PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Projektas                                                                                            

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮPAREIGOJIMO BALSUOTI VŠĮ KREPŠINIO SPORTO KLUBO „PRIENAI“ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME

 

2021 m. rugpjūčio     d. Nr. T1-

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsniu, 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, atsižvelgdama į VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ visuotinio narių susirinkimo protokoliniu nutarimu Nr. 19/04/25 patvirtintų VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ įstatų 5.4.3 papunktį, UAB „Labas GAS“ 2021 m. rugpjūčio 18 d. prašymą „Dėl tapimo VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ dalininku“ ir VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ 2021 m. rugpjūčio 18 d. raštą „Dėl VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ visuotinio dalininkų susirinkimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Įpareigoti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorę Jūratę Zailskienę dalyvauti VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ (įstaigos kodas 193300288) visuotiniame dalininkų susirinkime ir balsuoti „už“ susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Dėl UAB „Labas GAS“ priėmimo į VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ dalininkus (400 eurų įnašas, 4 dalys).

2. Dėl VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ įstatų keitimo, sudarant kolegialų valdymo organą – valdybą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras