Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMO NR. I-2044 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Papildyti 15 straipsnį 3 dalimi:

3. Asmeninis asistentas, lydintis neįgalųjį į kultūros įstaigas (muziejus, galerijas ir kt.), lankytinas vietas, kultūros, pramogų ar sporto renginius, turi teisę įsigyti bilietą su 100 procentų nuolaida.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Socialinės apsaugos ir darbo ministras, kultūros ministras, švietimo, mokslo ir sporto ministras ir savivaldybių administracijų direktoriai iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Kultūros komiteto pirmininkas                                                       Vytautas Juozapaitis