Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1934 6 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mėgėjų sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą. Mėgėjų sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė žemės nuomos mokesčiu ir žemės mokesčiu neapmokestinama. Bendrojo naudojimo žemę bendrijos gali nuomoti ar išsipirkti iš valstybės. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esanti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra bendrijų iniciatyva įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka iš bendrijų išperkama arba perduodama savivaldybėms ir (ar) savivaldybių kontroliuojamoms įmonėms. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esantys žemės sklypai su juose esančiais keliais (gatvėmis) ir (ar) kelių juostomis bendrijų iniciatyva (bendrijos susirinkimo sprendimu) Vyriausybės patvirtintose Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodami savivaldybėms.“

2. Papildyti 6 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Kai bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastriniai matavimai nėra atlikti ir nėra tokiam inžineriniam statiniui suformuoto žemės sklypo, bendrijų iniciatyva (bendrijos susirinkimo sprendimu) kelio (gatvės) nuosavybės teisė gali būti registruojama savivaldybei, tokiu atveju įregistravimą ir kelio (gatvės) kadastrinius matavimus savivaldybės biudžeto lėšomis atlieka savivaldybės administracija pagal savivaldybės tarybos nustatytus prioritetus.

Kai bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastriniai matavimai yra atlikti ir keliai (gatvės) įregistruoti Nekilnojamo turto registre, bendrijų iniciatyva (bendrijos susirinkimo sprendimu) ir savivaldybei sutikus keliai (gatvės) perleidžiami sudarant sandorį.“  

3Papildyti 6 straipsnį nauja 3 dalimi:

3.  Kai bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastriniai matavimai nėra atlikti ir nėra tokiam inžineriniam statiniui suformuoto žemės sklypo, bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastriniams matavimams ir įregistravimui skyrus tikslinį finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų arba savivaldybės biudžeto lėšų, bendrijų iniciatyva (bendrijos susirinkimo sprendimu) savivaldybės privalo atlikti bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastrinius matavimus ir įregistruoti savivaldybės nuosavybės teises, jei keliai (gatvės) atitinka šiuos reikalavimus:

1) kelio (gatvės) plotis yra ne mažesnis kaip 4,5 m ir gali sutapti su važiuojamosios dalies pločiu;

2) kelias nesibaigia akligatviu, o jeigu baigiasi akligatviu, jame yra apsisukimo aikštelė, kurios įrengimo formas ir matmenis nustato statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

3) kelias atitinka bent vieną iš šių papildomų reikalavimų:

a) kerta bendrijos teritoriją;

b) jame yra sankryža su vietinės ar valstybinės reikšmės keliu arba savivaldybės nuosavybės teise bendrijos teritorijoje valdomu keliu;

c) yra pagrindinis kitų bendrijos kelių atžvilgiu.“

4. Buvusias 6 straipsnio 2–9 dalis laikyti atitinkamai 4–11 dalimis.

 

2 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) neatlygintinai perduoti bendrijos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį bendrijos nariui ar kitam asmeniui,  išskyrus  kelius (gatves) ir bendrojo naudojimo žemės sklypus, kuriuose yra keliai (gatvės) ir (ar) kelių juostos ir kurie numatyti perduoti nuosavybės teise   savivaldybėms;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio  1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. gruodžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3.         Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos ir nebaigtos procedūros dėl savivaldybėms perduotinų kelių vykdomos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas