Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Sprendimas

 

DĖL PRIĖMIMO Į PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. T1-170

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atsižvelgdama į Rekomendacijas savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-918 „Dėl Rekomendacijų savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes“, Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T3-79 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Savivaldybės meras