Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR.VIII-1316 5, 21, 49 STRAIPSNIŲ IR 1 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.         d. Nr.

 

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Papildyti 5 straipsnį 10 dalimi:

„10. Lietuvos Respublikos Seimo nuolatiniam atstovui, atstovo pavaduotojui šio įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo įstatymas.“ 

 

2 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Papildyti 21 straipsnį 15 dalimi:

„15. Karjeros valstybės tarnautojas su jo rašytiniu sutikimu gali būti laikinai perkeltas į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, esančioje toje pačioje arba kitoje gyvenamojoje vietovėje, kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.“

 

3 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

1.      Pakeisti 49 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Pagal šio įstatymo 21 straipsnio 15 dalį arba 25 straipsnio 1 dalį perkeltiems į kitas pareigas karjeros valstybės tarnautojams garantuojamos eitos arba kitos lygiavertės pareigos toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Pagal šio įstatymo 21 straipsnio 15 dalį arba 25 straipsnio 1 dalį perkeltiems kadencijai priimtiems karjeros valstybės tarnautojams ši garantija taikoma ne ilgiau negu iki kadencijos pabaigos.“

2. Pakeisti 49 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Eitos pareigos garantuojamos valstybės tarnautojui, kai jis dėl privalomosios karo tarnybos, savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos arba alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo, dėl dalyvavimo Europos Sąjungos, tarptautinės organizacijos finansuojamuose projektuose užsienio valstybės institucijoje (taip pat dėl atostogų dėl dalyvavimo Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių, Lietuvos arba bendrai finansuojamuose paramos teikimo ir (arba) Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektuose) negali eiti pareigų, taip pat karjeros valstybės tarnautojui, kai jis dėl atostogų kvalifikacijai tobulinti, nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, dėl laikino perkėlimo į kitas pareigas pagal šio įstatymo 21 straipsnio 1-14 dalis negali eiti pareigų. Ši garantija kadencijai priimtam karjeros valstybės tarnautojui taikoma ne ilgiau negu iki kadencijos pabaigos.“

 

4 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo 1 priedo 7.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.1.

patarėjas,

vyriausiojo prokuroro padėjėjas,

teismo pirmininko padėjėjas,

teismo skyriaus pirmininko patarėjas,

teisėjo vyresnysis padėjėjas,

gynybos patarėjo pavaduotojas,

Seimo nuolatinis atstovas,

specialusis atašė,

vyriausiasis specialistas (Seimo kanceliarijoje)

Respublikos Prezidento atstovas spaudai,

Seimo Pirmininko atstovas spaudai,

Ministro Pirmininko atstovas spaudai,

ministro atstovas spaudai

9,2–15

8,3–14,5

7,4–13,5“

2. Pakeisti Įstatymo 1 priedo 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8.

vyriausiasis specialistas,

specialiojo atašė pavaduotojas,

Seimo nuolatinio atstovo pavaduotojas,

prokuroro padėjėjas,

teisėjo padėjėjas,

teismo konsultantas,

padėjėjas (Seimo

kanceliarijoje),

vyresnysis specialistas

(Seimo kanceliarijoje)

savivaldybės tarybos

sekretorius,

mero patarėjas,

Respublikos Prezidento referentas,

Seimo Pirmininko

padėjėjas,

Ministro Pirmininko

padėjėjas,

Seimo frakcijos referentas

7,7–13,5

7,1–13

6,4–12“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai

 

Žygimantas Pavilionis

Emanuelis Zingeris

Laurynas Kasčiūnas

Audronius Ažubalis

Raimundas Lopata

Giedrius Surplys

Viktorija Čmilytė –Nielsen

Antanas Vinkus

Aušrinė Armonaitė

Dalia Asanavičiūtė