Projektas XIIP-4136(2)

 

 

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 47, 176, 220, 221, 272, 273, 281, 284 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-1871 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2016 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnį, įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas