Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PIRMOS REGISTRACIJOS MOKESČIO ĮSTATYMAS

 

20    m.                        d.    Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato motorinių transporto priemonių apmokestinimo transporto priemonių pirmos registracijos mokesčiu (toliau – mokestis) tvarką.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Degalai – visų rūšių dyzelinas (gazoliai), visų rūšių benzinas, visų rūšių etanolis ir visų rūšių dujos, naudojami transporto priemonėse.

2. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme.

 

3 straipsnis. Mokesčio objektas

Mokesčio objektas – M1 klasei ar N1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės, pirmą kartą registruojamos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

 

4 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Mokestį moka Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre pirmą kartą registruojamos motorinės transporto priemonės valdytojas.

 

5 straipsnis. Mokesčio sumokėjimo terminas

Mokestis sumokamas  iki  motorinės transporto priemonės įregistravimo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

 

6 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

1. Mokesčio dydžiai, apskaičiuoti pagal mokesčio mokėtojo pirmą kartą Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre įregistruojamos motorinės transporto priemonės išmetamą CO2 kiekį ir degalų rūšį, nustatyti šio Įstatymo 1 priede. Apskaičiuojant mokestį, mokestis dauginamas iš mokestinių metų vartotojų kainų indeksavimo koeficiento.

2. Mokestis apskaičiuojamas ir sumokamas iki mokesčio objekto įregistravimo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

3. Kai motorinės transporto priemonės kilmės ar patvirtinimo dokumentuose nėra duomenų apie  motorinės transporto priemonės išmetamą CO2 kiekį, motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis apskaičiuojamas pagal formules, patvirtintas šio Įstatymo 2 priedu.

4. Kai kilmės ar patvirtinimo dokumentuose nėra duomenų, reikalingų apskaičiuoti motorinės transporto priemonės CO2 kiekį, vadovaujantis šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis apskaičiuojamas remiantis lygiavertės motorinės transporto priemonės, esančios Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, duomenimis apie motorinės transporto priemonės svorį ir motorinės transporto priemonės variklio galią.

5. Mokesčio dydžiai indeksuojami kasmet, pasibaigus kalendoriniams metams, taikant indeksavimo koeficientą, kuris nustatomas Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotą ir Oficialiosios statistikos portale paskelbtą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto. Mokestinių metų vartotojų kainų indeksas nustatomas kiekvienų mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas palyginus su 2019 m. gruodžio mėnesio kainomis.

 

7 straipsnis. Mokesčio administravimas

1. Mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais konsultacijas ir informaciją apie mokestines prievoles mokesčio mokėtojams teikia valstybės įmonė Regitra.

2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija keičiasi mokesčiui administruoti reikalinga informacija. Keitimosi mokesčio administravimui reikalinga informacija tvarką nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija, suderinusi su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3. Nesumokėjus mokesčio transporto priemonė neregistruojama Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

4. Valstybės įmonės Regitra teritorinio padalinio sprendimas dėl mokesčio apskaičiavimo ir jo sumokėjimo skundžiamas valstybės įmonės Regitra centriniam padaliniui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Skundas valstybės įmonės Regitra centriniam padaliniui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo valstybės įmonės Regitra teritorinio padalinio priėmimo dienos. Valstybės įmonės Regitra centrinio padalinio sprendimas skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis Įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Mokestį moka mokesčio mokėtojai, atliekantys registraciją nuo 2020 m. sausio  1  d.

3. Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos parengia ir patvirtina šio Įstatymo nuostatoms įgyvendinti būtinus teisės aktus iki 2020 m. sausio 1 d.

4. Iki 2020 m. liepos 1 d. Vyriausybė parengia Miškų sodinimo programą, paskiria ją koordinuojančią valstybės instituciją ir nustato, kokia mokesčio dalis yra kasmet skiriama šios programos įgyvendinimui. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

 

 

 


 

Lietuvos Respublikos motorinių

transporto priemonių pirmos registracijos

mokesčio įstatymo

1 priedas

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PIRMOS REGISTRACIJOS MOKESČIO DYDŽIAI

 

Išmetamas CO2 kiekis, g/km

Mokesčio dydžiai pagal motorinės transporto priemonės naudojamų degalų rūšį, Eur

nuo

iki

Dyzelinas1

Benzinas2

Dujos3

0

115

0

0

0

116

130

40

0

0

131

139

80

20

18

140

149

120

40

36

150

159

160

60

54

160

169

200

80

72

170

179

240

100

90

180

189

280

120

108

190

199

320

140

126

200

209

360

160

144

210

219

400

180

162

220

229

440

200

180

230

239

480

220

198

240

249

520

240

216

250

259

560

260

234

260

269

600

280

252

270

279

640

300

270

280

289

680

320

288

290

299

720

340

306

300 ir daugiau

760

360

324

1Šiame stulpelyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos transporto priemonės varomos dyzelinu, dyzeliniu/dujomis ir dyzelinu/elektra.

2Šiame stulpelyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos transporto priemonės varomos benzinu ir benzinu/elektra.

3Šiame stulpelyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos transporto priemonės varomos benzinu/dujomis, benzinu/etanoliu, benzinu/elektra/dujomis, benzinu/etanoliu/dujomis, dujomis/elektra, etanoliu ir etanoliu/dujomis.


 

Lietuvos Respublikos

motorinių transporto priemonių registracijos

mokesčio įstatymo

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRE PIRMĄ KARTA REGISTRUOJAMOS MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠMETAMAM CO2 KIEKIUI APSKAIČIUOTI NAUDOJAMOS FORMULĖS, KAI NĖRA DUOMENŲ APIE TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠMETAMĄ CO2 KIEKĮ

 

1. Kai motorinė transporto priemonė varoma benzinu, benzinu/dujomis, benzinu/etanoliu, benzinu/etanoliu/dujomis, etanoliu ir etanoliu/dujomis, išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas:

kai motorinė transporto priemonė yra su rankine pavarų dėže:

QB = 0,047 × m + 0,561 × p + 56,621,

 

čia:

QB – benzinu (dujomis, etanoliu) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis, g/km,

m – parengtos eksploatuoti motorinės transporto priemonės masė, kg,

p – didžiausia motorinės transporto priemonės variklio galia, kW,

 

kai motorinė transporto priemonė yra su automatine pavarų dėže:

QB = 0,102 × m + 0,328 × p + 9,481.

 

2. Kai motorinė transporto priemonė varoma dyzelinu ir dyzelinu/dujomis, išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas:

kai motorinė transporto priemonė yra su rankine pavarų dėže:

QD = 0,108 × m – 11,371,

 

čia:

QD – dyzelinu (dujomis) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis, g/km,

 

kai motorinė transporto priemonė yra su automatine pavarų dėže:

QD = 0,116 × m – 6,432,

 

3. Kai motorinė transporto priemonė varoma benzinu/elektra, benzinu/elektra/dujomis, dujomis/elektra ir dyzelinu/elektra, išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas:

QE = 0,116 × m – 57,147,

 

čia:

QE – elektra (dyzelinu, benzinu, dujomis) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis, g/km.

 

 

Teikia

 

Seimo nariai

 

Valius Ąžuolas

Agnė  Širinskienė