Projektas

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINIŲ ORLAIVIŲ LEIDIMŲ SKRISTI IŠDAVIMO TAISYKLIŲ pakeitimo

 

P a k e i č i u viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. Nr. 2-255 „Dėl Civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 748/2012 kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. liepos 19 d. Komisijos įgyvendinamuoju reglamentu (ES) Nr. 2022/1253,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisykles:

2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Šių taisyklių nuostatos taikomos civiliniams orlaiviams, kurie neatitinka galiojančių tinkamumo skraidyti reikalavimų arba jei nebuvo įrodyta, kad orlaiviai juos atitinka, ir gali saugiai skristi nustatytomis sąlygomis ir netaikomos orlaiviams, kurie yra nurodyti 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91, I priede.“

2.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. TKA išduotas LS galioja visose Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse. Jeigu orlaivis bus naudojamas šiame punkte nepaminėtų šalių oro erdvėje, pareiškėjas privalo gauti tų šalių kompetentingų institucijų leidimą naudoti orlaivį.“

2.3. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. TKA išduotas LS galioja ne ilgiau nei 12 mėnesių nuo leidimo skristi išdavimo datos.“

2.4. Papildau 231 punktu:

231. TKA išduotas LS ir patvirtintos skrydžio sąlygos turi būti laikomos orlaivyje skrydžio metu.“

 

 

 

Direktorius