Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTUI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

2021 m.                       d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2021-11-12 raštą Nr. 9.4-6-1062, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti penkeriems metams naują panaudos sutartį dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto – šešių elektroninių dozimetrų „EPD Mk2“ (vieno elektroninio dozimetro „EPD Mk2“ kaina – 806,53 Eur, likutinė vertė − 0,00 Eur), su biudžetine įstaiga Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, atstovaujama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį ir turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras