Projektas Nr. XIIIP-5054(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo NR. XIII-328 48 STRAIPSNIo PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.          d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 48 straipsnio 2 dalį 12 punktu:

12) reikalavimai ir (arba) kriterijai dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka;“.

2. Buvusius 48 straipsnio 2 dalies 12–33 punktus laikyti atitinkamai 13–34 punktais.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos, sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu atnaujintas tiekėjų varžymasis vyksta, pagal sukurtą dinaminę pirkimo sistemą pirkimai atliekami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatas.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė                                                          Aistė Gedvilienė