Projektas Nr. TSP-243

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-158 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies sąrašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-158 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Pripažinti netekusiu galios 83 punktą;

1.2. Pripažinti netekusiu galios 124 punktą.

2. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas