Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS

ĮSTATYMO NR. I-1571 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymą Nr I-1571 ir jį išdėstyti taip:

 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS

ĮSTATYMAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) steigimo, valdymo, veiklos, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką, LRT pareigas, teises ir atsakomybę.

2. LRT savo veiklą grindžia Visuomenės informavimo įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, jeigu šis įstatymas nenustato kitaip, taip pat savo įstatais.

 

2 straipsnis. LRT samprata ir statusas

1. LRT yra valstybei nuosavybės teise priklausanti viešoji įstaiga.

2. LRT yra juridinis asmuo, turi antspaudą ir sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka.

 

3 straipsnis. LRT veiklos principai

1. LRT privalo rinkti ir skelbti informaciją apie Lietuvą ir pasaulį, supažindinti visuomenę su Europos ir pasaulio kultūros įvairove, šiuolaikinės civilizacijos pagrindais, stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją, kurti, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros vertybes, ugdyti toleranciją ir humanizmą, bendradarbiavimo, mąstymo ir kalbos kultūrą, stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą, ugdyti šalies ekologinę kultūrą. Rengiamų LRT radijo ir televizijos programų (toliau – LRT programų) bei portalo lrt.lt ar kito LRT valdomo portalo (toliau – LRT portalas) turinys, forma ir kalba turi būti geros kokybės. Rengdamas ir skelbdamas programas bei rengdamas ir skelbdamas LRT portalo turinį, LRT turi vadovautis objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais, užtikrinti žodžio ir kūrybos laisvę, LRT programose ir LRT portale turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai. LRT programose ir LRT portale dalyvauti bei reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės. LRT programose ir LRT portale turi būti gerbiamas žmogaus orumas ir jo teisės, nenusižengiama moralės ir etikos principams.

2. LRT transliuojamų radijo ir televizijos programų priėmimo zona aprėpia visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

 

4 straipsnis. Reikalavimai LRT programų bei LRT portalo turiniui

1. LRT programose bei LRT portale turi būti užtikrinta temų ir žanrų įvairovė, programos ir LRT portalo turinys turi būti skirti įvairiems visuomenės sluoksniams, įvairaus amžiaus, įvairių tautybių ir įvairių įsitikinimų žmonėms. LRT programose bei LRT portale neleidžiama įsivyrauti vienašališkoms politinėms pažiūroms; LRT informacinėse programose, komentaruose ir LRT portale pateikiama informacija turi būti pagrįsta, atspindėti įvairias politines pažiūras, o nuomonės ir faktinės žinios – autorizuotos, patikrintos ir išsamios.

2. LRT radijo ir televizijos programose ir LRT portale pirmenybė teikiama nacionalinei kultūrai, taip pat informacinėms, pasaulio kultūros, publicistikos, analizės, pažintinėms, šviečiamosioms, meno programoms ar LRT portalo turiniui. Masinė kultūra atspindima apžvalginėse, pažintinėse, analitinėse LRT programose ir LRT portalo turinyje.

3. Europos audiovizualinių kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų audiovizualinių kūrinių LRT televizijos programose mastus nustato Visuomenės informavimo įstatymas. Europos audiovizualinių kūrinių rodymas turi atitikti kryptingą Europos kultūros sklaidos politiką. LRT turi transliuoti programas ir rengti LRT portalo turinį, atveriančius Europos tautų istorijos ir dabarties įvairovę.

4. Audiovizualiniai kūriniai, transliuojami ne lietuvių kalba, turi būti verčiami į lietuvių kalbą arba rodomi su lietuviškais subtitrais. Kokia dalis ne lietuvių kalba transliuojamų audiovizualinių kūrinių turi būti verčiama į lietuvių kalbą arba kokia dalis rodoma su lietuviškais subtitrais, nustato LRT taryba.

 

5 straipsnis. LRT teisės ir pareigos

1. LRT yra Seimo įsteigto Lietuvos radijo ir televizijos teisių ir pareigų perėmėjas. Negali būti jokių kitų LRT dalininkų. LRT visuotinio susirinkimo funkcijos pavedamos LRT tarybai   (toliau – Taryba).

2. LRT turi leidybos teisę, taip pat teisę nemokamai įrašinėti ir transliuoti Seimo bei Vyriausybės posėdžius, iškilmingus valstybės aktus ir disponuoti įrašais savo nuožiūra.

3. LRT turi teisę teikti teleteksto paslaugas, laisvai rengti ir rodyti trumpus (ne ilgesnius kaip 90 sekundžių) naujienų pranešimus apie visuomenei reikšmingus Lietuvos ir kitų valstybių politikos ar kitokius įvykius, kultūros, sporto ar kitus renginius, apie kuriuos teikti informaciją visuomenei kiti televizijos transliuotojai yra įsigiję išimtinę teisę.

4. LRT turi teisę rengti konkursus, festivalius, konferencijas, seminarus, įkurti meno kolektyvus, nustatyti tiesioginius ryšius su užsienio organizacijomis ir kompanijomis, dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, organizuoti radijo ir televizijos programas ar atskiras programas užsieniui, susitarimų pagrindu retransliuoti užsienio radijo ir televizijos programas ar atskiras programas, steigti filialus, korespondentų punktus, leisti informacinius leidinius apie savo veiklą.

5. LRT turi teisę radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatytais antžeminiais analoginiais radijo dažniais (kanalais) transliuoti
2 televizijos ir 4 radijo programas. LRT parengtų televizijos programų transliavimui užtikrinti LRT taip pat turi būti skirti radijo dažniai (kanalai), reikalingi vienam nacionalinės aprėpties antžeminiam skaitmeninės televizijos tinklui. LRT parengtų televizijos programų transliavimui užtikrinti LRT taip pat turi būti skirti radijo dažniai (kanalai), reikalingi vienam nacionalinės aprėpties antžeminiam skaitmeninės televizijos tinklui. Per šį tinklą turi būti transliuojamos tik LRT parengtos radijo ir televizijos programos ir šį tinklą draudžiama naudoti kitai ūkinei komercinei veiklai ar retransliuoti kitas radijo ir televizijos  programas. Jeigu programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti nenaudojami radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatyti elektroninių ryšių ištekliai, LRT transliuojamų ir (ar) retransliuojamų radijo ir televizijos programų skaičius neribojamas. LRT turi teisę radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatytais antžeminiais skaitmeniniais radijo dažniais (kanalais) transliuoti radijo ir televizijos programas, kurių skaičių nustato Lietuvos radijo ir televizijos komisija, gavusi Tarybos siūlymą, priimtą atsižvelgus į Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme LRT skirtas lėšas. Šioms nuostatoms įgyvendinti reikalingas teises pirmumo tvarka LRT suteikia Lietuvos radijo ir televizijos komisija ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Visuomenės informavimo įstatymo ir Elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka.

6. LRT suteikia laiką Respublikos Prezidentui kalbėti šalies vidaus ir užsienio politikos klausimais Prezidento įstatymo nustatyta tvarka. Seimo, Vyriausybės ar Seimo opozicijos lyderio prašymu LRT pagal galimybes kuo greičiau suteikia laiką oficialiems Seimo, Vyriausybės ar opozicijos pranešimams.

7. LRT suteikia Lietuvos tradicinėms ir valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms laiką transliuoti religines apeigas dvišaliuose susitarimuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

8. LRT rengia tautinėms mažumoms skirtas programas bei LRT portalo turinį,   suteikdama galimybę skleisti tautinių mažumų kultūrą.

9. LRT rengia programas bei LRT portalo turinį klausos ir regos neįgaliesiems. Tokių programų transliavimo televizijos programose bei LRT portalo turinio mastus nustato Taryba, atsižvelgdama į LRT finansines galimybes.

10. LRT suteikia laiką rinkimų metu kandidatams į Respublikos Prezidentus, politinėms partijoms ir jų kandidatams į Seimo ar savivaldybių tarybų narius Prezidento rinkimų, Seimo rinkimų ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymų nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

11. LRT sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją.

12. LRT naudojamuose kanaluose neleidžiama veikti kitoms radijo ir televizijos stotims be Tarybos leidimo.

13. LRT gali transliuoti savo programas į užsienio valstybes.

 

 

6 straipsnis. Reklama ir komerciniai audiovizualiniai pranešimai LRT radijo ir televizijos programose bei LRT portale

1. Reklama ir komerciniai audiovizualiniai pranešimai LRT radijo ir televizijos programose bei LRT portale draudžiami, išskyrus kultūros ir sporto renginių ir (ar) jų transliacijų rėmimo pranešimus, kaip numatyta šio įstatymo 7 straipsnyje, ir atvejus, kai reklamą ir komercinius audiovizualinius pranešimus LRT privalo transliuoti ar paskelbti LRT portale, vykdydama sutartinius įsipareigojimus dėl tarptautinių renginių transliavimo teisių įsigijimo ar suteikimo.

2. LRT radijo ir televizijos programose bei LRT portale gali būti skleidžiama kultūrinė, socialinė ir šviečiamoji informacija.

3. Kultūrinė, socialinė ir šviečiamoji informacija – už užmokestį ar kitokį atlygį arba nemokamai viešai skleidžiama informacija, kuria siekiama propaguoti kultūrinę, sporto, socialinę ir (ar) šviečiamąją veiklą ir politiką arba tokios veiklos ir politikos iniciatyvas. Kultūrinės, socialinės ir šviečiamosios informacijos skleidimo už užmokestį ar kitokį atlygį arba nemokamai tvarką bei sąlygas nustato LRT Valdyba.

 

7 straipsnis. LRT radijo ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų bei LRT portale skelbiamo turinio rėmimas

LRT radijo ir televizijos programos ir (ar) atskiros programos bei LRT portale skelbiamas turinys negali būti remiami Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus kultūros ir sporto renginius ir (ar) jų transliacijas, kuriais siekiama propaguoti kultūrinę, sporto, socialinę ir (ar) šviečiamąją veiklą ir politiką arba tokios veiklos ir politikos iniciatyvas.

 

8 straipsnis. LRT veiklos reikalavimai darbuotojų streikų ar ypatingų situacijų metu

1. Streikuojant LRT darbuotojams, radijas, televizija ir LRT portalas privalo užtikrinti klausytojams, žiūrovams ir skaitytojams Tarybos nustatytą informacijos minimumą.

2. Gaivalinių nelaimių, epidemijų, nepaprastosios ar karo padėties atveju LRT privalo skelbti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, Konstitucinio Teismo, Generalinės prokuratūros oficialius pranešimus.

 

II SKYRIUS

LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS VALDYMAS IR VEIKLOS PRIEZIURA

 

9 straipsnis. LRT organai

LRT organai yra Valdyba, Taryba, generalinis direktorius.

 

10 straipsnis. LRT valdyba

1. Valdyba yra kolegialus LRT valdymo organas. Ji sudaroma 4 metams iš 7 asmenų. Valdybos narys savo pareigas eiti gali ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.  Jeigu Valdybos narys atšaukiamas iš užimamų pareigų esant šio straipsnio 5 dalyje nustatytoms sąlygoms arba jo įgaliojimai nutrūksta kaip tai nustatyta šio straipsnio 6 dalyje ir yra  skiriamas kitas valdybos narys, jis renkamas tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

2. Valdybos sudėčiai ex officio priklauso LRT generalinis direktorius, kuris kartu yra ir Valdybos pirmininkas, bei du jo pavaduotojai. 4 Valdybos nariai, kurie atitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, yra atrenkami viešo konkurso būdu. Juos iš 12 kandidatų į Valdybos narius daugiau kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma paskiria Taryba. Viešą konkursą, kuriame atrenkama 12 kandidatų į Valdybos narius, vykdo Tarybos sprendimu paskelbto viešo konkurso būdu atrinkta audito kompanija, turinti bent 10 metų tarptautinės veiklos patirtį.

3. Valdybos nariais gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Valdybos nariais, išskyrus tuos, kurie Valdybos nario pareigas eina ex officio,  gali būti skiriami tik tie asmenys, kurie yra įgiję aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų krypties teisės arba ekonomikos, arba vadybos ir administravimo srities  išsilavinimą, turi vienos iš šių mokslo sričių magistro kvalifikacinį laipsnį arba yra baigę vientisąsias vienos iš šių mokslo sričių studijas bei turi 5 metų vadovaujamojo darbo patirties. Asmenys Valdybos nariais yra skiriami tokiu būdu, kad Valdyboje būtų bent po vieną teisės, ekonomikos bei vadybos ir administravimo specialistą. Kriterijai, kada asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos yra apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

4. Jeigu asmuo, patvirtintas valdybos nariu, yra politinės partijos ar politinės organizacijos narys, jis sustabdo savo narystę šioje organizacijoje buvimo valdybos nariu laikotarpiui. Valdybos nariais negali būti Seimo, Vyriausybės, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis radijo ir televizijos stotyse, interneto portaluose, tarp jų LRT, išskyrus LRT generalinį direktorių ir du jo pavaduotojus, taip pat radijo stočių ir televizijos kanalų, interneto portalų savininkai ir bendraturčiai bei LRT Tarybos nariai, auditoriai ar audito įmonių darbuotojai, dalyvaujantys ir (ar) dalyvavę atliekant LRT auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis.

5. Valdybos narys negali būti atšauktas iš pareigų, kol nesibaigė jo įgaliojimų laikas, išskyrus atvejus, kai:

1) Valdybos narys atsistatydina;

2) Valdybos narys be pateisinamos priežasties daugiau kaip 4 mėnesius nedalyvauja Valdybos darbe;

3) Valdybos nariui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis;

4) Valdybas narys netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;

5) Valdybos narys netenka nepriekaištingos reputacijos arba paaiškėja, kad neatitinka šio straipsnio 4 dalies reikalavimų.

6. Valdybos nario įgaliojimai nutrūksta:

1) pasibaigus Valdybos nario kadencijos, kuriai jis buvo išrinktas, laikui;

2) Valdybos nariui mirus.

7. Valdyba turi teisę atsistatydinti nepasibaigus kadencijai. Jeigu Valdyba atsistatydina, Valdybos ir visų jos narių įgaliojimai nutrūksta naujai sudarytai Valdybai susirinkus į pirmąjį posėdį. 

8. Kai Valdyba atsistatydina, Taryba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pradeda naujos Valdybos formavimą.

9. Valdyba, įskaitant Valdybos narių atlyginimą, finansuojama iš LRT lėšų, gaunamų iš valstybės biudžeto. Lėšos, skirtos Valdybai, turi būti numatytos LRT metinėje pajamų ir išlaidų sąmatoje ir naudojamos tik įstatymų numatytoms Valdybos funkcijoms atlikti.

 

11 straipsnis. Valdybos funkcijos, teisės ir atskaitomybė

1. Valdyba svarsto ir tvirtina:

1)   LRT kūrybinių darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, taip pat darbuotojų, priimamų viešo konkurso tvarka, pareigybes, darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo tvarką;

2) LRT generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų, LRT ombudsmeno darbo sutarties sąlygas, pareiginius nuostatus, atlyginimą, juos skatina ir skiria nuobaudas;

3) LRT veiklos perspektyvinius ir kasmetinius planus;

4) LRT administracijos teikiamas LRT metines pajamų ir išlaidų sąmatas bei jų vykdymo ataskaitas;

5) informacijos, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti vieša.

2. Valdyba priima sprendimus:

1) dėl sutarčių  sudarymo, jei sandorio suma yra didesnė kaip 29 000 eurų;

2) dėl bankų kreditų, garantijų suteikimo bei įsipareigojimų vykdymo;

3) teikti LRT Tarybai tvirtinti LRT struktūrą, kurią nustatant atsižvelgiama į tai, kad LRT privalo nuolat visuomenę informuoti apie LRT, jos Valdybos, Tarybos, LRT administracijos bei LRT ombudsmeno veiklą;

4) dėl vidaus audito veiklos organizavimo ir vidaus auditų atlikimo. 

3. Valdyba analizuoja ir vertina LRT generalinio direktoriaus pateiktą medžiagą apie:

1) LRT veiklos organizavimą;

2) LRT finansinę būklę;

3) LRT ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

4. Valdyba teikia siūlymus LRT generaliniam direktoriui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, LRT įstatams, Tarybos ar Valdybos sprendimams;

5. Prižiūri LRT generalinio direktoriaus veiklą, pateikia Tarybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl LRT generalinio direktoriaus veiklos;

6. Valdyba privalo pateikti Tarybai jos prašomus su LRT veikla susijusius dokumentus, duomenis ir kitą informaciją;

7. Valdybos nariai privalo saugoti LRT komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

8. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.

 

12 straipsnis. Valdybos sprendimų priėmimas

1. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

2. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

3. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

4. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.

5. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. 

6. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami ir daromas posėdžio vaizdo įrašas.

7. Valdybos nutarimai LRT yra privalomi.

 

13 straipsnis. LRT taryba

1. Taryba yra aukščiausiasis organas, atstovaujantis visuomenės interesams. Ji sudaroma  5 metams iš 12 asmenų – visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų. Tarybos narys savo pareigas eiti gali ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

2. Tarybą sudaro: 2 Lietuvos Respublikos Prezidento paskirti asmenys; 2 Lietuvos Respublikos Seimo paskirti asmenys (1 skiriamas iš opozicinių frakcijų pasiūlytų kandidatų); 4 narius (po vieną) skiria šios organizacijos: Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija; 4 narius bendru sutarimu skiria universitetų, kuriuose vykdomos žurnalistikos studijos, senatai.

3. Į Tarybos narius, kuriuos skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija,  gali būti skiriami tik tie nepriekaištingos reputacijos asmenys, kurie yra įgiję aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų krypties išsilavinimą, turi vienos iš šių mokslo krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį arba yra baigę vientisąsias studijas bei turi 5 metų darbo pagal įgytą specialybę patirties. Į Tarybos narius, kuriuos bendru sutarimu skiria universitetų, kuriuose vykdomos žurnalistikos studijos, senatai, gali būti skiriami tik tie nepriekaištingos reputacijos asmenys, kurie yra įgiję aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir turi žurnalistikos mokslo srities daktaro laipsnį bei 5 metų pedagoginio darbo patirtį. Kriterijai, kada asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, yra apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.     

4. Jeigu asmuo, patvirtintas Tarybos nariu, yra politinės partijos ar politinės organizacijos narys, jis sustabdo savo narystę šioje organizacijoje buvimo Tarybos nariu laikotarpiui. Tarybos nariais negali būti  Seimo, Vyriausybės, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis radijo ir televizijos stotyse, interneto portaluose, tarp jų LRT, taip pat radijo stočių ir televizijos kanalų, interneto portalų savininkai ir bendraturčiai bei LRT Valdybos nariai, auditoriai ar audito įmonių darbuotojai, dalyvaujantys ir (ar) dalyvavę atliekant LRT auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis.

5. Tarybos narys negali būti atšauktas iš pareigų, kol nesibaigė jo įgaliojimų laikas, išskyrus atvejus, kai:

1) Tarybos narys atsistatydina;

2) Tarybos narys be pateisinamos priežasties daugiau kaip 4 mėnesius nedalyvauja Valdybos darbe;

3) Tarybos nariui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis;

4) Tarybos narys netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;

5) Tarybos narys netenka nepriekaištingos reputacijos arba paaiškėja, kad neatitinka šio straipsnio 4 dalies reikalavimų.

6. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta:

1) pasibaigus Tarybos nario kadencijos, kuriai jis buvo išrinktas, laikui;

2) Tarybos nariui mirus.

7. Kai Taryboje atsiranda laisva vieta, Tarybos pirmininkas kreipiasi į instituciją, paskyrusią ar delegavusią trūkstamą Tarybos narį, prašydamas paskirti naują Tarybos narį iki kadencijos, kuriai buvo paskirtas atsistatydinęs ar atšauktas Tarybos narys, pabaigos.

8. Taryba turi teisę atsistatydinti nepasibaigus kadencijai. Jeigu Taryba atsistatydina, Tarybos ir visų jos narių įgaliojimai nutrūksta naujai sudarytai Tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį. 

9. Kai Taryba atsistatydina, naujos Tarybos sudarymą organizuoja Seimo Kultūros komitetas. Seimo Kultūros komitetas ne vėliau kaip per 10 dienų kreipiasi į institucijas, paskyrusias ar delegavusias Tarybos narius, prašydamas paskirti ar deleguoti Tarybos narius. Seimo Kultūros komitetas kviečia pirmąjį Tarybos posėdį, kuriame Tarybos nariai daugiau kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma 3 metams išsirenka Tarybos pirmininką. Tarybos pirmininko pavaduotojas renkamas ta pačia tvarka Tarybos pirmininko teikimu. Asmuo Tarybos pirmininku ar jo pavaduotoju negali būti ilgiau nei dvi kadencijas iš eilės.

10. Taryba dirba pagal savo pačios patvirtintą darbo reglamentą.

11. Taryba finansuojama iš LRT lėšų, gaunamų iš valstybės biudžeto. Lėšos, skirtos Tarybai, turi būti numatytos LRT metinėje pajamų ir išlaidų sąmatoje ir naudojamos tik įstatymų numatytoms Tarybos funkcijoms atlikti.

 

14 straipsnis. Tarybos funkcijos, teisės ir atskaitomybė

1. Taryba:

1) formuoja LRT radijo ir televizijos programų valstybinę strategiją;

2) nustato LRT radijo ir televizijos programų mastus ir struktūrą, LRT radijo ir televizijos programų transliavimo trukmę; kasmet tvirtina LRT radijo ir televizijos programų sudėtį ir jos pakeitimus;

3) nustato radijo ir televizijos programų skaičių ir paskirtį;

4) tvirtina LRT įstatus;

5) Valdybos teikimu tvirtina LRT struktūrą;

6) prižiūri, kaip įgyvendinami LRT uždaviniai ir laikomasi teisės aktuose transliuotojams keliamų reikalavimų;

7) šiame įstatyme nustatyta tvarka ir atvejais skiria bei atšaukia iš pareigų Valdybos narius bei LRT ombudsmeną;

8) svarsto ir tvirtina metinę LRT ataskaitą;

9) skelbia viešą konkursą išorės audito atlikimui ir tvirtina šio konkurso rezultatus. 

10) viešo konkurso būdu 5 metams skiria generalinį direktorių;

11) generalinio direktoriaus teikimu skiria ir atleidžia jo pavaduotojus. Generalinio direktoriaus pavaduotoju gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos asmuo, kuris yra įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir turi magistro kvalifikacinį laipsnį arba yra baigęs vientisąsias studijas bei turi 3 metų vadovaujamo darbo patirtį. Kriterijai, kada asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos yra apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme;

12) LRT ombudsmeno teikimu tvirtina LRT Etikos kodeksą.

2. Tarybos nutarimai LRT yra privalomi.

3. Taryba turi teisę siųsti savo atstovus į LRT administracijos bei Valdybos posėdžius, taip pat gauti iš LRT administracijos, Valdybos, LRT ombudsmeno, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, būtiną savo funkcijoms atlikti.

4. Taryba kasmet iki liepos 1 dienos paskelbia Tarybos veiklos metinę ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiamos pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos. Ataskaitoje privalo būti detalūs duomenys apie finansavimo šaltinių skaičių ir visų pajamų, kurios gautos ne iš viešojo pobūdžio paslaugų teikimo, dydį, taip pat nurodytos išlaidos, susijusios su ne viešojo pobūdžio paslaugų teikimu. Kai LRT ištekliai naudojami ir viešosioms, ir ne viešosioms paslaugoms, išlaidos turi būti paskirstytos atitinkamai kaip visų įmonės išlaidų ir visų ne viešojo pobūdžio paslaugų teikimo išlaidų skirtumas. Tarybos pirmininkas kartą per metus už LRT veiklą atsiskaito Seimo plenariniame posėdyje.

 

15 straipsnis. Tarybos sprendimų priėmimas

1.   Tarybos posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį šaukia Tarybos pirmininkas, o kai jis neina pareigų, – pirmininko pavaduotojas, savo iniciatyva arba trečdalio Tarybos narių reikalavimu.

2.   Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių.

3.   Nutarimai priimami daugiau kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma, išskyrus šio įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.

4.   Tarybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. 

5.   Tarybos veikla yra vieša. Tarybos posėdžiai yra tiesiogiai transliuojami LRT portale, jie turi būti protokoluojami ir daromas posėdžio vaizdo įrašas.

6.   Tarybos reglamente nustatytais atvejais gali būti rengiami uždari Tarybos posėdžiai.

7.   Tarybos nutarimai LRT įstatų nustatyta tvarka skelbiami per LRT programas.

 

16 straipsnis. Generalinis direktorius

1. LRT vadovauja ir atstovauja generalinis direktorius. Generalinis direktorius atsako už LRT veiklą, LRT parengtas ir transliuojamas programas, taip pat už Valdybos ir Tarybos nutarimų įgyvendinimą. Generalinis direktorius turi du pavaduotojus.

2. Generalinį direktorių viešo konkurso būdu 5 metams skiria Taryba daugiau kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma. Negavus tokio balsų skaičiaus, rengiamas naujas konkursas. Generaliniu direktoriumi gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmuo, kuris yra įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir turi magistro kvalifikacinį laipsnį arba yra baigęs vientisąsias studijas bei turi 5 metų vadovaujamo darbo patirtį. Kriterijai, kada asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos yra apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

3.   Jeigu asmuo, patvirtintas generaliniu direktoriumi, yra politinės partijos ar politinės organizacijos narys, jis sustabdo savo narystę šioje organizacijoje darbo generaliniu direktoriumi laikotarpiui. Taip pat generaliniu direktoriumi negali būti skiriami Seimo, Vyriausybės, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis radijo ir televizijos stotyse, interneto portaluose, tarp jų LRT, taip pat radijo stočių ir televizijos kanalų, interneto portalų savininkai ir bendraturčiai bei LRT Valdybos nariai, auditoriai ar audito įmonių darbuotojai, dalyvaujantys ir (ar) dalyvavę atliekant LRT auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis.

4. Generalinis direktorius dėl Tarybos pareikšto nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių. 

5. Generalinis direktorius gali atsistatydinti nepasibaigus kadencijai. Tuo atveju atsistatydina ir jo teikimu Tarybos paskirti generalinio direktoriaus pavaduotojai.

6. Tarybai atsistatydinus, generalinis direktorius bei jo teikimu Tarybos paskirti generalinio direktoriaus pavaduotojai atleidžiami. Tarybai arba generaliniam direktoriui atsistatydinus, Taryba paveda generaliniam direktoriui ar kitam asmeniui laikinai eiti generalinio direktoriaus pareigas iki naujo generalinio direktoriaus paskyrimo.

 

17 straipsnis. Generalinio direktoriaus funkcijos, teisės ir atskaitomybė

1. Generalinis direktorius:

1) vadovauja LRT veiklai, atstovauja LRT šalyje, užsienyje ir tarptautinėse organizacijose, taip pat teisme,   sudaro sutartis, skelbia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;

2) Valdybos ir Tarybos prašymu Valdybą ir Tarybą informuoja apie įstatymuose numatytų LRT funkcijų, Valdybos ir Tarybos nutarimų vykdymą.

2. Generalinis direktorius turi teisę gauti Valdybos ir Tarybos nutarimus bei kitą informaciją, būtiną savo funkcijoms atlikti, be balsavimo teisės gali dalyvauti Tarybos  posėdžiuose.

3. Generalinis direktorius rengia ir teikia Tarybai tvirtinti metinę LRT veiklos ataskaitą, kurioje nurodoma kaip LRT laikėsi šio įstatymo 3 ir 4 punkte apibrėžtų reikalavimų, LRT Tarybos ir Valdybos sprendimų, LRT ombudsmeno rekomendacijų.

 

18 straipsnis. LRT ombudsmenas

1.       LRT ombudsmenas prižiūri, kaip LRT laikosi šio įstatymo 3 bei 4 straipsniuose ir LRT Etikos kodekse nustatytų reikalavimų, o taip pat savo kompetencijos ribose nagrinėja LRT darbuotojų ir visuomenės atstovų skundus bei pasiūlymus.

2.       LRT ombudsmeną, pasirinkdama iš 3 kandidatų, atrinktų viešo konkurso būdu, 5 metams skiria Taryba daugiau kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma. Negavus tokio balsų skaičiaus, rengiamas naujas konkursas.  LRT ombudsmenas savo pareigas eiti gali ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

3.       3 kandidatų į LRT ombudsmeno pareigas atrankos viešą konkursą vykdo Valdybos sprendimu paskelbto viešo konkurso būdu atrinkta audito kompanija, turinti bent 10 metų tarptautinės veiklos patirtį.

4LRT ombudsmenu gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos asmuo, kuris yra įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų krypties išsilavinimą, turi vienos iš šių mokslo krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį arba yra baigęs vientisąsias studijas bei turi 10 metų darbo pagal įgytą specialybę patirties. Kriterijai, kada asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos yra apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

5.  Jeigu asmuo, patvirtintas LRT ombudsmenu, yra politinės partijos ar politinės organizacijos narys, jis sustabdo savo narystę šioje buvimo LRT ombudsmenu laikotarpiui. Taip pat LRT ombudsmenu negali būti skiriami Seimo, Vyriausybės, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis radijo ir televizijos stotyse, interneto portaluose, tarp jų LRT, taip pat radijo stočių ir televizijos kanalų, interneto portalų savininkai ir bendraturčiai bei LRT Valdybos, Tarybos nariai, auditoriai ar audito įmonių darbuotojai, dalyvaujantys ir (ar) dalyvavę atliekant LRT auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis.

6. LRT ombudsmenas negali būti atšauktas iš pareigų, kol nesibaigė jo įgaliojimų laikas, išskyrus atvejus, kai:

1) LRT ombudsmenas atsistatydina;

2) LRT ombudsmenui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis;

4) LRT ombudsmenas netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;

5) LRT ombudsmenas netenka nepriekaištingos reputacijos.

7. LRT ombudsmeno įgaliojimai nutrūksta:

1) pasibaigus LRT ombudsmeno kadencijos, kuriai jis buvo išrinktas, laikui;

2) LRT ombudsmenui mirus.

8. LRT ombudsmenas finansuojamas iš LRT lėšų, gaunamų iš valstybės biudžeto. Lėšos, skirtos LRT ombudsmenui, turi būti numatytos LRT metinėje pajamų ir išlaidų sąmatoje ir naudojamos tik įstatymų numatytoms LRT ombudsmeno funkcijoms atlikti.

 

19 straipsnis. LRT ombudsmeno funkcijos, teisės ir atskaitomybė

1. LRT ombudsmenas:

1)   Nuolat vertina ir prižiūri, kaip LRT laikosi šio įstatymo 3 bei 4 straipsniuose ir LRT Etikos kodekse nustatytų reikalavimų;

2)   LRT tarybai teikia tvirtinti LRT Etikos kodeksą ir jo pakeitimus;

3)   Savo kompetencijos ribose nagrinėja LRT Valdybos, Tarybos, generalinio diraktoriaus, administracijos ar darbuotojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų kreipimusis ir per ne ilgiau kaip 20 darbo dienų pateikia savo išvadą;

4)   gauto skundo pagrindu arba savo iniciatyva atlieka tyrimus dėl LRT įvykdytų šio įstatymo 3 ir 4 straipsnių bei LRT Etikos kodekso reikalavimų pažeidimų ir per ne ilgiau kaip 20 darbo dienų pateikia savo išvadą;

5)   du kartus per metus teikia ataskaitą Valdybai apie tai, kaip LRT laikomasi šio įstatymo 3 ir 4 straipsnių bei LRT Etikos kodekso reikalavimų;

6)   Savo iniciatyva arba LRT administracijos, Valdybos arba Tarybos prašymu teikia pasiūlymus LRT administracijai dėl šio įstatymo 3 ir 4 straipsnių bei LRT Etikos kodekso reikalavimų įgyvendinimo. Tuo atveju, kai rekomendacijų adresatas atsisako rekomendacijas įgyvendinti, per 20 darbo dienų jis turi pateikti motyvuotą paaiškinimą, kuriame nurodomos atsisakymo priežastys bei motyvai;

7)   LRT darbuotojams organizuoja profesinės etikos mokymus.

8)   Kartą per mėnesį dalyvauja LRT radijo laidoje, kurioje apžvelgia gautus kreipimusis, nustatytus pažeidimus, pateiktas rekomendacijas bei visuomenei atsiskaito už kitus, šios dalies 1-7 punktuose numatytus, atliktus veiksmus;

2. LRT ombudsmenas turi teisę gauti Valdybos ir Tarybos nutarimus, posėdžių medžiagą bei protokolus, generalinio direktoriaus įsakymus bei kitus dokumentus ir  informaciją, būtiną savo funkcijoms atlikti, be balsavimo teisės gali dalyvauti Tarybos, Valdybos bei LRT administracijos posėdžiuose.

 

 

III SKYRIUS

LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS TURTAS,
FINANSINĖ IR ŪKINĖ VEIKLA

 

20 straipsnis. LRT turtas

1. LRT turtas yra valstybės nuosavybė ir negali būti privatizuojamas.

2. LRT turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise.

3. LRT pastatai ir žemė negali būti parduodami, perleidžiami ar įkeičiami.

4. Ilgalaikį turtą, kurio kiekvieno objekto likutinė vertė yra ne mažesnė kaip 29 000 eurų, LRT gali parduoti, perleisti, nurašyti tik gavusi Vyriausybės leidimą.

5. Ilgalaikį turtą, kurio kiekvieno objekto likutinė vertė yra mažesnė negu 29 000 eurų, LRT gali parduoti, perleisti ar nurašyti, gavusi Valdybos leidimą.

6. Ilgalaikį, visiškai nusidėvėjusį turtą ir trumpalaikį turtą LRT gali parduoti, perleisti ar nurašyti LRT generalinio direktoriaus įsakymu.

7. LRT turtu negalima užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymo.

 

21 straipsnis. LRT finansinė ir ūkinė veikla

1. LRT finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų, pajamų, gautų už programų pardavimą, rėmimo pranešimus, leidybą, taip pat iš paramos ir pajamų, gautų iš komercinės ir ūkinės veiklos.

2. LRT šio įstatymo nustatyta tvarka savarankiškai vykdo komercinę, ūkinę, leidybos veiklą.

3. LRT skiriamos lėšos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete nurodomos atskira eilute. Už LRT radijo ir televizijos programų siuntimą, LRT portalo veiklą iš valstybės biudžeto skiriamos lėšos nurodomos atskiroje programoje.

4. LRT netaikomas bankrotas.

5. LRT iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų dydis kiekvienais metais sudaro užpraeitų metų faktiškai gautų 1,5 procento valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir 1,3 procento iš akcizo pajamų. LRT skiriamų lėšų dydis pirmą kartą skaičiuojamas pagal 2012 metų faktiškai gautas valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų. Kiekvienus paskesnius metus LRT skiriamų asignavimų dydis neturi būti mažesnis už dydį, apskaičiuotą pagal visas faktines 2012 metų įplaukas iš gyventojų pajamų mokesčio ir akcizo pajamų.

 

22 straipsnis. LRT reorganizavimas ir likvidavimas

LRT reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymu.

 

23  straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d., tačiau šio įstatymo 13 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys bei 4 dalyje įtvirtinti politinės veiklos apribojimai yra  taikomi skiriant naujus Tarybos narius, o 16 straipsio 2 dalis  – taikoma skiriant naują generalinį direktorių.

2.  Nutrūkus keturių Lietuvos Respublikos Prezidento deleguotų Tarybos narių kadencijai, asmenys į jų vietą Taryboje skiriami tokia tvarka: Lietuvos Respublikos Prezidentas skiria du Tarybos narius ir du Tarybos narius skiria universitetų, kuriuose vykdomos žurnalistikos studijos, senatai bendru sutarimu. Nutrūkus keturių Lietuvos Respublikos Seimo deleguotų Tarybos narių kadencijai, asmenys į jų vietą Taryboje skiriami tokia tvarka: Lietuvos Respublikos Seimas skiria du Tarybos narius ir du Tarybos narius skiria universitetų, kuriuose vykdomos žurnalistikos studijos, senatai bendru sutarimu.

3.  Taryba, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po šio įstatymo įsigaliojimo, šio įstatymo 10 straipsnyje nustatyta tvarka pradeda Valdybos formavimą.

4.  Valdyba, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to kai pradeda eiti savo pareigas, šio įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka pradeda kandidatų į LRT ombudsmenus atrankos procesą.

5.         LRT ombudsmenas,   ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po to kai pradeda eiti savo pareigas, teikia Tarybai tvirtinti LRT Etikos kodeksą.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                     

 

 

Lietuvos Respublikos

Lietuvos nacionalinio radijo ir

televizijos įstatymo

priedas

 

 

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS

 

1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 1 tomas, p. 224) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB (OL 2007 L 332, p. 27).“

 

 

Teikia

Seimo nariai

Ramūnas Karbauskis

Kęstutis Mažeika

Dainius Gaižauskas

Virgilijus Poderys

Agnė Širinskienė

Arvydas Nekrošius