Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS ĮSTATYMO NR. IX-985

2, 3 straipsniŲ IR PRIEDO pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vyriausioji rinkimų komisija yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir referendumų organizavimo ir vykdymo valstybės institucija. Be to, Vyriausioji rinkimų komisija yra koordinuojanti institucija įgyvendinant šio įstatymo priede nurodyto Reglamento (ES) 2019/788 20 straipsnio 1 ir 2 dalis ir informacijos centras, kaip tai nustatyta Reglamento (ES) 2019/788 4 straipsnio 6 dalyje, taip pat nacionalinis informacijos centras, kaip tai nustatyta šio įstatymo priede nurodyto Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 2 straipsnio 10 punkte.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) koordinuoti Europos Sąjungos piliečių iniciatyvų įgyvendinimą ir teikti informaciją ir pagalbą apie Europos Sąjungos piliečių iniciatyvas;“.

2.  Pakeisti 3 straipsnio 2 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) apibendrina ir neribotą laiką skelbia informaciją, išskyrus asmens duomenis, apie Lietuvos Respublikoje rengtus rinkimus, referendumus, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos ir Europos Sąjungos piliečių iniciatyvas bei jų rezultatus, įstatymų numatytus politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei politinės reklamos skleidimo duomenis, politinės kampanijos aukotojų paaukotas sumas, duomenis apie politinių partijų ir politinių kampanijų išlaidas bei skolos įsipareigojimus;“.

3.  Pakeisti 3 straipsnio 2 dalies 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16) perduoda valstybės archyvui saugoti rinkimų, referendumo, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos, Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos dokumentus;“.

4.  Pakeisti 3 straipsnio 2 dalies 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17) atlieka institucijos, tikrinančios ir tvirtinančios asmenų, Lietuvos Respublikoje turinčių teisę balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą ir įgyvendinančių Europos Sąjungos piliečių iniciatyvą, pritarimo pareiškimus ir išduodančios Lietuvos Respublikoje gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičių patvirtinantį sertifikatą, taip pat informacijos centro, teikiančio su Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos teikimu susijusią informaciją ir pagalbą, funkcijas;“.

5.   Pakeisti 3 straipsnio 2 dalies 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20) rinkimų, referendumo, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos, Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos, politinių kampanijų, politinių partijų finansavimo, rinkėjų informavimo, rinkimų ir referendumų procesų skaidrumo bei demokratinės sistemos veikimo valstybėje užtikrinimo, kandidatų sąžiningos konkurencijos tikslais Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje jos nustatyta tvarka skelbia rinkimų ir Referendumo įstatymuose, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatyme, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme nurodytą ir pagal kandidatų ar jų atstovų pateiktus pareiškinius ir kitus dokumentus parengtą informaciją. Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje paskelbta informacija gali būti tikslinama, kai taisomos kalbos klaidos ar informacija interneto svetainėje skiriasi nuo informacijos, pateiktos pareiškiniuose ir kituose dokumentuose. Interneto svetainėje negali būti skelbiami kandidatų ir kitų asmenų asmens kodai, pilietybę ar asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų numeriai, gyvenamosios vietos adresas;“.

6.   Pakeisti 3 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Vykdydama Reglamentą (ES) 2019/788, Vyriausioji rinkimų komisija, be šio straipsnio 2 dalyje nustatytų funkcijų:

1) jos nustatyta tvarka išduoda pritarimo pareiškimus Europos Komisijos registruotiems Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos organizatoriams šių prašymu;

2) nustato Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos organizatorių Vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktų pritarimo pareiškimų tikrinimo ir Lietuvos Respublikoje gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičiaus patvirtinimo sertifikato išdavimo tvarką;

3) išduoda sertifikatą, patvirtinantį, kad internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka Reglamento (ES) 2019/788 11 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus;

4) teikia su Europos Sąjungos piliečių iniciatyva susijusią informaciją ir pagalbą.“

 

3 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

„Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų

komisijos įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL 2014 L 317, p. 1).

2. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos (OL 2019 L 130, p. 55).

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas