Projektas

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 24 d.  Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 6 dalimi, 7 straipsnio 35 dalimi, Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 743 „Dėl Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu ir atsižvelgdama į Kauno rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos visuomenės sveikatos biuro 2018 m. balandžio 6 d. raštą Nr. VSB-30, Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1Patvirtinti Kauno rajono savivaldybės ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2Pavesti Kauno rajono savivaldybės biudžetinei įstaigai visuomenės sveikatos biurui ir Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono švietimo centro pedagoginei psichologinei tarnybai organizuoti ir vykdyti Kauno rajono savivaldybės ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašą.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                    

 

 

Edita Ablačinskienė, tel. (8 686) 46 055

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. TS-

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Kauno rajono savivaldybės ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kauno rajono nepilnamečių vaikų, kurie eksperimentuoja ir / ar nereguliariai vartoja alkoholį ir / ar narkotikus, nukreipimo dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje tvarką ir sąlygas, Ankstyvosios intervencijos programos (toliau – Programa) vykdymo tvarką ir jos vykdymo stebėseną.

2.  Aprašas skirtas Kauno rajono savivaldybės biudžetinei įstaigai visuomenės sveikatos biurui (toliau – Biuras), Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono švietimo centro pedagoginei psichologinei tarnybai (toliau – Tarnyba), vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimą svarstantiems Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos nariams, administracinius nusižengimus nagrinėjančioms institucijoms (pareigūnams), Kauno rajono savivaldybės administracijai, kuri pagal kompetenciją užtikrina, kad Biuras ir Tarnyba vykdytų Apraše nustatytus reikalavimus.

3.  Aprašo tikslas – integruojant Biuro ir Tarnybos vykdomą veiklą, užtikrinti Programos įgyvendinimą, siekiant kiek galima anksčiau pasiekti alkoholiu ir / ar narkotikais eksperimentuojančius ir / ar nereguliariai vartojančius vaikus, suteikiant jiems ankstyvosios intervencijos paslaugas bei savalaikę pagalbą, ir taip užkirsti kelią vaikams tapti priklausomais nuo minėtų medžiagų vartojimo.

4.       Programos uždaviniai:

4.1.    motyvuoti vaiką atsisakyti alkoholio ir / ar narkotikų vartojimo;

4.2.    suteikti žinių apie alkoholio ir narkotikų keliamą žalą;

4.3.    keisti vaikų požiūrį į savo elgesį ir įpročius (alkoholio ir / ar narkotikų vartojimą);

4.4.    užtikrinti Ankstyvosios intervencijos paslaugų prieinamumą.

5.       Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:

5.1.    Ankstyvoji intervencija – psichologinių, socialinių pedagoginių pagalbos priemonių teikimas vaikams, kai nustatoma, kad jie eksperimentuoja ir / ar nereguliariai vartoja alkoholį ir / ar narkotikus, skatinant nevartoti šių medžiagų. Teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas siekiama motyvuoti vaiką atsisakyti alkoholio ir / ar narkotikų vartojimo.

5.2.    Eksperimentuojantys alkoholiu ir / ar narkotikais vaikai, kurie minėtas medžiagas vartoja smalsumo vedini ir / ar siekdami išbandyti jų poveikį. Vartojama nedideliais kiekiais ir pasekmės dažniausiai būna nesunkios.

5.3.    Nereguliariai vartojantys alkoholį ir / ar narkotikus vaikai, kurie vartoja minėtas medžiagas progai pasitaikius, savaitgaliais ar per šventes. Kadangi organizmas dar nėra pripratęs prie minėtų medžiagų poveikio, pastarasis būna stiprus. Dažniausiai pasekmės nėra sunkios, tačiau didėja rizika apsinuodyti ir pan.

6.    Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme vartojamas sąvokas.

7.       Programa taikoma rizikingos elgsenos nepilnamečiams vaikams nuo 14 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi (toliau – vaikai). 

II SKYRIUS

NUKREIPIMO DALYVAUTI ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOJE TVARKA

 

8.       Vaikas gali būti įpareigotas dalyvauti Programoje arba savanoriškai kreiptis dėl dalyvavimo Programoje.

9.       Vaiką dalyvauti Programoje gali įpareigoti:

9.1.    teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus;

9.2.    Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, kai Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu vaikui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė.

10.     Vaiką dalyvauti Programoje, esant poreikiui, gali nukreipti švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, viešosios tvarkos ir kitų įstaigų ar organizacijų specialistai, tiesiogiai dirbantys su nepilnamečiais asmenimis.

11.     Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, gavusi Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą apie vaiko įpareigojimą dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje, per 5 darbo dienas informuoja Biurą ir vaiko atstovus pagal įstatymą apie vaiko nukreipimą dalyvauti Programoje.

12.     Vaiko atstovai pagal įstatymą su vaiku, kuriam skirta minimalios priežiūros priemonė – dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje – privalo kreiptis į Biurą dėl registracijos į Programos užsiėmimus per 5 darbo dienas nuo Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos. Jei vaiko atstovai pagal įstatymą su vaiku nesikreipia į Biurą per numatytą terminą, Biuras apie tai per 3 darbo dienas informuoja Kauno rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių.

13.     Įpareigoto, nukreipto ar savanoriškai ketinančio dalyvauti Programoje vaiko atstovai pagal įstatymą registruodami vaiką į Programos užsiėmimus, Biurui teikia rašytinį prašymą arba jį atsiunčia elektroniniu paštu [email protected], Jame nurodo savo ir vaiko vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją ir kokiu būdu pageidauja būti informuoti apie Ankstyvosios intervencijos užsiėmimų vietą, datą ir laiką.

14.     Aprašo 9 punkte nurodytais atvejais vaikas ar jo atstovai pagal įstatymą turi pateikti sprendimo dėl įpareigojimo dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje kopiją.

15.     Jei Tarnybos arba Biuro specialistas, vykdantis Programą, pradinio pokalbio metu su vaiku išsiaiškina / nustato, kad jam Programa netinkama, jis apie tai praneša vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą, o Aprašo 9 punkte nurodytais atvejais – ir asmenį dalyvauti Programoje įpareigojusiai institucijai (pareigūnui).

16.     Programą vedantis specialistas gali informuoti asmenį ir jo atstovus pagal įstatymą apie galimybę gauti socialines, švietimo, sveikatos priežiūros ar kitas paslaugas.

 

 

 

 

III SKYRIUS

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMO TVARKA

 

17.     Programa vykdoma vadovaujantis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – NTAKD) parengtu, adaptuotu ir išleistu „Ankstyvosios intervencijos vadovu“.

18.     Programos įgyvendinimą organizuoja ir administruoja Biuras.

19.     Visus Programos užsiėmimus veda Tarnybos ir Biuro specialistai (toliau – Programą vedantys specialistai) – po vieną specialistą iš kiekvienos įstaigos, kurie dalyvavo NTAKD organizuotuose Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo mokymuose. Programos užsiėmimai nukeliami, kai dėl objektyvių priežasčių negali dalyvauti vienas specialistų iš minėtų įstaigų. Apie kito užsiėmimo datą bei vietą pranešama visiems dalyviams.

20.     Biuras ir Tarnyba privalo:

20.1.  teikti informaciją Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kitų įstaigų specialistams, kurie tiesiogiai dirba su nepilnamečiais asmenimis ar jų atstovais pagal įstatymą, apie Programos vykdymą ir galimybę joje dalyvauti;

20.2viešai skelbti informaciją apie Programos vykdymą ir galimybę dalyvauti Biuro, SBĮ Kauno rajono švietimo centro, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėse, kitais būdais informuoti visuomenę apie vykdomą Programą;

20.3 bendradarbiauti tarpusavyje Programos vykdymo klausimais ir, esant poreikiui, teikti siūlymus Kauno rajono savivaldybės administracijai dėl Programos vykdymo tobulinimo. 

21.     Biuras, vadovaudamasis užregistruotų asmenų sąrašu, sudaro 6–12 asmenų grupę, suderina užsiėmimų datą ir vietą su Programą vedančiais specialistais ir apie tai informuoja vaikus ir jų atstovus pagal įstatymą.

22.     Ankstyvosios intervencijos programą sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, 8 val. trukmės praktiniai užsiėmimai ir baigiamasis pokalbis (1 priedas).

23.     8 valandų Programą vedantys specialistai užsiėmimų trukmę ir skaičių skirsto savo nuožiūra, atsižvelgdami į grupės dydį ar kitas svarbias aplinkybes. Praktiniai užsiėmimai vyksta ne rečiau kaip kartą per savaitę.

24.     Pradinio pokalbio metu programą vedantys specialistai supažindina vaiką ir jo atstovus pagal įstatymus su Programos praktinių užsiėmimų lankymo taisyklėmis. Vaiko atstovai pagal įstatymą raštu patvirtina, kad susipažino su užsiėmimų lankymo taisyklėmis ir įsipareigoja užtikrinti vaiko dalyvavimą užsiėmimuose.

25.     Vaikų dalyvavimą Programoje registruoja Programą vedantys specialistai.

26.     Vaikui negalint dalyvauti užsiėmimuose, jo atstovai pagal įstatymą iš anksto privalo informuoti programą vedančius specialistus apie vaiko neatvykimą ir nurodyti priežastį.

27.     Vaikui neatvykus į užsiėmimą ir vaiko atstovams pagal įstatymą nepranešus apie vaiko neatvykimo priežastį, programą vedantys specialistai informuoja vaiko atstovus pagal įstatymą.

28.     Vaikams, dalyvavusiems ne trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės Programos dalyje, sudaroma galimybė baigti dalyvavimą joje, gaunant individualią konsultaciją.

29.     Vaikams, dalyvavusiems trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės Programos dalyje, sudaroma galimybė baigti dalyvavimą Programoje  su vėliau sudaroma grupe.

30.     Vaikas laikomas baigusiu Programą, jei jis dalyvavo visoje Programoje arba atitinka šio Aprašo 29 arba 30 punktuose nurodytus reikalavimus. Programą vedantys specialistai jam išduoda Programos baigimą patvirtinantį pažymėjimą.

31.     Vaikui nebedalyvaujant Programoje, Aprašo 9 punkte nurodytais atvejais ją vykdantys specialistai informuoja asmenį dalyvauti Programoje įpareigojusią instituciją (pareigūną).

 

IV SKYRIUS

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMO STEBĖSENA

 

32.     Programą vedantys specialistai, pasibaigus kiekvienos grupės užsiėmimams, surenka kiekvieno vaiko užpildytas Programos dalyvių apklausos formas (2 priedas) ir užpildo Programos vykdymo ataskaitos formą (3 priedas).

33.     Duomenys apie Programoje dalyvavusius vaikus ir kita su dalyvavimu Programoje susijusi informacija Biure saugoma atskiroje byloje ir yra konfidenciali, jei teisės aktai nenumato kitaip.

34.     Biuras kasmet apibendrina visų Programos dalyvių apklausos formų ir Programos vykdymo ataskaitų einamųjų metų rezultatus ir iki kitų kalendorinių metų sausio 15 d. juos teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35.     Jei Kauno rajono savivaldybėje nesurenkama minimali 6 asmenų grupė ar nėra galimybės organizuoti Programos dėl tinkamos darbui mokymosi aplinkos, žmogiškųjų išteklių stokos ar kitų objektyvių aplinkybių, galima jungtis prie kitos savivaldybės dėl galimybės programą įgyvendinti kartu.

_____________________________


Kauno rajono savivaldybės ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS TURINYS

 

Dalis /

Tema

Trukmė

Užsiėmimo pobūdis

Trumpas apibūdinimas

Pradinis pokalbis

Pradinio pokalbio trukmė priklauso nuo konkretaus atvejo, tačiau neturėtų viršyti 60 minučių (paprastai pradinis pokalbis užtrunka 30–45 min.).

Pradinio pokalbio tikslas yra ne tik paaiškinti dalyvavi- mo Ankstyvosios in- tervencijos progra- moje sąlygas bei surinkti informaciją apie vaiką, bet ir jį motyvuoti dalyvauti minėtoje programoje.

Jeigu į pradinį pokalbį bus pakviesti ir vaiko atstovai pagal įstatymą, tuomet pradinis pokalbis padalijamas į dvi dalis. Pirmoji dalis skirta ir programos dalyviui, ir jo atstovams pagal įstatymą, kuomet pristatomi programos tikslai ir turinys, dalyvavimo sąlygos. Paskui pokalbis su būsimu programos dalyviu ir jo atstovais pagal įstatymą vyksta atskirai.

Pradinio pokalbio tikslai:

susipažinti;

suteikti vaikui informaciją apie užsiėmimų turinį ir taisykles;

įvertinti, ar Ankstyvosios intervencijos programa tinkama vaikui;

paskatinti susidomėjimą, sukurti teigiamą atmosferą ir sustiprinti vaiko motyvaciją dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje.

Svarbiausias pradinio pokalbio uždavinys – motyvuoti vaiką dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje ir lankyti užsiėmimus. Taip pat būtina nustatyti alkoholio ir / ar narkotikų vartojimo pobūdį. Jei pradinis pokalbis atskleis, kad programa netinka vaikui, pavyzdžiui, dėl jau išsivysčiusios priklausomybės nuo alkoholio ir / ar narkotikų vartojimo, turi būti pasiūlyta, kur jis (iki 16 metų amžiaus su savo atsovais pagal įstatymą) galėtų kreiptis dėl gydymo ir / ar socialinės psichologinės reabilitacijos.

Pagrindinė Ankstyvosios intervencijos  programos dalis – grupiniai užsiėmimai

Užsiėmimų trukmė  8 val., kurios pagal poreikį skirstomos į atskirus užsiėmimus:

– 4 užsiėmimai po 2 val.;

– 3 užsiėmimai po 2,5 val. ir vienas 3 val. užsiėmimas;

– 2 užsiėmimai po 4 val.

 

 

Paprastai užsiėmimuose dalyvauja nuo 6 iki 12 dalyvių. Darbas grupėje yra kūrybiškas, lankstus, nukreiptas į bendras grupės problemas, elgesio modelius ir pačių dalyvių poreikius.

Grupinių užsiėmimų metu suteikiamos žinios apie neigiamą psichoaktyviųjų medžiagų poveikį ir pasekmes, taip pat teisinius aspektus, susijusius su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, platinimu, laikymu ir pan., apmąstomas asmeninis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, pateikiami praktiniai patarimai, kaip mažinti arba nutraukti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, informuojama apie tai, kur galima kreiptis pagalbos dėl galimų problemų.

Programos pabaigoje su grupės dalyviais aptariama įgyta dalyvavimo Ankstyvosios intervencijos programoje patirtis, tolesnės pagalbos galimybės, įvertinama grupės dalyvių nuomonė apie programą užpildant įvertinimo anketą.

Baigiamasis pokalbis

30–45 min.

Individualus grupės vadovo ir grupės dalyvio pokalbis. Pasibaigus Ankstyvosios intervencijos programai dalyviams per baigiamąjį pokalbį (arba per paskutinį užsiėmimą) įteikiami pažymėjimai.

 

Grupės vadovas nusprendžia, ar reikia baigiamojo pokalbio su kiekvienu grupės dalyviu, ir  priima sprendimą, ar kviesti į baigiamąjį pokalbį dalyvio atstovus pagal įstatymą. Baigiamojo pokalbio metu aptariami išgyvenimai, kuriuos dalyvis patyrė dalyvaudamas Ankstyvosios intervencijos programoje, jo ketinimai alkoholio ir / ar narkotikų vartojimo atžvilgiu, ar jam reikia papildomos pagalbos. Jeigu taip, aptariama, kokia tai galėtų būti pagalba ir kas galėtų ją suteikti, priklausomai nuo dalyvio poreikių ir būtinybės spręsti iškilusias problemas.

 

_______________________


Kauno rajono savivaldybės ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS

DALYVIŲ APKLAUSA

 

Gerb. dalyvi / dalyve,

 

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie Ankstyvosios intervencijos programą (toliau – Programa), todėl prašome užpildyti toliau pateikiamą klausimyną.

 

Apklausa yra anoniminė, vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Duomenys bus naudojami tik Programos vertinimo tikslais.

 

1. Jūs esate:        

Vaikinas               Mergina 

2. Jūsų amžius (įrašykite):  _______ metų.              

3. Jūs dalyvavote Programoje:

 

 dėl alkoholio vartojimo;

 

 dėl narkotikų vartojimo;

 

 dėl kelių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

 

4. Ar esate patenkintas Programa?

 

Labai patenkintas

Patenkintas

Iš dalies patenkintas

Nelabai patenkintas

Visiškai nepatenkintas

 

5. Ar rekomenduotumėte Programą savo draugams ar kitiems asmenims?

 

Taip  Ne    Nežinau 

 

6. Kokių turėtumėte pasiūlymų Programos organizatoriams ar vedėjams?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Įvertinkite pateiktus teiginius, geriausiai atspindinčius Jūsų asmeninę nuomonę, skalėje nuo „visiškai sutinku“ iki „visiškai nesutinku“.

 

 

Jei buvo vartojamas alkoholis:

 

Teiginiai

Visiškai sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Nesutinku

Visiškai nesutinku

1. Dalyvavimas Programoje buvo svarbus man asmeniškai

2. Dalyvaudamas Programoje įgijau daugiau žinių apie alkoholio vartojimo pasekmes

3. Dalyvavimas Programoje pakeitė mano požiūrį į alkoholio vartojimą

4. Baigęs Programą ketinu vartoti mažiau alkoholio

5. Baigęs Programą ketinu nebevartoti alkoholio

6. Dabar žinočiau, kur kreiptis profesionalios pagalbos, jei iškiltų problemų dėl alkoholio vartojimo

7. Baigęs Programą ketinu pakeisti savo gyvenimo būdą

 

Jei buvo vartojami narkotikai:

 

Teiginys

Visiškai sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Nesutinku

Visiškai nesutinku

1. Dalyvavimas Programoje buvo svarbus man asmeniškai

2. Dalyvaudamas Programoje įgijau daugiau žinių apie narkotikų vartojimo pasekmes

3. Dalyvavimas Programoje pakeitė mano požiūrį į narkotikų vartojimą

4. Baigęs Programą ketinu vartoti mažiau narkotikų

5. Baigęs Programą ketinu visiškai nebevartoti narkotikų

6. Dabar žinočiau, kur kreiptis profesionalios pagalbos, jei iškiltų problemų dėl narkotikų vartojimo

7. Baigęs Programą ketinu pakeisti savo gyvenimo būdą

 

Dėkojame už atsakymus!

_______________________


Kauno rajono savivaldybės ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo 3 priedas

 

PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITA

1. Programos užsiėmimai vyko: nuo _______ iki _________

2. Programos praktinių užsiėmimų skaičius ir trukmė: ________________________

3. Programą vedantys specialistai (kvalifikacija ir pareigos): ___________________

4. Grupės dydis: ________ asmenų.

 

5. Programoje dalyvavusių asmenų statistinė informacija:

Eil. Nr.

Asmenys:

Asmenų skaičius

1.

savanoriškai atėję dalyvauti Programoje

2.

įpareigoti dalyvauti Programoje

3.

pradėję lankyti grupę

4.

pabaigę lankyti grupę

5.

nebaigę lankyti grupės

6.

lankysiantys grupę iš naujo

7.

nepilnamečiai

8.

pilnamečiai

 

6. Programos užsiėmimų lankymo statistika:

Eil. Nr.

Lankomumas

Asmenų skaičius

1.

Praleista 1 užsiėmimų valanda

2.

Praleistos 2 užsiėmimų valandos

3.

Praleistos  3 ir daugiau užsiėmimų valandų

4.

Skirtos individualios papildomos konsultacijos

5.

Nebaigta Programa dėl ligos

6.

Nebaigta Programa dėl motyvacijos

7.

Nebaigta Programa dėl gyvenamosios vietos keitimo

8.

Nebaigta Programa dėl kitų priežasčių

 

7. Įpareigotų dalyvauti Programoje asmenų statistinė informacija:

Eil. Nr.

Įpareigojo:

Asmenų skaičius

1.

Teismas (pagal Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas)

2.

Pareigūnas (pagal Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas)

3.

Savivaldybės administracijos direktorius

(pagal Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatas )

 

(ataskaitą užpildžiusio asmens pareigos)                   (parašas)              (vardas ir pavardė)

_______________________

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018 m. gegužės 7 d.

Kaunas

 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-60/V-39 „Dėl ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas numato, kad švietimo pagalbos tarnybos, pedagoginės psichologinės tarnybos ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai vykdo ankstyvosios intervencijos programą.

Šiuo metu nepilnamečiams vaikams, pradėjusiems eksperimentuoti / nereguliariai vartoti psichotropines medžiagas teikiamos tik pavienės socialinio pedagogo, psichologo paslaugos, vykdoma prevencinė veikla. Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas leistų integruojant Kauno rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos visuomenės sveikatos biuro ir Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos vykdomas veiklas užtikrinti ankstyvosios intervencijos paslaugų prieinamumą bei savalaikę pagalbą, ir taip užkirsti kelią nepilnamečiams vaikams tapti priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 6 punktas nustato, kad viena iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų – švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas, 7 straipsnio 35 punktas nurodo, jog viena iš valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų yra visuomenės sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėsena.  Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalis numato, kad iš savivaldybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba, o 4 dalis nurodo, kad savininko teises ir pareigas įgyvendinančių institucijų sprendimai turi būti įforminami raštu.

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Pritarus sprendimo projektui, Kauno rajono savivaldybėje atsiras galimybė kiek galima anksčiau pasiekti alkoholiu ir / ar narkotikais eksperimentuojančius ir / ar nereguliariai vartojančius vaikus, suteikiant jiems ankstyvosios intervencijos paslaugas bei savalaikę pagalbą, ir taip padedant išvengti neigiamų medicininių, ekonominių, socialinių ir teisinių padarinių, susijusių su narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų neteisėtu vartojimu.

Neigiamų padarinių nenumatoma.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Nėra.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Papildomų lėšų neprireiks. Aprašo nuostatų įgyvendinimas finansuojamas iš įstaigoms skirtų asignavimų ir / arba kitų įstaigų teisėtai gautų lėšų.

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Skelbti Teisės aktų registre.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą parengė Kauno rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Edita Ablačinskienė. Už sprendimo vykdymą atsakingi Kauno rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos visuomenės sveikatos biuro direktorius Laurynas Dilys, Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotojas pedagoginei psichologinei tarnybai Dalius Balčiūnas.

 

 

Administracijos vyriausioji specialistė                                               

(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)                              Edita Ablačinskienė