Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2021 m.                   d. Nr.     

 

Vilnius

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir išdėstyti taip:

2) biudžetinės įstaigos išskyrus šio įstatymo 4 straipsnio  2 dalies 2 punkte numatyta paramą;“

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1.   Šis įstatymas įsigalioja nuo 2022 metų sausio 1 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                       Andrius Bagdonas