ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DARBININKŲ G. 30, ŠIAULIUOSE

 

2023 m.                             d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-376 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į viešosios įstaigos „Saulės vaikai“ Šiaulių vaikų dienos centro 2023-05-02 prašymą „Dėl negyvenamųjų patalpų Darbininkų g. 30, Šiauliai, nuomos“ ir į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2023-06-06 protokolą VAK-283, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Leisti skelbti  Šiaulių  miesto  savivaldybei  nuosavybės  teise  priklausančių Šiaulių lopšelio-darželio „Pelėdžiukas“ patikėjimo teise valdomų 92,33 kv. metro ploto negyvenamųjų patalpų (pastato unikalus numeris 4400-0293-6114, patalpų indeksai antrame aukšte 53, 46, 44, 45) Darbininkų g. 30, Šiauliuose, viešą nuomos konkursą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. patalpų paskirtis ‒ vaikų dienos centras;

2.2. patalpų pradinė mėnesio vieno kv. m ploto nuomos kaina ‒ 1, 15 Eur (be PVM);

2.3. patalpų nuomos terminas ‒ 3 metai su galimybe pratęsti dvejiems metams.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant  skundą  Lietuvos  administracinių  ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras