Projektas Nr. XIIP-2706 (3)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS ORO APSAUGOS ĮSTATYMO NR.VIII-1392 2 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

19. Asmenys – fiziniai ir juridiniai asmenys, (įskaitant užsienio valstybių juridinius asmenis ir kitas organizacijas, taip pat jų padalinius).“

 

2 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

20 straipsnis. Teršalų mažinimo priemonių, atliekų deginimo ir augalų

ar jų dalių deginimo reikalavimai

1. Įgyvendinant išmetamų į aplinkos orą teršalų mažinimo priemones, neturi būti teršiamas dirvožemis, vanduo ir kiti aplinkos elementai.

2. Draudžiama deginti atliekas, išskyrus atvejus, kai jos deginamos specialiai tam skirtuose įrenginiuose, vadovaujantis šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ir šiame straipsnyje nurodytas išimtis.

3. Draudžiama deginti nenupjautus, nesugrėbtus ar kitaip nesurinktus augalus ar jų dalis, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka patvirtintuose gamtotvarkos planuose.

4. Surinktų augalų ar jų dalių (išskyrus medieną) deginimui lauko sąlygomis taikomi aplinkos ministro nustatyti reikalavimai.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. rugpjūčio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2016 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

 

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas                                                 Algimantas Salamakinas