PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

 

 

 

 

 

Prienai

 

Projektas

 

 

 

 

 

Sprendimas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T3-249 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 26  d. Nr. (1.3)-T1-115

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2016 metų sąrašu ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2016 metų sąrašo patvirtinimo ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymo“, ir atsižvelgdama į Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 „Dėl Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 8 priedą, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-249 „Dėl pritarimo projektui“ 1 punkte nurodytą projekto pavadinimą ir šį punktą išdėstyti taip:

1. Pritarti projektui „Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro (Prienų r., Jieznas, Vilniaus g. 5) infrastruktūros tobulinimas“.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras