Projektas Nr. TSP-283

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-19 „DĖL 2019 METAIS VALSTYBĖS LĖŠOMIS, SKIRTOMIS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETUI, FINANSUOJAMŲ  MELIORACIJOS DARBŲ PRELIMINARINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti 2019 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų sąrašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-19 „Dėl 2019 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų  melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                 

 

 

 

Parengė

Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus

vyriausiasis specialistas

 

Rimantas Bimbiris

 

Projektas suderintas DVS