Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Nekilnoajamojo turto perdavimo Valdyti ir naudoti panaudos teise VŠĮ „PRIENAI“

 

2021 m. spalio            d. Nr.  

Prienai

 

Vadovaudamasi vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-115 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26.2, 35.2 papunkčiais,   Prienų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 5 metams (su galimybe pratęsti 5 metams) VšĮ „Prienai“ (į. k. 304914722) valdyti ir naudoti panaudos teise savarankiškosioms funkcijoms (sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas) vykdyti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias patalpas, kurių indeksai: 1-43, plotas 1,93 kv. m; 1-44, plotas 2,05 kv. m; 1-45, plotas 15,37 kv. m; 1-46, plotas 17,33 kv. m; 1-48, plotas 8,53 kv. m; 1-49, plotas 1,73 kv. m; 1-52, plotas 19,46 kv. m, iš viso 66,40 kv. m (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pastatas pažymėtas 1C2p, unik. Nr. 6999-2001-8010, reg. Nr. 44/1302697), esančias Vytauto g. 35, Prienų m.

2. Patalpos perduodamos VšĮ „Prienai“ įstatuose nurodytoms veikloms vykdyti.

3. Įgalioti Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorių pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto patikėjimo sutartį ir perdavimo–priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras