Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRUI PATIKĖJIMO TEISE

 

2023 m.             d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-496 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunktį, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus 2023-04-17 raštą Nr. BS-621 ir Šiaulių jaunųjų turistų centro 2023-04-13 raštą Nr. STC-57E, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – automobilį „VW Caddy“ (valstybinis Nr. BHD 673, identifikavimo numeris WV2ZZZ2KZ6X054780, turto inventorinis numeris 2060, įsigijimo vertė 4923,54 Eur, likutinė vertė 0 Eur) savivaldybės biudžetinei įstaigai Šiaulių jaunųjų turistų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras