ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                           d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybos veiklos nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu (toliau – Nuostatai):

1. Pakeisti Nuostatų 10.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.8. svarsto ir teikia siūlymus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir kitoms institucijoms dėl fizinio aktyvumo ir sporto veiklą reglamentuojančių dokumentų tobulinimo.“.

2. Pakeisti Nuostatų 11.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš Sporto skyriaus, savivaldybės teritorijoje esančių sportininkų rengimo įstaigų, fizinio aktyvumo ir sporto veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų;“.

3. Pakeisti Nuostatų 11.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.2. kviesti į posėdžius Sporto skyriaus, savivaldybės teritorijoje esančių sportininkų rengimo įstaigų bei fizinio aktyvumo ir sporto veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų atstovus;“.

 

 

Savivaldybės meras