Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO INVESTUOTI TURTĄ IR DIDINTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ

 

2021 m. gruodžio      d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 18 punktu, 45, 451, 49 ir 50 straipsniais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22, 23 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu ir 5.2.2 papunkčiu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. T-324 „Dėl akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. T-356 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“ (su tolimesniais pakeitimais) 2 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-258 „Dėl pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu ir piniginiu įnašu uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą“ 2 punktą, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2021-04-07 raštą Nr. S-796 „Dėl paviršinių nuotekų tinklų perdavimo“, uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2021-07-15 raštą Nr. S-2034 „Dėl įstatinio kapitalo didinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus 2021-09-06 raštą Nr. TRS-497 „Dėl paviršinių nuotekų tinklų perdavimo UAB „Šiaulių vandenys“ nuosavybėn, didinant nepiniginiu įnašu Bendrovės įstatinį kapitalą“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2021-11-10 pasiūlymą Nr. S-3960 „Dėl sprendimo investuoti Savivaldybės turtą“ ir įvertinusi uždarosios akcinės bendrovės „Marleksa“ 2021-07-29 Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. NT 21-07-18, kuri pateikta Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir 2021-08-04 viešai paskelbta, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Investuoti ir kaip nepiniginį įnašą perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“ Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – paviršinių nuotekų infrastruktūrą (nepriklausomo turto vertintojo nustatyta turto vertė – 1 662 580  Eur) (priedas), didinant uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą 1 662 564,64 Eur (vienu milijonu šešiais šimtais šešiasdešimt dviem tūkstančiais penkiais šimtais šešiasdešimt keturiais Eur 64 ct) ir išleidžiant 57 409 (penkiasdešimt septynis tūkstančius keturis šimtus devynis) vnt. paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni Eur 96 ct) nominaliosios vertės, o 15,36 Eur (penkiolika Eur 36 ct) sudarytų akcijų priedą (akcijos nominaliosios vertės perviršį). Akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliajai vertei. Visos išleistos naujos akcijos perduodamos Šiaulių miesto savivaldybei.

2. Pritarti, kad uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“ pervestu piniginiu įnašu – 1 063 852,95 Eur būtų didinamas uždarosios akcinės bendrovė „Šiaulių vandenys“  įstatinis kapitalas 1 063 845,60 Eur (vienu milijonu šešiasdešimt trimis tūkstančiais aštuoniais šimtais keturiasdešimt penkiais Eur 60 ct) išleidžiant  36 735 (trisdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt penkis) vnt. paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni Eur 96 ct) nominalios vertės, o 7,35 Eur (septyni Eur 35 ct) sudarytų akcijų priedą (akcijos nominalios vertės perviršį). Akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliajai vertei. Visos išleistos akcijos būtų perduotos Šiaulių miesto savivaldybei.

3. Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ generaliniam direktoriui parengti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatų naują redakciją, pateikti juos tvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir įregistruoti Juridinių asmenų registre.

4. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą, 1 ir 2 punktuose nurodytų akcijų pasirašymo sutartį ir atlikti kitus reikalingus veiksmus, susijusius su įstatinio kapitalo didinimu.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniams teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras