Projektas Nr. XIVP-2296(3)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FARMACIJOS ĮSTATYMO 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO NR. XI-2017 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Papildyti 35 straipsnį nauja 12 dalimi:

„12. Vaistinės patalpose darbo laiku turi dirbti bent vienas vaistininkas, išskyrus atvejus, kai nesant vaistininko vaistinės patalpose jos darbo laiku dirba vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), iki 2006 m. įgijęs vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) ar jai prilygintą profesinę kvalifikaciją, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ryšio priemonėmis prižiūrimas vaistininko.“.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas   

 

 

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo Sveikatos reikalų komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                          Antanas Matulas