Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

                                              DĖL PASTATŲ – KIOSKŲ ĮSIGIJIMO                             

 

2022 m.                    d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu ir Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimą Nr. T-33 „Dėl leidimo pirkti pastatus − kioskus Dainų pėsčiųjų take, Šiauliuose“, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A-210 „Dėl pastatų – kioskų Aido g. 14C ir Aido g. 17A, esančių Dainų pėsčiųjų take, Šiauliuose, pirkimo neskelbiamų derybų būdu organizavimo“ sudarytos komisijos 2022 m. kovo 22 d. ataskaitą Nr. VAK-194, į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A-380 „Dėl pastato – kiosko Aido g. 14C, esančio Dainų pėsčiųjų take, Šiauliuose, pirkimo neskelbiamų derybų būdu organizavimo“ sudarytos komisijos 2022 m. kovo 22 d. ataskaitą Nr. VAK-192, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Įsigyti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn:

1.1. pastatą − kioską Aido g. 17A, esantį Dainų pėsčiųjų take, Šiauliuose, iš D. D. už 5495,00 Eur;

1.2. pastatą − kioską Aido g. 14C, esantį Dainų pėsčiųjų take, Šiauliuose, iš L. J. už 7000,00 Eur.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto pirkimo-pardavimo sutartis.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras