIIP-1720,

XIIIP-1722

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė, Seimo nariai

Vyriausybė, NSGK

kovas– balandis

2.  

XIIIP-1721

Karinės jėgos naudojimo statuto 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

NSGK

balandis

3.  

nereg.

Principinės kariuomenės struktūros 2019 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2024 metais nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ribinių skaičių ir statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2019 metais ir 2024 metais patvirtinimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

gegužė

4.  

nereg.

Įstatymas „Dėl Lenkijos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl Lenkijos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl bendro karinio vieneto įsteigimo, pasirašyto 2014 m. rugsėjo 19 d. Varšuvoje, pakeitimo  ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

NSGK

kovas

 

5.  

nereg.

Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

kovas

6.  

nereg.

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. 1-172 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

kovas

7.  

XIIP-2520 VK,

nereg.

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2, 5, 8, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51, 52, 101, 102 straipsniais įstatymas

Seimo nariai

NSGK, ANK, LSF

kovas–balandis

8.  

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“

Seimo nariai

NSGK

balandis

9.  

XIIIP-1709

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

NSGK

balandis

10.

XIIIP-279,

XIIIP-280, XIIIP-519

 

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 pakeitimo įstatymai ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

NSGK

balandis

11.

nereg.

Tarnautojų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

balandis

12.

XIIP-4619,

XIIP-4620

Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ir 22 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

VVSK

kovas–balandis

13.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl tarptautinių karinių pratybų „Kardo kirtis“

Vyriausybė

NSGK

balandis

14.

nereg.

Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 2, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

NSGK

gegužė

15.

XIIP-4672

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. X-743 „Dėl Krašto apsaugos sistemos plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo“

Vyriausybė

NSGK

gegužė

16.

XIIP-4671

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XII-724 „Dėl Ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Vyriausybė

NSGK

gegužė

17.

nereg.

Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

NSGK

gegužė

18.

nereg.

Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir jo lydimasis įstatymas

Vyriausybė

NSGK

gegužė

19.

XIIP-1132

Seimo Antikorupcijos komisijos įstatymo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ANK

kovas–birželis

20.

XIIP-4041,

XIIP-4042,

XIIP-4043,

XIIP-4044,

XIIP-4045,

XIIP-4046,

XIIP-4047,

XIIP-4048,

XIIP-4049,

XIIP-4050,

XIIP-4051,

XIIP-4052,

XIIP-4053,

XIIP-4054,

XIIP-4055,

XIIP-4056,

XIIP-4057,

XIIP-4058,

XIIP-4059

Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

TTK

birželis

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

nereg.

Darbo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–

birželis

2.  

nereg.

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė, Seimo nariai,

SRDK

SRDK

balandis–birželis

3.  

XIIIP-1630,

XIIIP-1702,

XIIIP-1780

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

BFK, SRDK, LVŽSF,

TS-LKDF

kovas–balandis

4.  

nereg.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas.

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–

birželis

5.  

XIIIP-1033, nereg.

Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRDK

 

balandis–birželis

6.  

XIIP-4024,

XIIIP-1058, nereg.

Išmokų vaikams įstatymo

Nr. I-621 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRDK,

LLRA-KŠSF,

LSDDF, LSDPF

gegužė–birželis

7.  

XIIIP-311

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, ligos, profesinės reabilitacijos, ligos socialinio draudimo pašalpų ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas kompensavimo įstatymas

Seimo nariai

ŽTK

kovas

 

8.  

XIIIP-1542 VK

Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 11, 13, 19 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

9.  

XIIIP-1099,

XIIIP-1315,

XIIIP-1316,

nereg.

Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai,

SRDK

SRDK

balandisbirželis

10.

XIIIP-957,

XIIIP-958,

XIIIP-959,

XIIIP-960,

XIIIP-961

Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

 

SRDK

kovas–gegužė

11.

XIIP-2938

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. X-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“ pakeitimo“

Seimo nariai

 

SRDK

balandis–gegužė

12.

XIIIP-1514

Teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 priedėlio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

Vyriausybė

kovas

13.

XIIIP-1663

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LKK, LSDPF

kovas–birželis

14.

nereg.

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 9, 10, 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK,

Seimo nariai

gegužė-birželis

15.

nereg.

 

Socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų plėtros įstatymas

Seimo nariai

SRDK,

Seimo nariai

gegužė-birželis

16.

nereg.

Neformalaus suaugusiųjų švietimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK,

Seimo nariai

gegužė-birželis

17.

XIIIP-784

Profesinių sąjungų įstatymo Nr. I-2018 13, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Seimo nariai

SRDK

balandisbirželis

18.

XIIIP-1650

Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

19.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Nacionalinės šeimos tarybos nuostatų patvirtinimo“

Seimo nariai

SRDK

gegužė

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

SVEIKATOS APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIP-3193,

XIIP-4476,

XIIIP-692,

XIIIP-703,

XIIIP-793,

XIIIP-866,

XIIIP-867,

XIIIP-987,

nereg.

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRK,

LLRA-KŠSF,  LSDDF,

LVŽSF

kovas–

birželis

2.  

XIIP-3579,

XIIP-4838

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRK, LSF,

TS-LKDF

kovas–

birželis

3.  

XIIIP-400,

XIIIP-966,

XIIIP-1404,

XIIIP-1405, XIIIP-1406,

nereg.

Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRK, LSDDF, LVŽSF,

TS-LKDF

kovas–

birželis

4.  

XIIP-2620,

XIIP-2768,

XIIIP-975,  XIIIP 976,

XIIIP-1138,

nereg.

 

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

SRK, LVŽSF

kovas–

birželis

5.  

XIP-2466, XIP-2467

Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

SRK

balandis–

gegužė

6.  

XIIIP-816,

XIIIP-1575,

XIIIP-1561,

XIIIP-1666,

nereg.

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRK, LVŽSF

kovas–

birželis

7.  

XIIIP-815, XIIIP-1034,

XIIIP-1646,

nereg.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

EK, SRK, LSDDF, LVŽSF

kovas–

birželis

8.  

XIIIP-1162, XIIIP-1163, XIIIP-1486,

XIIIP-1487,

nereg.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRK, PPK, LVŽSF

kovas–

birželis

9.  

XIIIP-1093

Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 2, 10, 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRK, LVŽSF, TTF

gegužė–

birželis

10.

XIIIP-685

Psichologų praktinės veiklos įstatymai

Seimo nariai

TTK, LSDDF

birželis

11.

XIIIP-984

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 27 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRK, LSDDF

gegužė–

birželis

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

ŠVIETIMAS, MOKSLAS, KULTŪRA, SPORTAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-497,

XIIIP-498,

XIIIP-740,

XIIIP-741,

XIIIP-752,

XIIIP-884,

XIIIP-1007, nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji  teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

 

SRK, ŠMK, LSDDF, LVŽSF

kovas– gegužė

2.  

XIIIP-952

Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ŠMK

kovas

3.  

XIIIP-1280, nereg.

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 įstatymai ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

ŠMK

kovas–birželis

4.  

nereg.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 2, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

ŠMK

kovas–balandis

5.  

XIIIP-765

Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 1, 4 ir 9 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 41 ir 91 straipsniais įstatymas

Seimo nariai

KK

balandis

6.  

XIIIP-1065

Lietuvos kultūros tarybos įstatymo Nr. XI-2218 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KK

gegužė

7.  

XIIP-4591,

XIIIP-1037, XIIIP-1045, XIIIP-1046

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

KK

gegužė

8.  

XIIIP-1063,

XIIIP-1592

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

KK,

LVŽSF

kovas– balandis

9.  

nereg.

Tautos istorinės atminties įstatymas

VIAK

VIAK

gegužė–birželis

10.

XIIIP-1475

Lukiškių aikštės Vilniuje įstatymas

Seimo nariai

KK,

TS-LKDF

balandis

11.

XIIIP-1579

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ŠMK

balandis

12.

nereg.

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KK

balandis

13.

nereg.

Seimo nutarimai dėl universitetų reorganizavimo

ŠMK

ŠMK

kovas– gegužė

14.

nereg.

Seimo nutarimai dėl universitetų statutų patvirtinimo

ŠMK

ŠMK

kovas– gegužė

15.

nereg.

Seimo nutarimas Nr. XI-2226 „Dėl Lietuvos švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ .

ŠMK

ŠMK

kovas– balandis

16.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl 2019 metų paskelbimo Nepriklausomybės kovų metais“

VIAK

VIAK

balandis

17.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl 2020 metų paskelbimo Steigiamojo Seimo šimtmečio metais“

VIAK

VIAK

balandis–gegužė

18.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl 2019 metų paskelbimo Vietovardžių metais“

VIAK

VIAK

balandis

19.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl 2019 metų paskelbimo Laisvės deklaracijų ir memorandumų (1949 m. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaracijos, 1949 m. Lietuvių chartos, 1979 m. 45 pabaltijiečių memorandumo, 1989 m. Gotlando komunikato)  metais“

VIAK

VIAK

balandis–gegužė

20.

XIIIP-1661

Seimo nutarimas „Dėl 2019 metų paskelbimo Pasaulio lietuvių metais“

Seimo nariai

PLBK

kovas

21.

XIIIP-149, XIIIP-150, XIIIP-151, XIIIP-152, XIIIP-153, XIIIP-155, XIIIP-156, XIIIP-157, XIIIP-158, XIIIP-159, nereg.

Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

TTK, JSRK

kovas–birželis

 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

TEISĖ IR TEISĖTVARKA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIP-2850, XIIIP-259,

XIIIP-699,

XIIIP-1540

Konstitucijos pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

TTK, LSF,

LVŽSF

balandis– birželis

2.  

XIIIP-234,

XIIIP-463

XIIIP-500,

XIIIP-940

Seimo statutai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399

pakeitimo“

Seimo nariai

NSGK, TTK, URK, LSDDF

balandis– birželis

3.  

XIIIP-265,

XIIIP-1268,

XIIIP-1523, nereg.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai

Vyriausybė, Seimo nariai

NSGK, SRK, ANK, LSDDF

kovas– gegužė

4.  

XIIIP-1309

Administracinių nusižengimų kodekso 356, 459, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-694 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK

balandis– gegužė

5.  

XIIP-4109, XIIP-4110,

XIIIP-750,

XIIIP-751,

XIIIP-976,

XIIIP-1159, XIIIP-1160

Civilinio kodekso  pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

TTK, LVŽSF

kovas– gegužė

6.  

XIIIP-283,

XIIIP-709,

XIIIP-1319, XIIIP-1653,

XIIIP-1654

Civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė , SRDK,TTK, LSDDF, LVŽSF

balandis

7.  

XIP-3568,

XIIIP-264,

XIIP-4638

XIIIP-1699, nereg.

Baudžiamojo kodekso  pakeitimo įstatymai

Vyriausybė, Seimo nariai

Vyriausybė, NSGK, SRK, TTK, ANK

gegužė– birželis

8.  

nereg.

Baudžiamojo proceso kodekso 63, 64, 97, 151, 152, 1601, 219, 220, 398, 419 ir 427 straipsnių pakeitimo įstatymas.

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–

birželis

9.  

XIIP-4645, XIIP-4646, XIIIP-1591

Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas–gegužė

10.

nereg.

Antstolių įstatymo Nr. IX-876 3, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 26, 27, 30, 32, 35, 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–

birželis

11.

nereg.

Teismų įstatymo Nr. I-480 36, 39, 45, 51, 531, 532, 54, 551, 57, 61, 63, 691, 76, 78, 84, 85, 88, 912, 914, 915, 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 124, 128, 130 straipsnių pakeitimo, papildymo 441 straipsniu ir VII dalimi ir 95 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas.

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–

birželis

12.

XIIIP-1781

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 25, 41, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK

balandis

13.

XIIIP-1782, XIIIP-1783, XIIIP-1784

Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-534 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

TTK

balandis

14.

XIIIP-1636

Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

PK

PK

balandis

15.

XIIIP-1668 ES

Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. VIII-2000 1, 3, 5, 6, 7, 8, 29, 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

16.

XIIIP-1520 VK

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

17.

XIIIP-1567, XIIIP-1568, XIIIP-1569,

XIIIP-1759, nereg.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė, Seimo nariai

Vyriausybė, TTK

balandis–birželis

18.

XIIIP-1015,

XIIIP-1016,

XIIIP-1017,

XIIIP-1018,

XIIIP-1019

Lietuvio paso įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

ŠMK

gegužė

 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

UŽSIENIO REIKALAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-1649

Įstatymas „Dėl Daugiašalės konvencijos, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui, ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

URK

kovas–balandis

2.  

XIIIP-1551

Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos ir Japonijos sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

URK

kovas–balandis

3.  

XIIIP-1550

Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos ir Indijos Respublikos sutarties dėl ekstradicijos ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

URK

kovas–gegužė

4.  

XIIIP-753

Įstatymas „Dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) ratifikavimo“ s

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

URK

kovas–balandis

5.  

XIIIP-754

Įstatymas „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

URK

kovas–

balandis

6.  

XIIIP-1535

Įstatymas „Dėl Europos Tarybos konvencijos dėl bendros kino filmų gamybos (pataisytos) ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

URK

balandis

 

7.  

XIIIP-1557

Įstatymas „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Naujosios Zelandijos partnerystės susitarimo dėl santykių ir bendradarbiavimo ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

URK

balandis

 

8.  

XIIIP-1667

Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Vyriausybės susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

NSGK, URK

kovas–birželis

9.  

XIIIP-1672

Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

NSGK, URK

kovas–birželis

10.

XIIIP-1624, XIIIP-1625, XIIIP-1626

Žemės sklypų perleidimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų įstatymo Nr. I-61 pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė,

URK

kovas– gegužė

 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

RINKIMAI, VIETOS SAVIVALDA, VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-20

Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymas

Seimo nariai

VVSK, LSDDF

kovas–balandis

2.  

XIIP-3879,

XIIIP-1756, nereg.

Balsavimo internetu pagrindų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

 

Vyriausybė

balandis

3.  

XIIIP-1545 XIIIP-1546 XIIIP-1547 XIIIP-1548 XIIIP-1549,

XIIIP-1680

Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Vyriausybė, VVSK

Vyriausybė, VVSK

kovas–balandis

4.  

XIIIP-1121

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 1, 11, 23, 26, 34, 36, 42, 55, 66, 67, 68, 77, 78, 80, 82 ir 83 straipsnių pakeitimo įstatymas

VVSK

VVSK

kovas–birželis

5.  

XIIIP-1112, XIIIP-1713 VK,

XIIIP-1714,

XIIIP-1715,

XIIIP-1716,

XIIIP-1717,

XIIIP-1718,

XIIIP-1719,

XIIIP-1762

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

VVSK

 

Vyriausybė, EK, BFK, VVSK

kovas–birželis

6.  

nereg.

Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas

VVSK

VVSK

balandis–birželis

7.  

XIIIP-1677,

XIIIP-1678

Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo Nr. I-830 2, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

VVSK

VVSK

kovas–balandis

8.  

nereg.

Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

9.  

XIIIP-973,

XIIIP-974

Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 13, 18, 22, 24, 26, 291, 30, 311, 38, 45, 46 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

VVSK, LVŽSF

kovas–balandis

10.

XIIIP-1130

Grįžimo įstatymas

Seimo nariai

VVSK

kovas–birželis

11.

XIIIP-1362

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 6 straipsnio papildymo įstatymas

Seimo nariai

VVSK

kovas–balandis

 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-941,

XIIIP-942, nereg.

Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 įstatymas ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai, ŽTK

SRDK, ŽTK

kovas– birželis

2.  

nereg.

Seimo kontrolierių įstatymo 25 straipsnio pakeitimo įstatymas

ŽTK

ŽTK

birželis

3.  

XIIIP-331

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ŽTK

balandis

 

4.  

XIIIP-1052

Įstatymo „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos“ Nr. VIII-1021 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ŽTK

balandis

 

5.  

XIIIP-1185

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo Nr. VIII-238 pakeitimo įstatymas

LKK

ŽTK, LKK

gegužė

6.  

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl valstybės pripažintos religinės bendrijos statuso suteikimo senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“

Seimo nariai

ŽTK

birželis

 

 

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO FRAKCIJŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

1.  

XIIP-1217, XIIP-4694,

XIIP-4706,

nereg.

Konstitucijos pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDDF,

Seimo nariai

2.  

XIIP-918

Konstitucinių įstatymų sąrašo konstitucinio įstatymo 2 straipsnio pakeitimo konstitucinis įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

3.  

XIIP-3795,

XIIIP-836, XIIIP-1246, XIIIP-1311,

XIIIP-1634,

XIIIP-1648,

XIIIP-1658,  XIIIP-1679,

nereg.

Seimo statutai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 pakeitimo“

Seimo nariai

LSDPF, LSF, LVŽSF,

TS-LKDF, TTF

4.  

XIIP-4839,

XIIIP-6,

XIIIP-272,

XIIIP-1028,

XIIIP-1186,

XIIIP-1643,

XIIIP-1695, nereg.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LSF, LVŽSF

5.  

XIIIP-660,

XIIIP-682,

XIII-683, XIIIP-684,

XIIIP-817,

XIIIP-818,

XIIIP-819,

XIIIP-1085,

XIIIP-1151,

XIIIP-1152,

XIIIP-1327,

nereg.

Civilinio kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSF, LVŽSF, TS-LKDF, TTF,

Seimo nariai

6.  

nereg.

Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 50 straipsnio pakeitimo ir 28 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Seimo nariai

LSF

7.  

XIIP-4370, XIIIP-1030,

XIIIP-1249,

XIIIP-1652,

nereg.

Civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LVŽSF

8.  

XIIP-4003

Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo
Nr. IX-743 153 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

9.  

XIIP-2241,

XIIIP-988,

XIIIP-1187,

XIIIP-1708, nereg.

Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF, LSF, MSNG

10.

XIIIP-1247

Konstitucinio teismo įstatymo Nr. I-67 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

11.

XIIIP-1248

Teismų įstatymo Nr. I-480 912 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

12.

XIIIP-967,

XIIIP-968, XIIIP-969,  XIIIP-1029

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymai ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LVŽSF

13.

XIIIP-1355

Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

14.

XIIIP-1595

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

15.

nereg.

Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 5, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

16.

XIIIP-4

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

17.

XIIIP-5

 

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas

Seimo nariai

LSF

18.

XIIP-4212

 

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 4, 5, 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

19.

XIIIP-349,

XIIIP-1704,

XIIIP-1705,

XIIIP-1706

Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 8, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymai ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSF, LVŽSF

20.

XIIIP-1673,

XIIIP-1707,

nereg.

Miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymai

 

Seimo nariai

LSF, LVŽSF

21.

nereg.

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

22.

XIIIP-1674

Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

23.

nereg.

Pajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

24.

XIIIP-303, XIIIP-689

 

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

MSNG

25.

XIIIP-1452

Seimo nutarimas „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano“

Seimo nariai

LSF

26.

XIIIP-1253,

XIIIP-1376

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF

27.

XIIIP-1628,

nereg.

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF,

TS-LKDF

28.

XIIIP-1629,

XIIIP-1645

Vartotojų teisių gynimo įstatymo Nr. I-657 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF,

TS-LKDF

29.

XIIIP-1128

Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

30.

XIIIP-1129

Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 30 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

31.

XIIIP-321,

XIIIP-779, XIIIP-1304,

XIIIP-1380,

XIIIP-1558, XIIIP-1590, XIIIP-1655,

XIIIP-1656,

XIIIP-1785,

XIIIP-1786, nereg.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSDDF, LSDPF, LVŽSF,

TS-LKDF,

TTF,

Seimo nariai

32.

XIIP-3452,  XIIIP-686,

XIIIP-928, XIIIP-1265,

XIIIP-1275,

XIIIP-1554,

XIIIP-1627,

XIIIP-1676,

nereg.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF, LSF, LVŽSF,

TS-LKDF, TTF

33.

XIIIP-955,

XIIIP-1381,

XIIIP-1471,

XIIIP-1534

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDDF,

TTF

34.

XIIIP-1382

Žemės mokesčio įstatymo Nr. XI-1829 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

35.

nereg.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

36.

XIIIP-1726

Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

37.

XIIIP-1388,

XIIIP-1539

Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDDF, TTF

38.

XIIP-4220,

XIIP-4221

Mokesčio finansų įstaigoms įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

39.

XIIIP-1703

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo VIII-2032 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

40.

XIIP-2547

Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

41.

nereg.

Skolų išieškojimo įmonių įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

42.

XIIIP-1594

Regionų ekonominės plėtros įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

43.

XIIIP-1300

Prioritetinių aukštųjų technologijų ekonomikos sričių vystymo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

44.

XIIIP-1269,

XIIIP-1710,

nereg.

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, LVŽSF,

TS-LKDF

45.

XIIIP-1126

Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 9 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

46.

XIIIP-508

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 5 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

47.

XIIIP-1559

Kelių įstatymo Nr. I-891 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

48.

nereg.

Kelių transporto kodekso pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

49.

XIIIP-398

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 33 straipsnio papildymo įstatymas

Seimo nariai

LSF

50.

XIIIP-1086

Statybos įstatymo Nr. I-1240 12 straipsnio pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF

51.

XIIIP-1651

Šilumos ūkio įstatymo Nr. I-1565 2 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

52.

XIIIP-401,

nereg.

Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF

53.

nereg.

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

54.

XIIIP-1032

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

55.

XIIP-4117

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo XI-1307 13 straipsnio papildymo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

56.

XIIP-2109

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 5, 12, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

57.

XIIIP-608

Dirvožemio įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

58.

XIIIP-92, nereg.

Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF,

LSDPF

59.

XIIIP-1670

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 141 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

60.

XIIIP-429

Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF, LVŽSF

61.

XIIIP-1184

Seimo nutarimas „Dėl paramos nuo liūčių nukentėjusiems ir milijoninius nuostolius patyrusiems ūkininkams plano patvirtinimo “

Seimo nariai

TTF

62.

XIIIP-1662

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

63.

XIIIP-1384,

XIIIP-1385,

XIIIP-1386,

XIIIP-1387

Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSF

64.

XIIIP-506

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

65.

XIIIP-1436

Draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

66.

XIIP-4833

Darbo kodekso Nr. IX-926 162 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

67.

XIIIP-1314, XIIIP-1637

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF

68.

XIIIP-1665

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. XII-2501 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

69.

XIIP-4132,

nereg.

 

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF,

LSF

70.

XIIIP-1664,

nereg.

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

TS-LKDF

71.

XIIIP-1127,

XIIIP-1257

Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, TTF

72.

XIIP-1986,

XIIP-4705

Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymo Nr. XII-886 1 straipsnio pakeitimo  įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDDF

73.

XIIIP-402

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 18 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

74.

XIIIP-1264,

XIIIP-1740

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF

75.

XIIIP-1057

Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5, 11 ir 14  straipsnių įstatymas

Seimo nariai

LSDDF, LSDPF

76.

XIIP-4683, XIIIP-372,

XIIIP-373

Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 pakeitimo įstatymai ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDDF

77.

XIIIP-1753

Užimtumo įstatymo Nr. XIIP-2470 24 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

MSNG

78.

XIIP-1516

Užimtumo rėmimo įstatymo Nr. X-694 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

79.

nereg.

Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

80.

XIIIP-1061,

nereg.

Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir  valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

81.

XIIP-4748

Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

82.

XIIP-4695,  XIIIP-1689

Transporto lengvatų įstatymo VIII-1605 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDDF,

TS-LKDF

83.

XIIP-4515,

XIIP-4516,

XIIP-4517,

XIIP-4518

Įmonių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymas ir jo lydimieji įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF

84.

XIIIP-757,

XIIIP-758,

nereg.

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 įstatymai ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSF, LVŽSF

85.

XIIP-1532,

XIIIP-1757,

XIIIP-1769

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF,

Seimo nariai

86.

XIIIP-1277

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 5, 7, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LSF

87.

XIIIP-1278

Biomedicininių tyrimų  etikos įstatymo Nr. VIII-1679 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

88.

XIIP-337,

XIIP-338,

XIIP-339

Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

89.

XIIP-4756

Psichoterapeutų praktinės veiklos įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

90.

XIIIP-1323

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 152, 153 straipsniais įstatymo Nr. XII-2538 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

91.

XIIIP-1571,

XIIIP-1657, XIIIP-1660,

XIIIP-1705,

nereg

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, LVŽSF,

TS-LKDF, TTF

92.

XIIIP-397

Narkologinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-156 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

93.

XIIP-2832,

XIIIP-1485,

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDDF, LSF, LVŽSF

94.

XIIP-4093,

XIIP-4094,

XIIIP-1313, XIIIP-1725

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LVŽSF

95.

XIIP-4130,

XIIP-4131

Šeimos kortelės įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF,

Seimo nariai

96.

XIIIP-1697, nereg.

Valstybinės kalbos įstatymo Nr. I-779 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LSF

97.

XIIP-1653,

XIIP-1654

Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSDDF

98.

XIIIP-1104

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo Nr. I-108 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

99.

nereg.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

100.   

nereg.

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

101.   

XIIIP-1752

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

MSNG

102.   

XIIIP-1690,

XIIIP-1691,

XIIIP-1692,

XIIIP-1693,

XIIIP-1694

Muziejų įstatymo I-930 4, 7, 71, 9, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji įstatymai

Seimo nariai

TS-LKDF

103.   

XIIIP-1491

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo Nr. IX-1067 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

104.   

XIIIP-1289

Seimo nutarimas „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Žydų metais“

Seimo nariai

TS-LKDF

105.   

XIP-1648,

XIIP-1201,

XIIP-2242,

XIIIP-1696

Tautinių mažumų įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF

106.   

XIIP-311

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 1991 m. sausio 29 d. priimto Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymo Nr. I-1007 nuostatų įsigaliojimo“

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

107.   

nereg.

Juridinių asmenų registro įstatymo Nr. IX-368 41 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

108.   

XIIP-2561

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 42 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

109.   

XIIIP-1639

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 7, 26 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

110.   

XIIIP-1644

Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 55 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

111.   

XIIIP-261

Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 7, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

112.   

XIIIP-1188

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

113.   

XIIP-929, XIIP-932,

XIIP-1839, XIIIP-1633

 

Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDDF,

TS-LKDF

114.   

XIIP-927,

XIIP-1835

Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF,

LSDDF

115.   

XIIP-930,

XIIP-1837

Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 98 straipsnio pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF,

LSDDF

 

116.   

XIIP-928,

XIIP-1838, XIIP-3812

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-523 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDDF,

TS-LKDF

117.   

XIIP-1836

Referendumo įstatymo
Nr. IX-929 36, 41, 42, 43, 51, 53, 55, 56, 68 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 541, 671 straipsniais įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

118.   

XIIP-610,

XIIP-4660,

XIIIP-865,

XIIIP-1135,

XIIIP-1671,

XIIIP-1686

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDDF, LVŽSF,

TS-LKDF, TTF

119.   

XIIIP-1647

Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

120.   

XIIP-4696

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 29 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

121.   

XIIIP-882, XIIIP-1638

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio 4 skyriaus pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDDF,  LVŽSF

122.   

XIIIP-1123, XIIIP-1642

Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF

123.   

XIIIP-1724

Peticijų įstatymo Nr. VIII-1313 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

124.   

XIIIP-1578

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

125.   

nereg.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

126.   

XIIIP-1260

Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

127.   

XIIP-4707

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 7, 10, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

128.   

XIIIP-1474

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

 

V SKYRIUS

KITI KLAUSIMAI

 

1. Respublikos Prezidento metinis pranešimas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinė veiklos ataskaita.

3. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas.

2. Įstatymų projektai, susiję su Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimu.

3. Seimo narių kreipimaisi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.

4. Seimo valdybos, komitetų, komisijų, frakcijų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasiūlytos diskusijos svarbiomis temomis.

5. Seimo rezoliucijos.

6. Seimo nutarimai ir pareiškimai svarbiausiais Europos Sąjungos klausimais.

7. Teisėjų skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, teisėjų atleidimas, pritarimas jų atleidimui.

8. Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių atleidimas ir pritarimas jų atleidimui.

9. Seimui atskaitingų institucijų veiklos ataskaitos.

10. Seimo nutarimai dėl Seimui atskaitingų institucijų ir Seimo komisijų nuostatų, Seimo laikinųjų tyrimo komisijų atliktų parlamentinių tyrimų išvadų.

11. Respublikos Prezidento teikiami teisės aktų projektai.

12. Seimo Pirmininko teikiami teisės aktų projektai.

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiami teisės aktų projektai.

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

AAK

– Aplinkos apsaugos komitetas

ADK

– Audito komitetas

ANK

– Antikorupcijos komisija

BFK

– Biudžeto ir finansų komitetas

EK

– Ekonomikos komitetas

ENK

– Energetikos komisija

ERK

– Europos reikalų komitetas

ES

– teisės aktas, susijęs su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje

KK

– Kultūros komitetas

KRK

– Kaimo reikalų komitetas

LKK

– Laisvės kovų komisija

LLRA-KŠSF

– Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija

LSDDF

LSDPF

– Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija

– Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

LSF

– Liberalų sąjūdžio frakcija

LVŽSF

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

MSNG

Mišri Seimo narių grupė

nereg.

– neregistruotas

NSGK

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

PK

Peticijų komisija

PLBK

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės

komisija

PPK

Priklausomybių prevencijos komisija

SRDK

– Socialinių reikalų ir darbo komitetas

SRK

– Sveikatos reikalų komitetas

SSPK

Savižudybių ir smurto prevencijos komisija

ŠMK

– Švietimo ir mokslo komitetas

TS-LKDF

– Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

TTF

– frakcija „Tvarka ir teisingumas“

TTK

– Teisės ir teisėtvarkos komitetas

URK

 

VK

– Užsienio reikalų komitetas

– teisės aktas, susijęs su Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimu

VVSK

– Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

ŽTK

– Žmogaus teisių komitetas

_____________________