Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-411 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. programą, patvirtintą 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. programos patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Programos kalendorinių metų prioritetines veiklos sritis (priemones) nustato ir Nusikaltimų prevencijos veiklos planą tvirtina, priemonių įgyvendinimą vertina, numato finansavimo poreikį Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vykdomosios institucijos arba Savivaldybės vykdomosios institucijos įgalioto Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo sprendimu sudaryta Šiaulių miesto gyventojų saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros komisija (toliau – Komisija) jos veiklos nuostatuose nustatyta tvarka.“;

1.2. pakeisti 14.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.1. už Programos priemonių įgyvendinimą atsako Savivaldybės vykdomoji institucija arba Savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas,  už Programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą) yra atsakingas Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius (toliau – Skyrius);“;

1.3.  pakeisti 14.6. papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.6. Skyrius Programos priemonių vykdymo ataskaitą teikia Savivaldybės vykdomajai institucijai arba Savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotam Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui bendroje Skyriaus veiklos ataskaitoje;“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja nuo 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023-2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023-2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

 

Savivaldybės meras