LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. KOVO 13 D. NUTARIMO NR. 218Dėl ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ, KURIAS PASLAUGŲ GAVĖJAS TURI TEISĘ GAUTI, O PASLAUGŲ TEIKĖJAS TURI TEISĘ TEIKTI PAGAL PASLAUGŲ KVITĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                    d.  Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“, ir  17 punktą išdėstyti taip:

 

„17

x

Kitos paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

17 01

ganyklų ir daržų aptvarų įrengimas1)

17 02

ūkinių gyvūnų laikymo ir auginimo statinių paruošimas žiemojimo laikotarpiui (gardų, ėdžių sutvarkymas, durų ir langų remontas, užsandarinimas ir kita)1)

17 03

sandėlių ir saugyklų ruošimas (išvalymas) naujo derliaus produkcijai sandėliuoti, stacionariųjų ir kilnojamųjų džiovyklų ruošimas (išvalymas) naujo derliaus produkcijai džiovinti1)

17 04

žemės ūkio ir miškininkystės paskirties gamybinių pastatų aplinkos tvarkymas (žolės pjovimas)1)

17 05

žemės ūkio ir miškininkystės paskirties gamybinių pastatų aplinkos tvarkymas (nupjautos žolės tvarkymas, lapų grėbimas ir jų tvarkymas, šlavimas, šiukšlių ir įvairių atliekų rinkimas ir dėjimas į krūvas)2)

17 06

žemės ūkio ir miškininkystės paskirties gamybinių pastatų aplinkos tvarkymas (žolės ir (ar) lapų, sugrėbtų į krūvas, šiukšlių, sušluotų į krūvas, ir įvairių atliekų, surinktų bei sudėtų į krūvas, pakrovimas į transporto priemones ir (ar) iškrovimas iš jų, sniego valymas)

17 07

galulaukių, pakelių šienavimas ir jų priežiūros paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones1)

17 08

žemės ūkio technikos priežiūros paslaugos1); 3)

17 09

dėl stichinių nelaimių sugriautų ar apgriautų statinių, naudojamų žemės ūkio veiklai vykdyti, sutvarkymas1)

17 10

bičių avilių pakrovimas, vežimas į medunešio vietas, iškrovimas, pastatymas ir parvežimas atgal1)

17 11

medinių dėžių, konteinerių ir ventiliacijos kanalų remontas1)

17 12

gamtoje užaugusių vynuoginių sraigių valymas, perrinkimas, rūšiavimas, sudėjimas ar supylimas į tarą2)

17 13

sudėtų ar supiltų į tarą gamtoje užaugusių vynuoginių sraigių nunešimas, pakrovimas ir (ar) iškrovimas, paruošimas sandėliuoti ir realizuoti“.

 

 

Ministras Pirmininkas        

 

 

Žemės ūkio ministras