Projektas Nr. TSP-300

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO  NR. TS-16 „DĖL  NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS“  PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio        d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi  ir atsižvelgdama į Salamiesčio bendruomenės  2020 m. lapkričio 26 d. prašymą „Dėl patalpų panaudos sutarties pakeitimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“  1 ir 2 punktus ir juos išdėstyti taip:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį Salamiesčio bendruomenei (kodas 160320529) neatlygintinai naudotis Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias  46,63 kv. metro bendrojo ploto vaikų lopšelio-darželio patalpas (unikalus pastato  Nr. 5798-6006-0011, patalpos indeksas Nr. 1-6) ir kiemo statinius (pavėsinės – 2 vnt., kiemo aptvėrimas, kiemo aikštelė, unikalus Nr. 4400-1202-6647), esančius Mokyklos g. 5, Salamiesčio mstl.,  Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajone, 10 (dešimčiai) metų   Salamiesčio  bendruomenės veiklai.

2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų  panaudos  sutartį.“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas