Projektas Nr. XIIIP-5069(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-996 4, 5, 6, 10, 15 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Tauriųjų metalų gaminiai gali būti padengti tuo pačiu tauriuoju metalu, kurio praba yra ne žemesnė kaip dengiamo tauriųjų metalų gaminio praba, arba tauresniu metalu.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) forma;“.

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 12 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9) gaminiai, kurie negali būti įspauduoti dėl techninių arba technologinių priežasčių. Prie tokių gaminių pritvirtinamas kokybės pažymėjimas.“

2. Pakeisti 6 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

„13. Tauriųjų metalų gaminių, susidedančių iš skirtingų tauriųjų metalų, kurių spalva skiriasi, standartine praba įspauduojamas kiekvienas taurusis metalas. Jeigu tokiame tauriojo metalo gaminyje dėl techninių arba technologinių priežasčių negalima įspauduoti kiekvieno tauriojo metalo prabos, tas taurusis metalas neįspauduojamas ir prie tokio gaminio pritvirtinamas kokybės pažymėjimas.“

3. Pakeisti 6 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

„14. Tauriųjų metalų gaminiai, susidedantys iš skirtingų tauriųjų metalų, kurių spalva nesiskiria, įspauduojami mažiausiai tauraus metalo standartine praba. Tauriųjų metalų gaminiai, susidedantys iš skirtingų to paties tauriojo metalo lydinių, įspauduojami to gaminio žemiausią prabą turinčio tauriojo metalo lydinio standartine praba. Jeigu šioje dalyje nurodyti tauriųjų metalų gaminiai negali būti įspauduoti dėl techninių arba technologinių priežasčių, prie tokių gaminių pritvirtinamas kokybės pažymėjimas.“

4. Pakeisti 6 straipsnio 24 dalį ir ją išdėstyti taip:

„24. Tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo, įspaudavimo ir ženklinimo tvarką nustato priežiūros institucijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.“

 

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ūkio subjektas savo su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos vietose turi:

1) turėti tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir (arba) laužo buhalterinės apskaitos registrus, laisvos formos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos dokumentų (toliau – veiklos dokumentas) apskaitos registrus, tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir (arba) laužo apyvartos žiniaraščius (toliau – apyvartos žiniaraštis) ir (arba) ūkio subjekto naudojamo kasos aparato panaudotas kontrolines juostas arba elektronines kontrolines juostas, saugomas elektroninėse laikmenose, sudarytus po paskutinės atliktos tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo inventorizacijos, ir paskutinės atliktos inventorizacijos dokumentus;

2) suteikti vartotojui informaciją apie priežiūros institucijos sudaromus Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos įgaliotų tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijų sąrašą ir jų įspauduojamų valstybinių kontrolinių prabavimo ženklų ir išduodamų kokybės pažymėjimų blankų pavyzdžių (ir jų vertimo į lietuvių kalbą) rinkinius.“

 

5 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) ūkio subjektų su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos atitikties šio įstatymo ir kitų su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusią veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams priežiūrą.“

 

6 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Priežiūros institucija

1. Priežiūros institucija yra viešoji įstaiga Lietuvos prabavimo rūmai.

2. Priežiūros institucija, įgyvendindama šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatą:

1) prabuoja ūkio subjektų pateiktus tauriuosius metalus, brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir (arba) laužą;

2) įspauduoja savo prabuotų tauriųjų metalų gaminius;

3) išduoda savo prabuotų tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir (arba) laužo kokybės pažymėjimus;

4) organizuoja ir užtikrina Lietuvos Respublikos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo ir bendrojo kontrolės ženklo įsigijimą savo pačios lėšomis;

5) atlieka Lietuvos Respublikos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo, bendrojo kontrolės ženklo, kokybės pažymėjimo, tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir (arba) laužo ekspertizę;

6) pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus ir asmenis, teikia jiems rekomendacijas su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos klausimais.

3. Priežiūros institucija, įgyvendindama šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą:

1) atlieka ūkio subjekto su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos patikrinimus;

2) atrenka ir paima ūkio subjekto realizuojamus ar naudojamus veikloje tauriuosius metalus, brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir (arba) laužą arba vertybes, kurios nurodomos kaip taurieji metalai, brangakmeniai, jų gaminiai, pusgaminiai, atliekos ir (arba) laužas, arba jų pavyzdžius, atskirus tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius ekspertizei, bandymui arba analizei atlikti Tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo, įspaudavimo ir ženklinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka;

3) nustato ūkio subjekto su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos pažeidimus;

4) duoda nurodymus ūkio subjektams pašalinti jos nustatytus ūkio subjekto su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos pažeidimus ir nustato terminą, per kurį šie pažeidimai turi būti pašalinti ir apie tai ji turi būti informuota;

5) konfiskuoja Lietuvos Respublikoje realizuoti skirtus tauriuosius metalus, brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir (arba) laužą, jeigu jų bendrasis kontrolės ženklas, valstybiniai kontroliniai prabavimo ženklai ir (arba) kokybės pažymėjimai yra padirbti (suklastoti) arba taurieji metalai, brangakmeniai, jų gaminiai, pusgaminiai, atliekos ir (arba) laužas yra be kilmės (įsigijimo) dokumentų;

6) nagrinėja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse jos kompetencijai priskirtas administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

7) tvarko Ūkio subjektų sąrašą ir registruoja atsakomybės ženklo pavyzdžius;

8) sudaro Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos įgaliotų tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijų sąrašą ir jų įspauduojamų valstybinių kontrolinių prabavimo ženklų ir išduodamų kokybės pažymėjimų blankų pavyzdžių (ir jų vertimo į lietuvių kalbą) rinkinius ir skelbia juos priežiūros institucijos interneto svetainėje;

9) vykdo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą;

10) pagal kompetenciją vykdo 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105 bei 2000/21/EB, su visais pakeitimais reikalavimų, susijusių su pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, jų turinčių gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir (arba) naudojimo apribojimais, įgyvendinimo priežiūrą;

11) tiria Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme jos kompetencijai priskirtus juridinių asmenų padarytus pažeidimus, surašo juridinių asmenų padarytų pažeidimų protokolus ir perduoda bylas dėl ekonominės sankcijos skyrimo nagrinėti vyriausiesiems valstybiniams aplinkos apsaugos inspektoriams;

12) atlieka kitas įstatymų nustatytas funkcijas, susijusias su tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybine priežiūra.

4. Priežiūros institucijos veikla, kuria įgyvendinama šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

5. Priežiūros institucijos darbuotojai, pagal kompetenciją įgyvendinantys šio straipsnio 3 dalies nuostatas, turi teisę, pateikę tarnybinį pažymėjimą, nekliudomai lankytis visų Lietuvos Respublikos ūkio subjektų buveinėse ir su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos vietose ir atlikti tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo ir ūkio subjektų su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos priežiūrą.

6. Priežiūros institucijos darbuotojai ir buvę darbuotojai privalo saugoti ūkio subjektų komercines (gamybines) paslaptis, kurias jie sužinojo vykdydami tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą. Už šios informacijos atskleidimą priežiūros institucijos darbuotojai ir buvę darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir (arba) Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

7. Priežiūros institucijos atlygio už šio straipsnio 2 dalyje nurodytas veiklas skaičiavimo tvarką nustato priežiūros institucijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

8. Priežiūros institucija, vykdydama šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas, asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir jų įgyvendinamaisiais teisės aktais.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ir tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucija iki 2021 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas