LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2006 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3-62 „DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTAIS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. ______________ d. Nr. ____

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTAIS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18 straipsnio 11 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Leidimų vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisykles;

1.2. Leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisykles.“

2. Nustatau, kad:

2.1. nuo 2023 m. balandžio 1 d. tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu (-ais) keleiviai vežami ne senesnėmis kaip 15 metų transporto priemonėmis;

2.4. nuo 2028 m. sausio 1 d. tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu (-ais) keleiviai vežami ne senesnėmis kaip 10 metų transporto priemonėmis.

 

 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                                              

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. ___________ d. įsakymu Nr. __________

 

LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS TOLIMOJO REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTAIS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimų vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu (-ais) (toliau – leidimas) išdavimo sąlygas ir tvarką, tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutų (toliau – maršrutas) sudarymo taisykles, reikalavimus vežėjams ir transporto priemonėms, vežėjų pareigas, teises ir atsakomybę už Taisyklių reikalavimų nevykdymą.

2. Taisyklės yra privalomos Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija), vežėjams, autobusų stočių valdytojams, autobusų ekipažams bei asmenims, prižiūrintiems ir kontroliuojantiems tolimojo reguliaraus susisiekimo keleivinį kelių transportą.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. netarifinė stotelė – autobuso stotelė, esanti miesto teritorijoje, naudojama keleiviams įlaipinti, vykstant iš autobusų stoties, arba keleiviams išlaipinti, vykstant į autobusų stotį;

3.2. reiso tvarkaraštis – maršruto tvarkaraščio dalis, kurioje nurodomas konkretus autobuso išvykimo iš pradinės autobusų stoties ir atvykimo į tarpines stoteles arba galutinę autobusų stotį laikas ir dažnis savaitės dienomis;

3.3. kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI VEŽĖJAMS

 

4. Vežėjas, pageidaujantys gauti leidimą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

4.1.  turėti Lietuvos Respublikoje išduota bendrijos licenciją vežti keleivius, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba Lietuvos Respublikoje išduota licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, suteikiančią teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje;

4.2. turėti sąlygas ir užtikrinti, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 26 straipsnio, taip pat Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnio reikalavimai, kad jų vairuotojai prieš išvykdami į reisą būtų tikrinami dėl neblaivumo (girtumo), taip pat dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų pagal vežėjo nustatytą tvarką, apie tai pažymint kelionės lape;

4.3. turėti sąlygas patikrinti ir užtikrinti, kad būtų vykdomi Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio reikalavimai ir kad jų naudojamos transporto priemonės prieš išvažiuodamos į reisą yra tvarkingos ir tinkamai sukomplektuotos, apie tai vežėjo atsakingam už transporto priemonių techninę būklę asmeniui pažymint kelionės lape;

4.4. keleiviams sudaryti galimybę įsigyti bilietą internetu iš anksto ir autobuse;

4.5. pasirinktiems bilietų platintojams internetu ir visoms autobusų stotims sudaryti galimybę parduoti bilietus į vežėjo maršrutą;

4.6. turi sudaryti galimybę už įsigytus bilietus atsiskaityti grynaisiais pinigais ir (ar) banko kortele visose bilietų platinimo vietose;

4.7. teikti realaus laiko geografinės padėties duomenis į Viešojo transporto kelionių duomenų informacinę sistemą „Vintra“ (toliau – IS „Vintra“), kaip numatyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintame Viešojo transporto kelionių duomenų kaupimo tvarkos apraše;

4.8. būti sudaręs sutartis su autobusų stotimis ir gavęs savivaldybių raštiškus sutikimus dėl tarpinių stotelių, kurios bus įtrauktos į maršrutą;

4.9. turėti autobusų su galiojančiomis atitinkamomis licencijų kopijomis ir atitinkančių Taisyklių III skyriuje nustatytus reikalavimus, kad užtikrintų keleivių vežimą leidime ir reiso tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI AUTOBUSAMS

 

5. Autobusai, kurie bus naudojami vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu (-ais), turi būti apipavidalinti pagal susisiekimo ministro patvirtintų Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų reikalavimus.

6. Visose autobusuose turi būti įrengta šildymo ir šaldymo sistema, kuri užtikrintų, kad šaltuoju metų laikotarpiu oro temperatūra autobuse būtų ne mažesnė kaip 14 °C, o šiltuoju ne didesnė kaip 25 °C, jeigu oro temperatūra išorėje ne aukštesnė negu 30 °C, ir ne mažesnis kaip 5 °C temperatūros skirtumas lyginant su išorės temperatūra, jeigu išorės temperatūra aukštesnė negu           30 °C.

7. Visose autobusuose turi būti įrengta ir veikianti realaus laiko geografinės padėties įranga, susieta su IS „Vintra“.

8. Autobusai turi atitikti III arba B grupės reikalavimus ir būti atitinkamai užkoduoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, kaip apibrėžta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

9. Administracija nustato maršrutus (įskaitant tarpines stoteles), kurie skelbiami interneto svetainėje www.visimarsrutai.lt.

10. Vežėjas, pageidaujantis gauti leidimą (-us) konkrečiam (-iems) maršrutui (-ams), Administracijai pateikia:

10.1. paraišką vežti keleivius Administracijos nustatytu (-ais) maršrutu (-ais) (1 priedas) (toliau – paraiška), kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme;

10.2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu leidimą siekia gauti fizinis asmuo;

10.3. sutartys su autobusų stotimis ir savivaldybių administracijų raštiškus sutikimus dėl tarpinių stotelių, kurios įtrauktos į maršrutą;

10.4.  Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduotą Keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais užtikrinimo garantiją (toliau – Garantija). Garantijos vertė (eurais) suskaičiuojama maršruto atstumą kilometrais padauginus iš pusės per metus atliekamų reisų skaičiaus. Garantija turi galioti ne trumpiau kaip 1 metus nuo paraiškos pateikimo dienos;

10.5dokumentus, įrodančius autobusų atitikimą nustatytiems reikalavimams.

11. Administracija, įvertinusi paraiškoje nurodytus reisų tvarkaraščius ir siekdama išvengti transporto priemonių spūsčių autobusų stotyse ir stotelėse, gali pasiūlyti vežėjui pakoreguoti reisų tvarkaraštį.

12. Administracija, įvertinusi paraišką ir joje nurodytus duomenis:

12.1. kai vežėjas ir autobusai atitinka Taisyklių reikalavimus, paraiškoje nurodyta visa reikiama informacija, o reiso tvarkaraštis atitinka jam keliamus reikalavimus, per 15 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos priima sprendimą išduoti leidimą (-us) konkrečiam (-iems) maršrutui (‑ams), suveda duomenis į IS „Vintra“, priskiria maršruto numerį ir apie priimtą sprendimą per 1 darbo dieną informuoja vežėją paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu, tai pat autobusų stočių, kurios įtrauktos į maršrutą, valdytojams ir savivaldybėms, kuriose numatytos tarpinės stotelės;

12.2. kai vežėjas ir / arba autobusai neatitinka Taisyklių reikalavimų, arba paraiškoje nurodyta ne visa reikiama informacija, arba reisų tvarkaraštis neatitinka jam keliamų reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo dienos informuoja vežėją paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu apie nustatytus trūkumus ir nustato terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 15 darbo dienų, trūkumams pašalinti;

12.3. kai vežėjas per Administracijos nustatytą terminą pašalina paraiškoje nustatytus trūkumus, Administracija Taisyklių 12.1 papunktyje nustatyta tvarka priima sprendimą išduoti leidimą (-us) konkrečiam (-iems) maršrutui (-ams);

12.4. kai vežėjas per Administracijos nustatytą terminą nepašalina paraiškoje nustatytų trūkumų, Administracija priima sprendimą neišduoti leidimo (-us) konkrečiam (-iems) maršrutui (‑ams) ir apie priimtą sprendimą per 1 darbo dieną informuoja vežėją paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

13. Leidimas (-ai) konkrečiam (-iems) maršrutui (-ams) išduodamas elektronine forma ir jis laikomas išduotu, kai jo duomenys įrašyti į IS „Vintra“. Leidimas suteikiamas neterminuotai.

 

IV SKYRIUS

MARŠRUTŲ IR JŲ TVARKARAŠČIŲ NUSTATYMO, KEITIMO IR PANAIKINIMO TVARKA

 

14. Maršrutai nustatomi, keičiami ir panaikinami Administracijos iniciatyva.

15. Maršrutai gali būti nustatomi tik tomis gatvėmis ir keliais, kurie atitinka susisiekimo ministro patvirtintus Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas.

16. Maršrutas turi atitikti šiuos kriterijus:

16.1. maršruto trajektorija:

16.1.1. turi driektis daugiau kai per dvi savivaldybes (neįskaitant miesto savivaldybių), o maršruto trasą turi būti ilgesnė kaip 50 km;

16.1.2. turi prasidėti ir pasibaigti skirtingose autobusų stotyse, o tose savivaldybėse, kuriose autobusų stoties nėra – savivaldybės centro mieste nustatytoje stotelėje;

16.1.3. negali driektis gatvėmis ir / ar keliais su žvyro danga;

16.1.4. miesto teritorijos ribose turi driektis savivaldybės institucijų nurodytomis gatvėmis;

16.2. maršrutas turi turėti reisus nuo pirmosios iki galutinės autobusų stoties;

16.3. maršrute reisų skaičius neribojamas;

16.4. maršruto reisas turi eilės numerį (reisai nuo pradinės stoties iki galinės turi nelyginius numerius, o reisai nuo galinės stoties iki pradinės numeruojami lyginiais skaičiais);

16.5. jeigu maršrute numatyti reisai pirmyn ir atgal, reisuose turi būti vienodas autobusų stočių ir stotelių skaičius, išskyrus netarifines stoteles.

17. Maršruto tvarkaraštis sudaromas įvertinant šiuos kriterijus:

17.1. keleivių srautai maršrute;

17.2. maršruto ilgis;

17.3. dažnumas;

17.4. laiko intervalai;

17.5. keleivių vežimas geležinkelių transportu vietiniais maršrutais. Tais atvejais, kai geležinkelio ir autobuso maršruto pradinės ir galinės stoties miestai sutampa, autobusas negali išvykti iš autobusų stoties prieš 10 min. iki traukinio išvykimo laiko ir po 10 min. po traukinio išvykimo. Ši sąlyga turi galioti paraiškos teikimo metu.

18. Reisų tvarkaraštis turi būti raštu suderintas su atitinkamu autobusų stoties valdytoju.

19. Maršruto reisai turi būti taip priderinti prie esamų reisų, kad autobusų eismo intervalai atitiktų keleivių srautą.

20. Netarifinių ir tarpinių stotelių sąrašą, suderintą su miesto savivaldybės institucijomis arba jos įgaliotomis įstaigomis, tvirtina Administracija ir apie tai skelbia interneto svetainėje www.visimarsrutai.lt.

21. Netarifinės stotelės kainoraštyje prilyginamos miesto, kuriame yra netarifinė stotelė, autobusų stotims.

22. Sustojimas netarifinėse stotelėse privalomas visiems tolimojo reguliaraus susisiekimo vežėjams vykstantiems atitinkamomis maršrutų trajektorijomis.

23. Miesto savivaldybių administracijos nustato gatves, kuriomis vyksta eismas tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais ir informaciją skelbia savo interneto svetainėse ir raštu apie tai praneša Administracijai, įskaitant visus pasikeitimus.

24. Miesto savivaldybių administracijoms nenustačius gatvių, kuriomis vyksta eismas tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais ir / ar informacijos nepaskelbus savo interneto svetainėse, Administracija maršruto trajektoriją nustato savarankiškai.

25. Maršrutai keičiami, jeigu keleivių paklausa netenkinama arba ji tenkinama, tačiau važiavimo sąlygos yra nepatenkinamos (keleiviai netelpa į autobusus, jų netenkina važiavimo laikas arba dažnis ir pan.), taip pat, jeigu keleivių susisiekimo negalima užtikrinti visų pirma pakeičiant vežimo sąlygas (trasą, dažnį, laiką, autobusų talpą) esančiuose maršrutuose. Maršrutas laikomas pakeistu, kai esamo maršruto trasa sumažėja arba padidėja ne mažiau kaip 10 proc.

26. Administracija duomenis apie pakeistą maršrutą skelbia interneto svetainėje www.visimarsrutai.lt. Vežėjai, vadovaudamiesi Taisyklių 10 punkte nustatyta tvarka, teikia paraiškas leidimui gauti pakeistam maršrutui. Administracija leidimą išduoda Taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka. Leidimas įsigalioja po 3 mėnesių  nuo leidimo išdavimo dienos. Per šį 3 mėnesių laikotarpį keleiviai vežami nepakeistu maršrutu.

27. Vežėjas, pageidaujantis pakeisti reisų tvarkaraštį, teikia Administracijos nustatytos formos prašymą, aiškiai nurodydamas pasikeitimus ir pateikdamas faktinius argumentus dėl reisų tvarkaraščio keitimo. Prašymas dėl duomenų pakeitimo teikimas nelaikomas naujo maršruto sudarymu.

28. Administracija prašymą pakeisti reisų tvarkaraštį turi išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo Administracijai dienos. Administracija, priimdama teigiamą sprendimą dėl reisų tvarkaraščio pakeitimo, suveda duomenis į IS „Vintra“, ir apie priimtą sprendimą per 1 darbo dieną informuoja vežėją, tai pat autobusų stočių, kurios įtrauktos į maršrutą, valdytojams ir savivaldybėms, kuriose numatytos tarpinės stotelės.

29. Administracija, keisdama maršrutus, naikindama jų reisus, su sprendimų projektais ir jų motyvais iš anksto supažindina suinteresuotus asmenis.

 

V SKYRIUS

LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

30. Administracija sustabdo leidimo galiojimą, jeigu vežėjas:

30.1. nesilaiko Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

30.2. keleiviams nesudaro galimybės įsigyti bilietus internetu, autobusų stotims nesudaro galimybių parduoti bilietus į vežėjo maršrutą (-us);

30.3. dėl nuo vežėjo priklausančių priežasčių neteikia realaus laiko geografinės padėties duomenų, į IS „Vintra“, ilgiau kaip 48 val.;

30.4.  siekdamas gauti leidimą, Administracijai pateikė klaidinančią informaciją;

30.5.  be pateisinamos priežasties nukrypsta nuo reisų tvarkaraščio daugiau kaip 15 minučių;

30.6.  sistemingai pažeidžia vairuotojų darbo ir poilsio režimą;

30.7.  Administracijai laiku nepateikia ataskaitų, susijusių su keleivių vežimo veikla, arba jas pateikia suklastotas;

30.8.  pažeidžia susisiekimo ministro patvirtintas Keleivių ir bagažo vežimo taisykles;

30.9.  sistemingai pažeidžia nuolaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme, taikymą.

31. Apie leidimo  galiojimo sustabdymą Administracija Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka praneša vežėjui ir autobusų stotims per 3 darbo dienas nuo Administracijos direktoriaus arba Administracijos direktoriaus įgalioto darbuotojo sprendimo sustabdyti leidimo  galiojimą priėmimo dienos ir nustato terminą trūkumams ištaisyti. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 15 darbo dienų nuo Administracijos direktoriaus arba Administracijos direktoriaus įgalioto darbuotojo sprendimo sustabdyti leidimo galiojimą priėmimo dienos. Esant motyvuotam vežėjo prašymui, terminas trūkumams pašalinti gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam kaip 15 darbo dienų terminui.

32. Nustačius, kad pažeidimai padaryti vykdant tik tam tikrą reisą (-us) maršrute (-uose), Taisyklių 31 punkte nustatyta tvarka stabdomas konkretaus maršruto leidimo galiojimas.

33. Apie trūkumų ištaisymą vežėjas informuoja Administraciją, kuri per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos atlieka patikrinimą. Nenustačius pažeidimų ar trūkumų, konkretaus leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas. Apie leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą Administracija Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka praneša vežėjui ir autobuso stotims per 3 darbo dienas nuo Administracijos direktoriaus arba Administracijos direktoriaus įgalioto darbuotojo sprendimo panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą priėmimo dienos.

34. Leidimas panaikinamas, kai:

34.1. vežėjas bankrutavo ar buvo likviduotas;

34.2. vežėjas neteko licencijos (licencija buvo panaikinta);

34.3. vežėjas pateikė prašymą dėl leidimo panaikinimo;

34.4. vežėjas vežė keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu (-ais), kai atitinkamas leidimas buvo sustabdytas;

34.5. vežėjas per 12 mėnesių laikotarpį nuo Administracijos sprendimo sustabdyti leidimą  įsigaliojimo dienos pakartotinai padarė antrą tokį patį pažeidimą, dėl kurio leidimas jau buvo sustabdytas;

34.6. maršrutas keičiamas Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka.

35. Apie leidimo panaikinimą Administracija Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka praneša vežėjui ir autobuso stotims per 3 darbo dienas nuo Administracijos direktoriaus arba Administracijos direktoriaus įgalioto darbuotojo sprendimo panaikinti leidimo galiojimą priėmimo dienos.

36. Vežėjas, kuriam leidimas buvo panaikintas už šių Taisyklių pažeidimus, paraišką naujam maršrutui gali pateikti po 12 mėn. nuo leidimo panaikinimo įsigaliojimo dienos.

 

VII SKYRIUS

VEŽĖJO IR EKIPAŽŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

37. Vežėjas, gavęs leidimą, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki veiklos pradėjimo atitinkamame maršrute ir / arba reisų tvarkaraščio pakeitimo atveju, informuoja autobusų stotis ir bilietų platinimo internetinių platformų valdytojus arba kitus bilietų platintojus.

38. Vežėjas privalo vežti keleivius nustatytu maršrutu (-ais), laiku ir dažnumu, nurodytų reisų tvarkaraštyje.

39. Vežėjas privalo vežti keleivius bent 12 mėnesių nuo leidimo išdavimo dienos.

40. Vežėjas ketinantis nustoti vežti keleivius nustatytu maršrutu, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius raštu turi pranešti Administracijai. Administracija nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, viešai skelbia apie tai IS „Vintra“. Leidimas panaikinamas ir keleiviai nebevežami šiuo maršrutu nuo termino nurodyto pranešime, bet ne anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo pranešimo gavimo ir užregistravimo Administracijoje datos. Administracija praneša apie tai autobusų stočių, kurios buvo įtrauktos į maršrutą, valdytojams ir savivaldybėms, kuriose buvo numatytos tarpinės stotelės.

41. Vežėjas turi teisę laikinai nutraukti keleivių vežimą tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu (-ais) esant neišvažiuojamiems keliams, sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, įvykus stichinėms nelaimėms, kilus grėsmei saugiam eismui, apie tai nedelsiant pranešdamas reisų tvarkaraštyje nurodytoms autobusų stotims ir Administracijai.

42. Vežėjui vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais arba konkrečiu maršrutu yra draudžiama, kai atitinkamo leidimo galiojimas yra sustabdytas.

43. Vežėjas tvarko autobusų eismo maršrutuose apskaitą ir elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašytas saugiu elektroniniu parašu) teikia Administracijai nustatytos formos ataskaitas:

43.1. pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui, iki paskutinės kito mėnesio kalendorinės dienos apie įvykdytus, nutrauktus ir nereguliarius reisus (2 priedas);

43.2. pasibaigus ataskaitiniam pusmečiui, iki paskutinės kito mėnesio kalendorinės dienos apie maršruto reisais vykusių keleivių skaičių kiekviename vežėjo maršrute (3 priedas).

44. Ekipažai privalo pateikti kontrolės teisę turintiems asmenims teisės aktuose numatytus dokumentus ir įmonės patvirtintą dokumentą ar jo išrašą, kuriame nurodomas maršruto numeris ir pavadinimas.

45. Vežėjo pareigos:

45.1. nuolatos atnaujinti maršruto (-ų) duomenis ir reisų tvarkaraščius, juos nustatyta tvarka pateikiant Administracijai;

45.2. nagrinėti keleivių skundus ir užtikrinti jų teises į kokybišką paslaugą;

45.3. užtikrinti saugų keleivių vežimą;

45.4. skatinti diržų segėjimą autobusuose:

45.5. vežėjo ekipažai pradinėje maršruto stotyje privalo žodžiu priminti keleiviams, kad kelionės metu būtina segėti saugos diržą;

45.6. kiekvienam keleiviui, įlipusiam autobusų stotyje arba tarpinėje stotelėje ekipažas turi priminti, kad kelionės metu būtina segėti saugos diržą;

45.7. teikti transporto priemonių geografinės padėties duomenis į IS „Vintra“;

45.8. taikyti nuolaidas Transporto lengvatų įstatyme nurodytų kategorijų asmenims;

45.9. netaikyti papildomų nuolaidų, identiškų nustatytoms Transporto lengvatų įstatyme;

45.10. į ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus neįrašyti duomenų apie negautas pajamas dėl parduotų bilietų su nuolaidomis, nenurodytomis Transporto lengvatų įstatyme.

46. Vežėjai ir ekipažai, pažeidę keleivių vežimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Autobusų stotys paslaugas visiems vežėjams teikia Autobusų veiklos nuostatų nustatyta tvarka.

48. Ginčai, kilę tarp vežėjo ir autobusų stočių valdytojų sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Garantijoje negali būti nurodyta, kad išmokamos užtikrinimo sumos dydis priklauso nuo Vežėjo nuostolių dydžio, tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, Vežėjo kaltės formų, kitų objektyvių ar subjektyvių aplinkybių, taip pat negali būti nurodyta, kad užtikrinimo suma mažėja proporcingai Vežėjo suteiktų paslaugų sumai. Pažeidus Taisykles, kai Vežėjui panaikinama teisė vežti keleivius maršrutu (-ais), išmokama visa užtikrinimo suma. Garantija pateikiama kiekvienam maršrutui atskirai.

50. Draudžiama vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu (-ais) neturint Administracijos suteikto leidimo vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu (-ais).

51. Nustačius, kad vežėjas vežė keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu (‑ais) dar neturėdamas leidimo, leidimas vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu (-ais) nesuteikiamas 12 mėn. nuo paraiškos pateikimo Administracijai.

___________

 

 

 

Data

 

Leidimų vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių

1 priedas

 

 

 

PARAIŠKA VEŽTI KELEIVIUS ADMINISTRACIJOS NUSTATYTU (-IAIS) MARŠRUTU (-AIS)

 

 

Pildymo data:

Data

 

Pildymo vieta:

 

 

 

 

Maršruto Nr.:

 

 

Maršruto pakeitimai:

 

 

 

 

1. VEŽĖJO DUOMENYS

 

 

Pareiškėjo rekvizitai:

 

1.1. Vežėjo pavadinimas

 

 

 

1.2. Vežėjo kodas

 

 

 

£

Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo

 

 

 

1.3. El. pašto adresas

 

 

 

Vežėjo atstovybės Lietuvoje duomenys:

 

 

 

1.4. Vežėjo atstovybės pavadinimas

 

 

 

1.5. Vežėjo atstovybės kodas

 

 

 

1.6. Vežėjo atstovybės el. pašto adresas

 

 

 

Vežėjo / atstovybės įgaliotas asmuo:

 

 

 

1.7. Vardas, pavardė

 

 

 

1.8. Pareigos

 

 

 

1.9. Telefono numeris

 

 

 

1.10. El. pašto adresas

 

 

 

2. ADMINISTRACIJOS NUSTATYTO IR VEŽĖJO PASIRINKTO MARŠRUTO DUOMENYS

 

 

2.1. Maršruto pavadinimas

 

 

3. REISŲ TVARKARAŠTIS

 

Reiso numeris pirmyn

Vykimo laikas min.

Stotelės pavadinimas

Vykimo laikas min.

Reiso numeris atgal

Reiso dažnis

Reiso dažnis

Važiavimo laikotarpis

Važiavimo laikotarpis

Išvykimo laikas

 

Autobusų stotis 1

 

Atvykimo laikas

Atvykimo laikas

Išvykimo laikas

 

(Stotelė)

 

Atvykimo laikas

Išvykimo laikas

Atvykimo laikas

 

Autobusų stotis 2

 

Išvykimo laikas

 

 

3.1. Tvarkaraštis

 

 

4. TRANSPORTO PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Markė

Modelis

Pirmos registracijos data

Valstybinio numerio ženklas

 

 

 

 

 

4.1. Transporto priemonių sąrašas

 

5. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2. Patvirtinu, kad:

2.1. esu sudaręs sutartis su autobusų stotimis ir (arba) gavęs savivaldybės sutikimą  stotelėms, kurios įtrauktos į maršrutą;

2.2. šioje paraiškoje nurodytame transporto priemonių sąraše įtrauktos tik Taisyklių reikalavimus atitinkančios transporto priemonės;

2.3. šiame maršrute bus naudojamos tik transporto priemonės atitinkančios Taisyklių reikalavimus iš šioje paraiškoje pateikto sąrašo;

2.4. turiu sąlygas ir užtikrinu, kad vykdomi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 26 straipsnio, taip pat Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnio reikalavimai, t. y. vairuotojai prieš išvykdami į reisą tikrinami dėl neblaivumo (girtumo), taip pat dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų, ir apie tai pažymime kelionės lape;

2.5. turiu sąlygas patikrinti ir užtikrinu, kad vykdomi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio reikalavimai, t. y. naudojamos transporto priemonės prieš išvažiuodamos į reisą yra tvarkingos ir tinkamai sukomplektuotos, o apie tai, atsakingas už transporto priemonių techninę būklę asmuo, pažymi kelionės lape;

2.6. keleiviai gali įsigyti bilietą internetu iš anksto ir autobuse;

2.7. bilietų platintojams internetu ir autobusų stotims sudarytos galimybės parduoti bilietus į šį maršrutą.

3. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu su ja pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

4. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Administracijos naudojamose informacinėse sistemose.

5. Sutinku, kad informacija apie maršrutą, reisų tvarkaraštį, naudojamas transporto priemones būtų skelbiami svetainėje www.visimaršrutai.lt ir / ar kituose viešuose informavimo šaltiniuose.

 

6. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

 

6.1. Priedai

1. Maršruto trasos žemėlapis;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Sutartis (-ys) su autobusų stotimi (-s);

2. Raštiškas savivaldybės (-ių) sutikimas (-ai) stotelėms, kurios įtrauktos į maršrutą.

_______________

 

Leidimų vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių

2 priedas

 

 

 

________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

 

Lietuvos transporto

saugos administracijai

 

 

ATASKAITA

APIE ______ M. _______________ - ______________

ĮVYKDYTUS, NUTRAUKTUS IR NEREGULIARIUS REISUS

 

_____-___-___ Nr. _______

______________

(parengimo vieta)

 

 

Tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto numeris ir pavadinimas

Reisų skaičius

Planinių

faktinių

Nutrauktų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

(įmonės vadovo pareigos)                               (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

_____________

 

 

 

 

Leidimų vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių

3 priedas

 

 

________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

 

ATASKAITA

APIE ______ M. _______________

MARŠRUTO REISAIS VYKUSIŲ KELEIVIŲ SKAIČIŲ

 

_____-___-___ Nr. _______

______________

(parengimo vieta)

 

 

(Maršruto Nr.) 

1

2

3

...

5

6

...

8

9

N

Stotelė 1

1

-

Stotelė 2

2

-

Stotelė 3

3

-

Stotelė ...

...

-

Stotelė 5

5

-

Stotelė 6

6

-

Stotelė ...

...

-

Stotelė 8

8

-

Stotelė 9

9

-

Stotelė N

N

-

(Reisų skaičius)

1

2

3

...

5

6

...

8

9

N

 

 

(įmonės vadovo pareigos)                                           (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. ___________ d. įsakymu Nr. __________

 

LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS VIETINIO (MIESTO AR PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTAIS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais (toliau – leidimas) išdavimo sąlygas, reikalavimus vežėjams, vežėjų pareigas, teises ir atsakomybę už Taisyklių reikalavimų nevykdymą.

2. Taisyklės yra privalomos savivaldybių institucijoms bei jų įgaliotoms įstaigoms, vežėjams, autobusų ekipažams bei asmenims, kontroliuojantiems keleivinį kelių transportą.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Kompetentinga įstaiga – atitinkamos savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga, išduodanti leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais;

3.2. kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI VEŽĖJAMS

 

4. Vežėjai, pageidaujantys gauti leidimą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti Lietuvos Respublikoje išduota bendrijos licenciją vežti keleivius, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba Lietuvos Respublikoje išduota licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, suteikiančią teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje;

4.2. turėti pakankamai transporto priemonių, atitinkančių Taisyklių III skyriuje nustatytus reikalavimus, kad užtikrintų keleivių vežimą leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis (trasa, dažnis, laikas);

4.3. per pastaruosius 1 metus nebuvo panaikintas jų turėtas leidimas (-ai);

4.4. turėti sąlygas ir užtikrinti, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 26 straipsnio, taip pat Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnio reikalavimai, kad jų vairuotojai prieš išvykdami į reisą būtų tikrinami dėl neblaivumo (girtumo), taip pat dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų, apie tai pažymint kelionės lape;

4.5. turėti sąlygas patikrinti ir užtikrinti, kad būtų vykdomi Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio reikalavimai ir kad jų naudojamos transporto priemonės prieš išvažiuodamos į reisą yra tvarkingos ir tinkamai sukomplektuotos, apie tai vežėjo atsakingam už transporto priemonių techninę būklę asmeniui pažymint kelionės lape;

4.6. teikti realaus laiko geografinės padėties duomenis į Viešojo transporto kelionių duomenų informacinę sistemą „Vintra“ (toliau – IS „Vintra“), kaip numatyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintame Viešojo transporto kelionių duomenų kaupimo tvarkos apraše.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONĖMS

 

5. Kelių transporto priemonėms, kurios bus naudojamos vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu, turi būti nustatyta tvarka atlikta privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra ir įgyta licencijos kortelė arba (Bendrijos licencijos kopija).

6. Kelių transporto priemonės, kurios naudojamos vežti keleivius maršrutais, turi būti apipavidalintos pagal susisiekimo ministro patvirtintų Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų reikalavimus.

7. Visose transporto priemonėse turi būti įrengta ir veikianti realaus laiko geografinės padėties įranga, susieta su IS „Vintra“.

8. Kompetentingos įstaigos, atsižvelgdamos į visuomenės interesus, gali nustatyti papildomus ekologinius, komforto ir kitus reikalavimus kelių transporto priemonėms, naudojamoms vežti keleivius maršrutais.

 

IV SKYRIUS

MARŠRUTŲ NUSTATYMO, KEITIMO IR PANAIKINIMO TVARKA

 

9. Maršrutai nustatomi, keičiami ir panaikinami Kompetentingos įstaigos iniciatyva.

10. Maršrutai gali būti nustatomi tik tomis gatvėmis ir keliais, kurie atitinka susisiekimo ministro patvirtintus Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas.

11. Nauji maršrutai nustatomi arba esantys keičiami, jeigu keleivių paklausa netenkinama arba ji tenkinama, tačiau važiavimo sąlygos yra nepatenkinamos (keleiviai netelpa į transporto priemones, jų netenkina važiavimo laikas arba dažnis ir pan.). Nauji maršrutai nustatomi, jeigu keleivių susisiekimo negalima užtikrinti visų pirma pakeičiant vežimo sąlygas (trasą, dažnį, laiką, transporto priemonių talpą) esančiuose maršrutuose. Nustatant naujus arba keičiant esamus maršrutus turi būti atsižvelgta į interesus vežėjų, vežančių keleivius esamais maršrutais. Planuojamo arba keičiamo maršruto reisai turi būti taip priderinti prie esamų maršrutų reisų, kad transporto priemonių eismo intervalai atitiktų keleivių srautą.

12. Kompetentinga įstaiga prieš pradėdama arba keisdama maršrutą, šio maršruto tvarkaraščio projektą ir planuojamą maršruto trasą privalo iš anksto suderinti su savivaldybių, per kurių teritorijas numatoma maršruto trasa, institucijomis arba jų įgaliotomis įstaigomis. Derinanti institucija arba įstaiga privalo maršruto tvarkaraščio projektą ir planuojamo maršruto trasą suderinti arba motyvuotai atsisakyti tai atlikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

13. Kompetentinga įstaiga, planuodama pakeisti maršrutą arba pradėti papildomus reisus, kaip tai nurodyta Taisyklių 16.2 ir 16.3 papunkčiuose, ir suderinusi maršruto tvarkaraščio projektą ir planuojamo maršruto trasą, kaip nustatyta Taisyklių 11 punkte, pateikia vežėjui raštišką pasiūlymą vežti keleivius pakeistu maršrutu arba papildomais reisais nuo siūlomos datos. Vežėjas, gavęs tokį pasiūlymą, turi per 7 dienas pranešti, ar sutinka ir ar gali vežti keleivius pakeistu maršrutu arba papildomais reisais nuo siūlomos datos. Vežėjas gali pasiūlyti ir kitą datą, kuri darbo tvarka derinama su Kompetentinga įstaiga. Vežėjui atsisakius vežti keleivius pakeistu maršrutu ar papildomais reisais, kompetentinga įstaiga organizuoja konkursą kitam vežėjui parinkti ir po 3 mėnesių nuo vežėjo atsisakymo panaikina šiam vežėjui išduotą leidimą vežti keleivius keičiamu maršrutu, išskyrus Taisyklių 16.3 punkte nurodytą atvejį. Per šį 3 mėnesių laikotarpį keleiviai vežami nepakeistu maršrutu.

14. Kompetentinga įstaiga, keisdama vietinio susisiekimo maršrutus, naikindama jų reisus, su sprendimų projektais ir jų motyvais iš anksto supažindina suinteresuotus asmenis.

 

V SKYRIUS

KONKURSO VEŽĖJUI PARINKTI TVARKA

 

15. Kompetentinga įstaiga organizuoja konkursą vežėjui parinkti vežti keleivius kompetentingos įstaigos nustatytu maršrutu pagal jos nustatytas konkurso sąlygas. Kompetentingos įstaigos, organizuodamos konkursus, vadovaujasi Vežėjų (operatorių) parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir viešųjų paslaugų sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos patvirtinimo“.

16. Konkursas organizuojamas, kai:

16.1. kompetentinga įstaiga nustato naują maršrutą (maršrutas laikomas nauju, jeigu jo trasa nesutampa su esamų maršrutų trasomis daugiau kaip 50 procentų lyginant su kiekvienu esamu maršrutu atskirai);

16.2. kompetentinga įstaiga pratęsia, pakeičia arba sutrumpina maršrutą, panaikina stoteles ar papildo maršrutą naujomis stotelėmis, jei šiuo maršrutu keleivius vežantis vežėjas, šiai įstaigai pasiūlius, atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu;

16.3. kompetentinga įstaiga pradeda papildomus maršruto reisus, jeigu šiuo maršrutu keleivius vežantis vežėjas, kompetentingai įstaigai pasiūlius, atsisako vežti keleivius papildomais reisais. Šiuo atveju vežėjas parenkamas vežti keleivius tik papildomais reisais;

16.4. kompetentinga įstaiga nusprendė panaikinti vežėjui išduotą leidimą pagal Taisyklių 25 punkto nuostatas;

16.5. kompetentinga įstaiga nusprendė nepratęsti vežėjui išduoto leidimo galiojimo termino pagal Taisyklių 22 punkto nuostatas;

16.6. vežėjas atsisako vežti keleivius kompetentingos įstaigos nustatytu maršrutu, apie tai pranešęs Kompetentingai įstaigai Taisyklių 27.1 papunktyje nustatyta tvarka.

17. Vežėjas, kuriam Kompetentinga įstaiga leidimą panaikino arba nepratęsė jo galiojimo termino vadovaudamasi Taisyklių 25 ir 22 punktų nuostatomis (išskyrus atvejį, kai pratęsti terminą nepageidauja pats vežėjas), 1 metus nuo leidimo panaikinimo ar jo galiojimo termino nepratęsimo datos negali dalyvauti Kompetentingos įstaigos organizuojamuose konkursuose.

18. Vežėjas, dalyvaujantis Kompetentingos įstaigos organizuojamame konkurse, šiai įstaigai pateikia šiuos dokumentus (jeigu Kompetentinga įstaiga konkurso dokumentuose nenurodo kitaip):

18.1. šios įstaigos nustatytos formos paraišką;

18.2. licenciją, suteikiančią teisę vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje (grąžinama pasilikus kopiją);

18.3. kelių transporto priemonių, kurios bus naudojamos vežti keleivius maršrutais, sąrašą ir šių transporto priemonių licencijos korteles (Bendrijos licencijos kopijas) vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje (grąžinamos pasilikus kopijas) arba įmonės antspaudu ir vadovo parašu patvirtintas kopijas. Kompetentinga įstaiga gali nuspręsti leisti (apie tai nurodydama konkurso dokumentuose) dalyvauti konkurse vežėjams, dar neturintiems reikiamų transporto priemonių. Tokiu atveju vežėjas turi pateikti kompetentingos įstaigos nustatytus dokumentus, įrodančius, kad vežėjas turės nustatytus reikalavimus atitinkančių transporto priemonių;

18.4. vairuotojų darbo ir poilsio dirbant maršrute grafiką, kuriame, atsižvelgiant į nustatytas vairuotojų darbo ir poilsio laiko trukmes, turi būti nurodyta vairavimo, kitokio darbo, buvimo darbo vietoje, pertraukų ir poilsio laikotarpiai ir vietos, kur vairuotojai turės pertraukas ir ilsėsis;

18.5. kitus Taisyklių II ir III skyriuose nustatytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus (grąžinami pasilikus kopijas);

18.6. kitus konkurso dokumentuose nurodytus dokumentus.

19. Sudarydami maršruto tvarkaraštį, Kompetentinga įstaiga ir vežėjas turi atsižvelgti į nustatytas vairuotojų darbo ir poilsio laiko trukmes. Tvarkaraštyje turi būti nurodyti stotelių, kuriose bus įlaipinami ir išlaipinami keleiviai, pavadinimai, atvykimo į stoteles ir išvykimo iš jų laikai.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS IŠDAVIMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, GALIOJIMO PRATĘSIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

20. Su konkursą laimėjusiu vežėju Kompetentinga įstaiga, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 171 straipsniu bei Vežėjų (operatorių) parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir viešųjų paslaugų sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos aprašu, sudaro Viešųjų paslaugų sutartį (toliau – sutartis).

21. Kompetentinga įstaiga, sudariusi su vežėju sutartį, šiam vežėjui išduoda leidimą (-us) vežti keleivius sutartyje nurodytu (-ais) maršrutu (-ais). Leidimo galiojimo terminas turi atitikti sutarties galiojimo terminą. Kompetentinga įstaiga duomenis apie išduotus leidimus suveda į valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama valstybės informacine sistema, skirta duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje (toliau – LIS) ir į IS „Vintra“. Informacija LIS teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės   2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“. Už leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

22. Pasibaigus sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminui, jis gali būti pratęsiamas, Kompetentingai įstaigai su vežėju sudarant naują sutartį ir išduodant naują (-us) leidimą (-us), jei pratęsti sutartį ir leidimą (-us) pageidaujantis vežėjas laikėsi Taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų. Sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminas pratęsiamas ne ilgiau kaip 5 metams tomis pačiomis sąlygomis, kaip nustatyta Taisyklių 20 ir 21 punktuose. Sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminas nepratęsiamas, jei vežėjas nesilaikė Taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų.

23. Leidime turi būti nurodoma:

23.1. maršrutas, nurodant maršruto pradžios ir pabaigos punktus. Leidime vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu papildomai nurodomos svarbesnės tarpinės stotelės;

23.2. vežėjo pavadinimas, įmonės kodas ir adresas;

23.3. kelių transporto priemonės tipas ir talpa;

23.4. leidimo išdavimo data;

23.5. leidimo galiojimo pabaigos data;

23.6. leidimą pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas, patvirtinti antspaudu.

24. Informacija apie išduotą leidimą, kartu su saugiu elektroniniu parašu patvirtintu maršruto tvarkaraščiu turi būti talpinami IS „Vintra“. Leidimas be patvirtinto tvarkaraščio negalioja. Leidimas negali būti perduotas kitam vežėjui, išskyrus Taisyklių 30 punkte nurodytą atvejį.

25. Kompetentinga įstaiga turi teisę panaikinti leidimą, jeigu vežėjas:

25.1. nesilaiko Taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų;

25.2. netenka licencijos (licencija buvo panaikinta) arba pažeidžia susisiekimo ministro patvirtintas Keleivių ir bagažo vežimo taisykles, vairuotojų darbo ir poilsio režimą, bilietų kainų ir tarifų taikymo reikalavimus arba dirba neturėdamas galiojančios licencijos kortelės (Bendrijos licencijos kopijos);

25.3. laiku nepateikia Kompetentingai įstaigai arba pateikia suklastotas arba iškraipytas sutartyje numatytas ataskaitas, susijusias su keleivių vežimo veikla;

25.4. per 14 dienų nuo leidimo išdavimo dienos arba kitos sutartyje nurodytos datos be svarbių priežasčių nepradėjo vežti keleivių leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis arba nutraukė keleivių vežimą, apie tai nustatyta tvarka nepranešęs Kompetentingai įstaigai;

25.5. siekdamas gauti leidimą Kompetentingai įstaigai pateikė klaidinančią informaciją.

26. Apie priimtą sprendimą panaikinti leidimą arba nepratęsti leidimo galiojimo termino pagal Taisyklių 27 ir 22 punktų nuostatas Kompetentinga įstaiga privalo pranešti vežėjui ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki leidimo panaikinimo arba galiojimo pabaigos datos.

27. Leidimas panaikinamas, kai:

27.1. vežėjas atsisako vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu. Vežėjas, ketinantis atsisakyti vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius turi raštu pranešti leidimą išdavusiai kompetentingai įstaigai, nurodydamas atsisakymo priežastis. Leidimas panaikinamas praėjus 3 mėnesiams nuo nurodyto pranešimo gavimo datos. Jei tolesnė keleivių vežimo šiuo maršrutu veikla yra netikslinga ir Kompetentinga įstaiga nusprendžia panaikinti šį maršrutą, šis terminas sutrumpinamas iki 1 mėnesio arba kito Kompetentingos įstaigos ir vežėjo susitarto termino;

27.2. vežėjas atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu, kaip nurodyta Taisyklių                13 punkte;

27.3. Kompetentinga įstaiga panaikina maršrutą. Tokiu atveju leidimas panaikinamas praėjus 1 mėnesiui nuo pranešimo apie maršruto panaikinimą išsiuntimo vežėjui registruotu laišku dienos arba per kitą Kompetentingos įstaigos ir vežėjo susitartą terminą.

 

VII SKYRIUS

VEŽĖJO IR EKIPAŽŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

28. Vežėjas iki leidimų galiojimo pabaigos privalo vežti keleivius nustatytu maršrutu, laiku ir dažnumu, nurodytais leidime ir tvarkaraštyje. Vežėjai, vežantys keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais, privalo atsiskaityti leidimą išdavusiai kompetentingai įstaigai sutartyje nustatyta tvarka.

29. Vežėjas turi teisę laikinai nutraukti keleivių vežimą maršrutu esant neišvažiuojamiems keliams, sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, įvykus stichinėms nelaimėms, kilus grėsmei saugiam eismui, apie tai nedelsiant pranešdamas tvarkaraštyje nurodytoms autobusų stotims ir leidimą išdavusiai kompetentingai įstaigai sutartyje nustatyta tvarka.

30. Vežėjas, turintis Kompetentingos įstaigos išduotą leidimą vežti keleivius maršrutu, gali sudaryti bendradarbiavimo sutartį su kitu Taisyklių II ir III skyriuose nustatytus reikalavimus atitinkančiu vežėju ir pavesti jam vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu pagal Taisyklių reikalavimus ir sutartyje nustatytas sąlygas. Vežėjas, ketinantis sudaryti tokią sutartį, apie tai turi informuoti leidimą išdavusią Kompetentingą įstaigą ir pateikti jai informaciją apie vežėją, su kuriuo ketina sudaryti bendradarbiavimo sutartį, bei Taisyklių 18.3–18.6 papunkčiuose nurodytus šio vežėjo dokumentus. Kompetentinga įstaiga, gavusi nurodytą informaciją ir dokumentus, turi per 14 dienų patikrinti, ar siūlomas vežėjas atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu siūlomas vežėjas atitinka šiuos reikalavimus, vežėjas, turintis Kompetentingos įstaigos išduotą leidimą, sudaro su kitu vežėju bendradarbiavimo sutartį ir pateikia ją kompetentingai įstaigai. Kompetentinga įstaiga patvirtina tiek vežėjų bendradarbiavimo sutarties kopijų egzempliorių, kiek vežėjui yra išdavusi leidimų egzempliorių, kuriuos vežėjas perduoda kitam vežėjui, su kuriuo sudarė bendradarbiavimo sutartį. Atsakomybė už vežėjo ir kompetentingos įstaigos sutartyje nustatytų sąlygų laikymąsi tenka vežėjui, su kuriuo kompetentinga įstaiga sudarė sutartį.

31. Ekipažai privalo pateikti kontrolės teisę turintiems asmenims licencijos kortelę (Bendrijos licencijos kopiją) ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus. Taisyklių 30 punkte nurodytu atveju ekipažas, be kitų dokumentų, turi pateikti Kompetentingos įstaigos patvirtintos vežėjų bendradarbiavimo sutarties kopiją ir leidimo, išduoto vežėjui, su kuriuo Kompetentinga įstaiga sudarė sutartį, originalą.

32. Vežėjai ir ekipažai, pažeidę Taisyklių ir kitų keleivių vežimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą.

33. Kompetentinga įstaiga, nustačiusi pažeidimus, privalo pareikalauti iš vežėjo, kuriam išduotas leidimas, kad pastebėti jo darbo trūkumai būtų pašalinti nedelsiant arba per kompetentingos įstaigos nustatytą terminą.

34. Vežėjai turi teisę apskųsti Kompetentingos įstaigos sprendimus įstatymų nustatyta tvarka.

______________