Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2019 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1-12 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.2-LVPA-V-111 PRIEMONĖS „KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                  d. Nr. 1-

Vilnius

 

1. P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip: „8. Pagal Aprašą projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 21 669 794 (dvidešimt vieno milijono šešių šimtų šešiasdešimt devynių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt keturių) eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų ir iki 5 000 000 (penkių milijonų) eurų, išmokama suma gali viršyti numatytas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos.“

1.2. Pakeičiu 34.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.4. įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, turi būti pateikiama Pažyma dėl Katilų keitimo namų ūkiuose, taikant fiksuotuosius įkainius; Pažymos forma pateikiama Aprašo 3 priede. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti bent dalį visų pirminių tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklų patvirtinimo dokumentų, vadovaudamasi su vadovaujančiąja ir tvirtinančiąja institucija suderinta atrankinės tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų patikros tvarka. Pirminiais dokumentais laikomi dokumentai, kurių duomenys įtraukti į suvestines pažymas, taip pat su rodikliais susiję dokumentai.“

1.3. Pakeičiu 2 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Perkama įranga turi atitikti Tvarkos 7 punkte nurodytas normas ir standartus.“

1.4. Papildau 2 priedą 211 punktu:

211. Aplinkos projektų valdymo agentūra  teigiamai įvertintas Registracijos formas, kurios nepateko į Registracijos formų sąrašą, kurioms skiriamas finansavimas, gali įrašyti į Rezervinį sąrašą. Rezervinis sąrašas sudaromas, jei Ministerija, įvertinusi pagal kvietimą skirtos lėšų sumos likutį ir prašomą skirti finansavimo lėšų sumą pagal teigiamai įvertintas Registracijos formas, kurioms finansuoti neužteko lėšų, nusprendžia, kad ateityje bus galimybių šiam kvietimui skirti papildomą lėšų sumą arba nusprendžia, kad bus panaudojamos sutaupytos lėšos. Į rezervinį sąrašą Registracijos formos įrašomos ta pačia eile, kaip jie buvo išdėstyti teigiamai įvertintų Registracijos formų sąraše. Rezervinis sąrašas galioja 6 mėnesius. Patvirtinus finansavimą Registracijos formai, kuri buvo rezerviniame sąraše, Išlaidų kompensavimo prašymas turi būti pateiktas iki kvietime nurodytos datos arba ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pranešimo apie patvirtintą finansavimą gavimo datos.“

1.5. Pakeičiu 2 priedo 34.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.6. šios Tvarkos 7 punkte nurodytą įrangą naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos. Tikrinant išlaidų kompensavimo dokumentus ar patikros įgyvendinimo vietoje metu nustačius, kad nesilaikoma šio punkto reikalavimo, finansavimo lėšos neišmokamos, arba jei Aplinkos projektų valdymo agentūra jau išmokėjo finansavimo lėšas, jos turės būti sugrąžintos APVA procedūrų vadove nustatyta tvarka.“

1.6. Papildau 2 priedą35.4 papunkčiu:

35.4. Gamintojo pateiktas dokumentas (sertifikatas ir/arba bandymų protokolas), kad katilas atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 “Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;“.

1.7. Papildau 2 priedo 35.5 papunkčiu:

35.5. Tvarkos 1 punkte nurodyto pastato, jame įdiegtos Tvarkos 7 punkte nurodytos įrangos (pilno komplekto) ir ant įrangos esančių parametrų lentelių nuotraukos;“.

1.8. Pripažįstu netekusiu galios 2 priedo 38 punktą.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos kvietimams teikti Registracijos formas, paskelbtiems nuo šio įsakymo įsigaliojimo datos.

 

 

 

Energetikos ministras        

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2021 m.                 d. raštu

Nr.

SUDERINTA

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

2021 m.                         d. raštu Nr.