Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 115, 122, 125, 137, 187, 205 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI KODEKSO PAPILDYMO 1071, 1131 IR 1871 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 1071 straipsniu

Papildyti Kodekso XII skyrių 1071 straipsniu:

1071 straipsnis. Trukdymas profesinių sąjungų veiklai

1. Trukdymas profesinei sąjungai ar jos nariui vykdyti teisėtą veiklą

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 1131 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1131 straipsniu:

1131 straipsnis. Žemėnaudos riboženklio ar geodezinio ženklo pakeitimas

Neteisėtas žemėnaudos riboženklio ar geodezinio ženklo pastatymas, perdarymas, pašalinimas ar nukėlimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

3 straipsnis. 115 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 115 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

115 straipsnis. Tyčinis svetimo turto sunaikinimas ar sugadinimas

Tyčinis svetimo turto, kurio vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, sunaikinimas ar sugadinimas

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki septynių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

4 straipsnis. 122 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 122 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

122 straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas

1. Neteisėtas literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes) ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies viešas atlikimas, atgaminimas, viešas paskelbimas, kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir priemonėmis nekomerciniais tikslais

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais, jeigu jų vertė pagal teisėtų kopijų, o kai jų nėra, – pagal atgamintų kūrinių originalų kainas neviršija trijų šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

5. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų konfiskavimą. Už šio straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimą.

6. Kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų gamybos priemonės ar įranga – techninė įranga, medžiagos ir kitos priemonės, kurios išimtinai ar dažniausiai naudojamos kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtoms kopijoms atgaminti ir (ar) platinti arba kurių paskirtis ir naudojimo tiesioginis tikslas – atgaminti ir (ar) platinti neteisėtas kūrinio ar gretutinių teisių objekto kopijas.“

 

5 straipsnis. 125 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 125 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

125 straipsnis. Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas

1. Neteisėtas prekių žymėjimas svetimu prekių ženklu ar svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių pateikimas realizuoti arba jų įgijimas, laikymas ar gabenimas komerciniais tikslais, taip pat neteisėtas pasinaudojimas svetimu paslaugų ženklu

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

2. Neteisėtas prekių gaminimas panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą arba panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą neteisėtai pagamintų prekių pateikimas realizuoti, arba jų įgijimas, laikymas ar gabenimas komerciniais tikslais, arba kitoks išimtinių patento savininko ar dizaino savininko teisių pažeidimas, taip pat juridinio asmens teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

3. Šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

4. Už šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių arba panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą neteisėtai pagamintų prekių ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimą.

5. Svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių arba panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą neteisėtai pagamintų prekių gamybos priemonės ar įranga – techninė įranga, medžiagos ir kitos priemonės, kurios išimtinai ar dažniausiai naudojamos šioms prekėms gaminti arba kurių paskirtis ir naudojimo tiesioginis tikslas – gaminti šias prekes.“

 

6 straipsnis. 137 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 137 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

137 straipsnis.  Neteisėtas stipriųjų alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas arba naminių stiprių alkoholinių gėrimų gamybos įrangos gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas“.

2. Papildyti 137 straipsnį naujomis 5 ir 6 dalimis:

5. Naminių stiprių alkoholinių gėrimų gamybos įrangos gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.“

3. Buvusią 137 straipsnio 5 dalį laikyti 7 dalimi.

4. Pakeisti 137 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Už šio straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti naminių stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto etilo alkoholio, denatūruoto etilo alkoholio ir jų skiedinių (mišinių), taip pat jų gamybos įrangos konfiskavimą.“

 

7 straipsnis. 187 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 187 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Deklaracijų arba nustatyta tvarka patvirtintų ataskaitų ar kitų dokumentų ir duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną ar turtą nepateikimas mokesčių administratoriui, siekiant išvengti mokesčių ar kitokių įmokų, kurių suma neviršija trijų šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, po to, kai ši institucija raštu priminė apie pareigą juos pateikti,

užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus ir duomenis privalantiems asmenims nuo trijų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.“

2. Pakeisti 187 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą, žinant, kad jie neteisingi, įrašymas į deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas arba į kitus mokesčių administratoriui ar kitai valstybės įgaliotai institucijai pateikiamus dokumentus, siekiant išvengti mokesčių, kurių suma neviršija trijų šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus privalantiems asmenims nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki šešių tūkstančių eurų.“

 

8 straipsnis. Kodekso papildymas 1871 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1871 straipsniu:

1871 straipsnis. Mokesčių nesumokėjimas

Pagal pateiktą deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą apskaičiuotų ne daugiau kaip trijų šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių nesumokėjimas po to, kai valstybės įgaliota institucija priminė apie pareigą sumokėti mokesčius,

užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus privalantiems asmenims nuo trijų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.“

 

9 straipsnis. 205 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 205 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

205 straipsnis. Finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

3. Aplaidus finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas, jeigu dėl to padaryta turtinė žala valstybei arba kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui viršija trisdešimt, bet neviršija vieno šimto penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt eurų.

4. Aplaidus finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas, jeigu dėl to padaryta turtinė žala valstybei arba kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui viršija vieną šimtą penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki trijų tūkstančių devynių šimtų eurų.

5. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas, jeigu dėl to padaryta turtinė žala valstybei arba kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui viršija dešimt, bet neviršija vieno šimto penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

6. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas, jeigu dėl to padaryta turtinė žala valstybei arba kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui viršija vieną šimtą penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

7. Bendrų viešojo sektoriaus veiklos valdymo informacinių sistemų naudojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“

 

10 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 45 punktą ir jį išdėstyti taip:

45) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 110, 112, 113, 1131, 257, 258, 261 straipsniuose, 276 straipsnio 3, 4 dalyse, 333, 334, 364, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58) Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 471 straipsnyje, 72 straipsnio 3 dalyje, 95, 96, 961, 97, 98, 981, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 1071, 127, 150, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 4 dalyje, 308 straipsnio 1, 2, 11, 16, 19, 20, 21, 22 dalyse, 3081 straipsnio 4, 6, 7 dalyse, 3621 straipsnyje, 454 straipsnio 7 dalyje, 455, 505, 507 straipsniuose, 542 straipsnio 2, 3 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pakeisti 589 straipsnio 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

66) Valstybinės mokesčių inspekcijos – dėl šio kodekso 93, 95, 961, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 180, 187, 1871, 188, 1881, 189, 190, 191, 192, 194, 1981, 205, 207 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224, 3621, 431, 449, 4491, 450, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas