ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL Šiaulių MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-459 dĖL Šiaulių MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                          Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 15 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, 58 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir 14 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano VII skyrių ir išdėstyti jį taip:

 

 

VII SKYRIUS

BENDROJO 20212025 METŲ PLANO LAUKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMAS

 

1. Mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais pagrindinių rezultatų rodikliai.

 

Laukiamas rezultatas

Pagrindiniai rezultatų rodikliai

2020 m.

2025 m.

Efektyvi švietimo įstaigų veikla ir racionalus lėšų panaudojimas

1. Juridinių asmenų skaičius – 32

1. Juridinių asmenų skaičius – 30

2. Klasių (neįskaičiuotos jaunimo, suaugusiųjų ir specialiųjų mokyklų klasės), kuriose sąlyginės klasės dydis atitinka Mokymo lėšų rodiklius, dalis:

2. Klasių (neįskaičiuotos jaunimo, suaugusiųjų ir specialiųjų mokyklų klasės), kuriose sąlyginės klasės dydis atitinka Mokymo lėšų rodiklius, dalis:

2.1. 0 proc. bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai

2.1. 0 proc. bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai

2.2. 0 proc. klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai

2.2. 0 proc. klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai

2.3. 91,9 proc. naujai komplektuojamų bendrosios paskirties 1–4 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai

2.3. 100 proc. 1–4 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai

2.4. 100 proc. 5–8 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių

2.4. 100 proc. 5–8 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių

2.5. 100 proc. 9 (I gimn.) – 10 (II gimn.) klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių

2.5. 100 proc. 9 (I gimn.) – 10 (II gimn.) klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių

2.6. 100 proc. III–IV gimnazijos klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių

2.6. 100 proc. III–IV gimnazijos klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių

2.7. klasių, atitinkančių didelės klasės sąlyginį mokinių skaičių, dalis:

2.7. klasių, atitinkančių didelės klasės sąlyginį mokinių skaičių, dalis:

2.7.1. 78,4 proc. 1–4 klasių

2.7.1. 90 proc. 1–4 klasių

2.7.2. 88,1 proc. 5–8 klasių

2.7.2. 95 proc. 5–8 klasių

2.7.3. 97,4 proc. 9 (I gimn.) – 10 (II gimn.) klasių

2.7.3. 100 proc. 9 (I gimn.) – 10 (II gimn.) klasių

2.7.4. 97,3 proc. III–IV gimn. klasių

2.7.4. 100 proc. III–IV gimn. klasių

3. Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius – 12,1

3. Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius – 12,24

4. 43 proc. mokyklų įdiegta kokybės vadybos sistema

4. 90 proc. mokyklų įdiegta kokybės vadybos sistema

5. 66 proc. mokyklų pakanka mokymo lėšų ugdymo procesui organizuoti ir valdyti

5. 85 proc. mokyklų pakanka mokymo lėšų ugdymo procesui organizuoti ir valdyti

6. –

6. Panaudojama ne mažiau kaip 95 proc. Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros krepšelio lėšų

Užtikrinama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir socialiai jautrių grupių įtrauktis

7. Mokinių, kuriems nustatyti specia-lieji ugdymosi poreikiai ir kurie mokyklose gauna reikiamą pagalbą, dalis – 100 proc.

7. Mokinių, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai ir kurie mokyklose gauna reikiamą pagalbą, dalis – 100 proc.

8. Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius – 0,7

8. Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius – ne mažiau kaip 1,0

9. –

9. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių lankomumo pagerėjimas – 5 proc.

Įvairus ir kokybiškas ugdymas

10. –

10. Integruotų pamokų dalis – 15 proc.

11. –

11. 7–12 kl. „Tūkstantmečio mokyklų“ mokinių, kurie turi galimybes dalyvauti praktinėse pamokose laboratorijose ne rečiau kaip 1 kartą per mėn., dalis – 100 proc.

12. –

12. Netradicinėse kultūrinėse erdvėse (ne klasėje) vedamų integruotų pamokų dalis – 5 proc.

13. –

13. Mokytojų, kartą per pusmetį vedančių pamokas kitų mokyklų mokytojams, dalis – 25 proc.

14. –

14. Mokytojų, kartą per pusmetį stebinčių kitų mokyklų mokytojų vedamas pamokas, dalis – 25 proc.

15. Mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose:

15. Mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose:

15.1. 90 proc. mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose

15.1. ne mažiau kaip 90 proc. mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose (mokyklų duomenys);

 

15.2. mokyklos būrelius lankančių mokinių dalis – ne mažiau kaip 70 proc.

 

15.3. ne mažiau kaip 75 proc. mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose (ŠVIS duomenys)

16. 85 proc. mokinių padarė ugdymosi pažangą*

16. 90 proc. mokinių padarė ugdymosi pažangą (lietuvių k., matematika)*

17.

17. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį (įvertinti 6–10 balų) pasiekusių mokinių dalis – 71 proc.

18.

18. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį (įvertinti 6–10 balų) pasiekusių mokinių dalis – 27,84 proc.

19. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu šalies vidurkį pasiekusių mokinių dalis (proc.) ne mažesnė kaip:

19.1. lietuvių kalba – 68 proc.

19.2. matematika – 47 proc.

19. Savivaldybės mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vidurkiai (pagal dalykus) ne mažesni už šalies mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vidurkius (pagal dalykus)

20. Mokinių, nepasiekusių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo patenkinamo lygio, dalis: 20.1. 4 kl. matematika – 0,5 proc.

4 kl. skaitymas – 2,2 proc.

4 kl. rašymas – 1,2 proc.

20.2. 6 kl. matematika – 4,3 proc.

6 kl. skaitymas – 1 proc.

6 kl. rašymas – 5,5 proc.

20.3. 8 kl. matematika – 8,2 proc.

8 kl. skaitymas – 8,8 proc.

8 kl. rašymas – 7,6 proc.

20. Savivaldybės mokinių nacionalinio pasiekimų patikrinimo vidurkiai (pagal dalykus) ne mažesni už šalies mokinių nacionalinio pasiekimų patikrinimo vidurkius (pagal dalykus)

21. Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis – 71 proc.

21. Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų  dalis – 73 proc.

22. STEAM mokslų dalykus ir egzaminus pasirinkusiųjų dalis (proc.):

22. STEAM mokslų dalykus ir egzaminus pasirinkusiųjų dalis (proc.):

22.1. mokinių, pasirinkusių laikyti chemijos egzaminą, dalis nuo visų mokinių – 3,2 proc.

22.1. mokinių, pasirinkusių laikyti chemijos egzaminą, dalis nuo visų mokinių – 8 proc.

22.2. mokinių, išlaikiusių chemijos egzaminą nuo 86 iki 100 balų, dalis – 36,8 proc.

22.2. mokinių, išlaikiusių chemijos egzaminą nuo 86 iki 100 balų, dalis – 37 proc.

22.3. mokinių, pasirinkusių laikyti informacinių technologijų egzaminą, dalis nuo visų mokinių – 9,8 proc.

22.3. mokinių, pasirinkusių laikyti informacinių technologijų egzaminą, dalis nuo visų mokinių – 10 proc.

22.4. mokinių, išlaikiusių informacinių technologijų egzaminą nuo 86 iki 100 balų, dalis – 18,87 proc.

22.4. mokinių, išlaikiusių informacinių technologijų egzaminą nuo 86 iki 100 balų, dalis – 35 proc.

22.5. mokinių, pasirinkusių laikyti fizikos egzaminą, dalis nuo visų mokinių – 7,4 proc.

22.5. mokinių, pasirinkusių laikyti fizikos egzaminą, dalis nuo visų mokinių – 15 proc.

22.6. mokinių, išlaikiusių fizikos egzaminą nuo 86 iki 100 balų, dalis – 11,76 proc.

22.6. mokinių, išlaikiusių fizikos egzaminą nuo 86 iki 100 balų, dalis – 12 proc.

Moderni ugdymo(si) aplinka

23. 90 proc. mokytojų pamokose naudoja skaitmenines mokymosi aplinkas**

23. 95 proc. mokytojų pamokose naudoja skaitmenines mokymosi aplinkas**

24. Mokymosi plotas, tenkantis vienam mokiniui (išskyrus regionines mokyklas), – 4,58 kv. m

24. Mokymosi plotas, tenkantis vienam mokiniui (išskyrus regionines mokyklas), – 5,14 kv. m

25. 80 proc. mokyklų ugdymo(si) aplinka dinamiška, atvira, funkcionali, pritaikyta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (pagal susitartus kriterijus)

25. 90 proc. mokyklų ugdymo(si) aplinka dinamiška, atvira, funkcionali, pritaikyta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (pagal susitartus kriterijus)

PASTABOS:

* Mokinys, kurio visų ugdymo dalykų metinių įvertinimų vidurkis nepakito arba padidėjo, palyginti su praėjusių mokslo metų vidurkiu, laikomas padariusiu ugdymosi pažangą.

** Skaitmeninė mokymosi aplinka – galimybė mokiniams skaitmeniniu būdu atlikti užduotis ne tik klasėje, bet ir kitoje mokiniui patogioje aplinkoje, mokytojams naudoti el. vadovėlio medžiagą, kitas mokymo(si) priemones, skaitmeniniu būdu diferencijuoti užduotis mokiniams ir atlikti mokinių pasiekimų vertinimus; ne mažiau kaip 1/3 pamokų naudojamos skaitmeninės mokymosi aplinkos.

 

2. Mokyklų situacijos vertinimas pagal Mokyklų tinklo pertvarkos pagrindinių rezultatų rodiklius 2021–2025 metais:

2.1. mokyklos kasmet iki spalio 1 d. Švietimo skyriui teikia duomenis, reikalingus mokyklų tinklo pertvarkos pagrindinių rezultatų rodikliams 2020–2025 metais apskaičiuoti;

2.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, išanalizavusi mokyklų pateiktus duomenis, iki einamųjų metų lapkričio 1 d. pateikia Švietimo skyriaus vedėjui mokyklų situacijos vertinimus pagal mokyklų tinklo pertvarkos pagrindinių rezultatų rodiklius;

2.3. mokyklos, kurių rezultatai žemesni už 2020 metų rodiklius ar blogėja, palyginti su einamaisiais metais, iki einamųjų metų gruodžio 31 d. rengia tobulinimo planą dėl mokyklų tinklo pertvarkos pagrindinių rezultatų rodiklių pagerinimo, kurį teikia Švietimo skyriaus vedėjui.“

 

2.    Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano 1 priedo 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

 

„1. Simono Daukanto inžinerijos gimnazija

gimnazija, regioninė mokykla, skirta mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų matematikai, gamtos mokslams, technologijoms ir inžinerinei kūrybai

2025-09-01

pagrindinio ugdymo ir akredituota vidurinio ugdymo programa kartu su inžineriniu ugdymu arba pagrindinio ugdymo I, II dalies ir akredituota vidurinio ugdymo programa kartu su inžineriniu ugdymu, akredituotas nuotolinis mokymas užsienyje gyvenantiems asmenims“

 

3.    Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano 1 priedo 32 punktą ir išdėstyti jį taip:

 

„32. „Santakos“ ugdymo centras

pagrindinės mokyklos tipo regioninis specialiojo ugdymo centras

2024-09-01

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, skirtos asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinių įgūdžių ugdymo programa“

 

 

Savivaldybės meras